تور آنتالیا 5 تیر 1400 (تلویند)

تور آنتالیا 5 تیر 1400 (تلویند)

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA AYT
تاریخ : شنبه 1400/04/05 ساعت پرواز: 03:00
مدت پرواز: 03:30
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی: تلویند
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : جمعه 1400/04/11 ساعت پرواز: 20:30
مدت پرواز: 03:30
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
هواپیمایی: تلویند
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,665,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
park room/KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,925,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
family room 4px
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
family room 4px
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
family room 4px
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,855,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
BELEK

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

* نرخ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

مسئولین تور

  • آقای پرک
  • خانم میرحمزه
  • خانم اسماعیلی
  • خانم رضایی
  • خانم علیپور
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt