الفبای سفر
الفبای سفر
تور 5شب دبی تیر و مرداد1403

تور 5شب دبی تیر و مرداد1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
alefbatour
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
دانلود پکیج
متاسفانه ظرفیت این تور در این تاریخ تکمیل شده تاریخ دیگری انتخاب کنید.

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۴٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۷٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۲٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۹٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۶٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۸٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۸٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۱٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۹٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۳٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۰٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۳٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۰٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۵٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۰٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۸٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۵٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۴۴٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۶٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۸٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۸٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۸٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۸٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۸٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۹٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۹٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۲٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۱٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۰٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۶٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۸٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۳٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۱٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایرعربیا✈️ + بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

ترانسفر فرودگاهی هتل های منطقه شیخ زائد جمیرا و پالم قبل از رزرو بصورت تلفنی با کانتر مربوطه چک گردد.

.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.390.000 تومان می باشد.

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** همراه داشتن مبلغ 3000درهم یا ارز معادل بهمراه وچرهتل + بلیط رفت و برگشت+ویزا الزامی بوده و درصورت عدم پذیرش مسافر توسط دولت امارات به دلیل کسری موارد مذکور؛ مسئولیت بعهده شخص مسافر یا آژانس درخواست کننده میباشد .

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook