تور کوش آداسی 3 مهر 1400

تور کوش آداسی 3 مهر 1400

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA ADB
تاریخ : شنبه 1400/07/03 ساعت پرواز: 00:30
مدت پرواز: 03:40
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی: ایرتور
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
ADB IKA
تاریخ : شنبه 1400/07/10 ساعت پرواز: 03:30
مدت پرواز: 03:40
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
هواپیمایی: ایرتور
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,115,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,755,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
side sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,755,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
club room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,615,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
SIDE SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
STD NO BALCONY
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
MAIN LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,585,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
SIDE SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
SIDE SEA VIEW

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  • نتیجه منفی تست PCR
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کوش آداسی به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور کوش آداسی گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری کوش آداسی و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر کوش آداسی

*** نرخ کودک زیر 2 سال 790.000 تومان می باشد. 

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

مسئولین تور

  • خانم کوهی
  • خانم پور حنیف
  • خانم طباطبائی
  • خانم خوشرو
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt