تور بدروم 16 مرداد 1400

تور بدروم 16 مرداد 1400

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA ADB
تاریخ : شنبه 1400/05/16 ساعت پرواز: 00:30
مدت پرواز: 03:50
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی: ایرتور
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
ADB IKA
تاریخ : شنبه 1400/05/23 ساعت پرواز: 03:30
مدت پرواز: 03:50
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
هواپیمایی: ایرتور
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
CLUB LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
STD LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
CLUB LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,015,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
CLUB MAIN LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
CLUB ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,015,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,715,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,715,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
MAIN BUILDING
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,465,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
MYNDOS
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
STD LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,975,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,975,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
DLX SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
143,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • نتیجه منفی تست PCR
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور بدروم به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2سال790/000 تومان میباشد.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

مسئولین تور

 • آقای پرک
 • خانم میرحمزه
 • خانم اسماعیلی
 • خانم رضایی
 • خانم چشمه
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt