تور بدروم 3 مهر 1400

تور بدروم 3 مهر 1400

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA ADB
تاریخ : شنبه 1400/07/03 ساعت پرواز: 00:30
مدت پرواز: 03:50
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی: ایرتور
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
ADB IKA
تاریخ : شنبه 1400/07/10 ساعت پرواز: 03:30
مدت پرواز: 03:50
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
هواپیمایی: ایرتور
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,565,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,935,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
CLUB LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
STD LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
club land view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
CLUB ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
land view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
land view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
CLUB MAIN LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,435,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
garden view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,465,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
MYNDOS
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,465,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
economic room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,055,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
MAIN BUILDING
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
land view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
std anex
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
STD LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان
SUPERIOR LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  • نتیجه منفی تست PCR
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور بدروم به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2سال790/000 تومان میباشد.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

مسئولین تور

  • خانم کوهی
  • خانم پور حنیف
  • خانم طباطبائی
  • خانم خوشرو
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt