تور بلغارستان (وارنا) 22مرداد 1400

تور بلغارستان (وارنا) 22مرداد 1400

7 شب

این تور منقضی شده است.

IKA VAR
تاریخ : جمعه 1400/05/22 ساعت پرواز: 06:00
مدت پرواز: 03:15
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی: ماهان
فرودگاه مقصد: فرودگاه وارنا
VAR IKA
تاریخ : جمعه 1400/05/29 ساعت پرواز: 09:15
مدت پرواز: 03:15
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه وارنا
هواپیمایی: ماهان
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,395,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,395,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,195,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,395,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,395,000 تومان
std park view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,395,000 تومان
std park view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,395,000 تومان
std park view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,395,000 تومان
std park view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,395,000 تومان
std sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,395,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,895,000 تومان
sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,395,000 تومان
std park view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,995,000 تومان
std park view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,595,000 تومان
sup park view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,395,000 تومان
std park view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,195,000 تومان
std sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,395,000 تومان
free private beach/STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,895,000 تومان
sup park view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,895,000 تومان
sup sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,395,000 تومان
free private beach/lux room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,395,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,395,000 تومان
free private beach/park view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,395,000 تومان
std park view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,395,000 تومان
free private beach/sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,995,000 تومان
sup sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,995,000 تومان
std park view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,595,000 تومان
std sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,395,000 تومان
free private beach/level room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,395,000 تومان
free private beach/level junior suite

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  • يك قطعه عكس ( 3.5 * 4.5 ) تمام رخ پشت زمينه سفيد بدون عينك – تكميل فرم مشخصات فردي بصورت كامل و دقيق – كپي تمام صفحات شناسنامه هر كدام روي برگه A4 و بصورت جداگانه – كپي صفحه اول و دوم پاسپورت هركدام بصورت جداگانه ، صفحات داراي ويزا روي برگه A4 – گواهي بانكي حداقل 3 ماهه با موجودي حداقل 150.000.000 ريال به همراه مهر بانك و نام شخص به انگليسي – گواهي شغلي ( ترجمه انگليسي ) – ارائه كلي مدارك موجب اخذ ويزا نمي باشد
خدمات آژانس
  • بليط رفت و برگشت با ايرباس 340 ماهان به وارنا ، ويزا ، ترانسفر فرودگاهي ، 7 شب اقامت در هتل ، سيم كارت به ازاي هر اتاق ، گشت خريد به همراه ناهار ، بيمه جامع كرونا ، راهنماي فارسي زبان

توضیحات

تور بلغارستان از تهران 7 شب و 8 روز ارزان قیمت ویژه تابستان + بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ماهان  ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

" تست PCR فقط در تاریخ 15مرداد رایگان میباشد "

.

1-   نرخ كودك زير 2 سال 000/995  تومان مي باشد . 

2-   درصورت درخواست پرواز بيزينس كلاس به ازاي هر نفر مبلغ 000/000/8 تومان به نرخ پكيج اضافه مي شود . 

3-  مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام كننده مي باشد و اين شركت هيچ مسئوليتي بابت ممنوعيت خروج از كشور و اعتبار پاسپورت مسافر ندارد .  

4-   ضمانت بازگشت مسافر به ازاي هر نفر مبلغ 000/000/200 ريال مي باشد . 

5-   علاوه بر هزينه بيمه مسافرتي محاسبه شده ، براي مسافران بالاي 66 سال مبلغ 50/000 تومان مازاد دريافت مي گردد .
مسئولین تور

  • خانم جعفریان
  • خانم پیرهادی
  • خانم ابراهیمی
  • خانم ارجمندی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt