تور بدروم 9 مهر 1400

تور بدروم 9 مهر 1400

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA ADB
تاریخ : جمعه 1400/07/09 ساعت پرواز: 01:50
مدت پرواز: 03:50
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی: ماهان
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
ADB IKA
تاریخ : جمعه 1400/07/16 ساعت پرواز: 05:45
مدت پرواز: 03:50
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
هواپیمایی: ماهان
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
CLUB ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
CLUB LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,415,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
land view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,415,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
land view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
STD LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
garden view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
MAIN BUILDING
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
club land view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
MYNDOS
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
CLUB MAIN LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
anex
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
STD LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,725,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان
SUPERIOR LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  • نتیجه منفی تست PCR
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور بدروم به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2سال790/000 تومان میباشد.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

مسئولین تور

  • خانم پور حنیف
  • خانم کوهی
  • خانم طباطبائی
  • خانم خوشرو
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt