تور لحظه آخری آنتالیا 8و9 مهر 1400 deleted rahbar

تور لحظه آخری آنتالیا 8و9 مهر 1400 deleted rahbar

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA AYT
تاریخ : پنجشنبه 1400/07/08 ساعت پرواز: 04:00
مدت پرواز: 03:30
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی: پگاسوس
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : چهارشنبه 1400/07/14 ساعت پرواز: 22:30
مدت پرواز: 03:30
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
هواپیمایی: پگاسوس
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
net
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,699,500 تومان 10,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,253,500 تومان 11,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,009,000 تومان 8,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,274,500 تومان 11,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,099,000 تومان 14,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,754,500 تومان 9,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
park room
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,324,500 تومان 12,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,653,000 تومان 15,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,038,000 تومان 9,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,639,500 تومان 12,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,293,500 تومان 16,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,227,000 تومان 9,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,214,500 تومان 14,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,370,000 تومان 19,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,077,500 تومان 10,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,424,500 تومان 14,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,580,000 تومان 19,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,077,500 تومان 10,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,739,500 تومان 14,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,399,000 تومان 20,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,361,000 تومان 10,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,949,500 تومان 15,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,441,000 تومان 20,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,266,500 تومان 10,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,264,500 تومان 15,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,081,500 تومان 21,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,445,000 تومان 10,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,314,500 تومان 16,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,087,000 تومان 22,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,970,000 تومان 11,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,839,500 تومان 16,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,885,000 تومان 23,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,127,500 تومان 11,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,049,500 تومان 17,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,368,000 تومان 24,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,306,000 تومان 11,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,364,500 تومان 17,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,008,500 تومان 24,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,495,000 تومان 11,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
آفر ویژه
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,099,500 تومان 18,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,090,000 تومان 25,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,464,500 تومان 19,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,610,000 تومان 28,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,335,000 تومان 12,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,989,500 تومان 19,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,833,500 تومان 31,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,534,500 تومان 12,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,724,500 تومان 20,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,699,500 تومان 30,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,818,000 تومان 13,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,774,500 تومان 21,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,747,000 تومان 32,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,385,000 تومان 13,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,299,500 تومان 22,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,618,500 تومان 32,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,574,000 تومان 13,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,299,500 تومان 22,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,618,500 تومان 32,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,574,000 تومان 13,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,614,500 تومان 22,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,259,000 تومان 33,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,763,000 تومان 14,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,109,500 تومان 34,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,952,000 تومان 14,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,458,500 تومان 33,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,574,000 تومان 13,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
SEA VIEW
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,664,500 تومان 23,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,138,500 تومان 35,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,225,000 تومان 14,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,874,500 تومان 23,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,516,500 تومان 35,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,330,000 تومان 14,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,874,500 تومان 23,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,844,500 تومان 35,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,952,000 تومان 14,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,874,500 تومان 23,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,516,500 تومان 35,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,330,000 تومان 14,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,399,500 تومان 24,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,873,500 تومان 36,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,225,000 تومان 14,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,924,500 تومان 24,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,396,000 تومان 37,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,802,500 تومان 15,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,239,500 تومان 24,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,543,000 تومان 37,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,708,000 تومان 14,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,394,500 تومان 26,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,031,500 تومان 40,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,464,000 تومان 15,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,814,500 تومان 26,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,435,000 تومان 34,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,464,000 تومان 15,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,024,500 تومان 26,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,997,500 تومان 40,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,653,000 تومان 15,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,024,500 تومان 26,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,997,500 تومان 40,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,653,000 تومان 15,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,549,500 تومان 27,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,184,000 تومان 42,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,031,000 تومان 16,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,549,500 تومان 27,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,184,000 تومان 42,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,031,000 تومان 16,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,549,500 تومان 27,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,184,000 تومان 42,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,031,000 تومان 16,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,759,500 تومان 27,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,732,500 تومان 41,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,653,000 تومان 15,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
SEA VIEW
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,599,500 تومان 28,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,231,500 تومان 44,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,598,000 تومان 16,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
sea view
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,174,500 تومان 29,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,636,000 تومان 46,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,060,000 تومان 17,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,749,500 تومان 31,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,376,500 تومان 48,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,732,000 تومان 17,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,474,500 تومان 35,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,923,500 تومان 57,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,349,500 تومان 43,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,445,000 تومان 70,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,675,000 تومان 23,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,549,500 تومان 47,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,984,000 تومان 78,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,565,000 تومان 25,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
SEA VIEW
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,274,500 تومان 51,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,478,500 تومان 86,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,717,500 تومان 27,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی

توضیحات

تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

* نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021


مسئولین تور

 • آقای پرک
 • آقای قاسملو
 • خانم میرحمزه
 • خانم کوهی
 • خانم اصفهانی
 • خانم اسماعیلی
 • خانم رضایی
 • خانم کاکاوند
 • خانم چشمه
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt