تور بدروم 2 مرداد 1400

تور بدروم 2 مرداد 1400

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA BJV
تاریخ : شنبه 1400/05/02 ساعت پرواز: 00:30
مدت پرواز: 03:50
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی: ایرتور
فرودگاه مقصد: فرودگاه میلاس بدروم
BJV IKA
تاریخ : شنبه 1400/05/09 ساعت پرواز: 03:30
مدت پرواز: 03:50
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه میلاس بدروم
هواپیمایی: ایرتور
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
CLUB LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
CLUB GARDEN
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
MAIN LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
CLUB ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
CLUB MAIN BUILDING
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
HOTEL ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
MYNDOS
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
MAIN BUILDING
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
SUPERIOR LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان
SUPERIOR SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
114,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,900,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • نتیجه منفی تست PCR
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور بدروم به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2سال990/000 تومان میباشد.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

مسئولین تور

 • آقای پرک
 • خانم میرحمزه
 • خانم اسماعیلی
 • خانم رضایی
 • خانم چشمه
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt