تور آنتالیا 7 آبان 1400

تور آنتالیا 7 آبان 1400

7 شب
IKA AYT
تاریخ : جمعه 1400/08/07 ساعت پرواز: 03:00
مدت پرواز: 03:30
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی: پگاسوس
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : جمعه 1400/08/14 ساعت پرواز: 23:45
مدت پرواز: 03:30
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
هواپیمایی: پگاسوس
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
net
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,683,500 تومان 8,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,321,500 تومان 9,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,381,500 تومان 7,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,626,000 تومان 10,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,828,500 تومان 13,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,284,500 تومان 7,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
park room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,768,000 تومان 12,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,661,000 تومان 16,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,240,000 تومان 8,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,723,500 تومان 13,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,362,000 تومان 18,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,660,000 تومان 9,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,437,500 تومان 13,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,643,000 تومان 19,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,996,000 تومان 9,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,805,000 تومان 14,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,399,000 تومان 20,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,185,000 تومان 9,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,141,000 تومان 14,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,913,500 تومان 20,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,311,000 تومان 9,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,540,000 تومان 14,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,701,000 تومان 21,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,521,000 تومان 10,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,275,000 تومان 15,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,024,000 تومان 22,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,836,000 تومان 10,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
آفر ویژه
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,453,500 تومان 15,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,360,000 تومان 23,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,558,500 تومان 15,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,439,000 تومان 25,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,951,500 تومان 10,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,800,000 تومان 16,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,885,000 تومان 23,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,056,500 تومان 10,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,104,500 تومان 16,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,567,500 تومان 24,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,277,000 تومان 10,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,272,500 تومان 16,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,830,000 تومان 24,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,308,500 تومان 10,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,430,000 تومان 16,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,082,000 تومان 24,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,382,000 تومان 10,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,060,000 تومان 17,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,712,000 تومان 25,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,382,000 تومان 10,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,154,500 تومان 17,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,541,500 تومان 26,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,760,000 تومان 11,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,154,500 تومان 17,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,562,500 تومان 26,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,812,500 تومان 11,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,354,000 تومان 17,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,762,000 تومان 26,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,812,500 تومان 11,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,480,000 تومان 17,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,035,000 تومان 26,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,865,000 تومان 11,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,309,500 تومان 18,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,473,500 تومان 28,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,232,500 تومان 11,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,653,500 تومان 19,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,941,000 تومان 30,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,873,000 تومان 12,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,737,500 تومان 19,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,025,000 تومان 30,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,873,000 تومان 12,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,493,500 تومان 20,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,781,000 تومان 31,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,873,000 تومان 12,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,249,500 تومان 21,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,597,500 تومان 32,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,461,000 تومان 12,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,089,500 تومان 21,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,256,500 تومان 34,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,944,000 تومان 13,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,341,500 تومان 22,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,697,500 تومان 34,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,049,000 تومان 13,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,614,500 تومان 22,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,466,000 تومان 30,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,490,000 تومان 13,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,614,500 تومان 22,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,726,500 تومان 35,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,479,500 تومان 13,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,483,500 تومان 24,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,530,000 تومان 38,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,015,000 تومان 14,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
sea view
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,497,000 تومان 27,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان 43,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,401,000 تومان 15,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,906,500 تومان 27,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,599,000 تومان 44,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,516,500 تومان 15,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,043,000 تومان 27,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,914,000 تومان 44,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,621,500 تومان 15,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,949,000 تومان 31,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,644,500 تومان 51,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,228,000 تومان 17,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,122,500 تومان 33,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,234,500 تومان 46,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,288,500 تومان 18,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,221,000 تومان 44,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,563,500 تومان 73,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,276,000 تومان 23,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,363,000 تومان 46,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,291,000 تومان 77,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,168,500 تومان 23,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی

توضیحات

تور آنتالیا از تهران 7 شب و 8 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد .

در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

* نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021


مسئولین تور

 • خانم میرحمزه
 • خانم کوهی
 • خانم اصفهانی
 • خانم اسماعیلی
 • خانم رضایی
 • خانم کاکاوند
 • خانم چشمه
 • خانم طباطبائی
 • خانم کنعانی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt