تور بدروم 10 مهر 1400

تور بدروم 10 مهر 1400

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA ADB
تاریخ : شنبه 1400/07/10 ساعت پرواز: 00:30
مدت پرواز: 03:50
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی: ایرتور
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
ADB IKA
تاریخ : شنبه 1400/07/17 ساعت پرواز: 03:30
مدت پرواز: 03:50
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
هواپیمایی: ایرتور
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
CLUB ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
CLUB LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
land view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
land view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,365,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
STD LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
garden view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
MAIN BUILDING
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
club land view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,655,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
MYNDOS
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,685,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,655,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
CLUB MAIN LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
anex
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
STD LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,325,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,675,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان
SUPERIOR LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,415,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  • نتیجه منفی تست PCR
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور بدروم به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2سال790/000 تومان میباشد.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

مسئولین تور

  • خانم پور حنیف
  • خانم کوهی
  • خانم طباطبائی
  • خانم خوشرو
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt