الفبای سفر
الفبای سفر
تور 7شب دبی تیر 1403

تور 7شب دبی تیر 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
alefbatour
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,300,000تومان
  18,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,100,000تومان
  25,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,800,000تومان
  16,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,300,000تومان
  20,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,400,000تومان
  28,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,600,000تومان
  17,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,500,000تومان
  22,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,800,000تومان
  32,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,100,000تومان
  20,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,100,000تومان
  23,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,000,000تومان
  33,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,700,000تومان
  21,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,500,000تومان
  24,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  37,400,000تومان
  36,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,300,000تومان
  21,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,400,000تومان
  27,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  43,100,000تومان
  41,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,500,000تومان
  24,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,400,000تومان
  27,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  43,100,000تومان
  41,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,500,000تومان
  24,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  43,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  43,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,600,000تومان
  29,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,500,000تومان
  46,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,400,000تومان
  26,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  52,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  56,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,300,000تومان
  35,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  58,900,000تومان
  57,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,700,000تومان
  32,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  35,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  58,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  38,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  63,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  38,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  64,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  65,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  45,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  77,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  42,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  49,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  85,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  46,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  50,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  87,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  47,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  90,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  49,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  57,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  101,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  54,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  60,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  108,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  58,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  67,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  122,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  64,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  67,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  122,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  64,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایرعربیا✈️ + بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

ترانسفر فرودگاهی هتل های منطقه شیخ زائد جمیرا و پالم قبل از رزرو بصورت تلفنی با کانتر مربوطه چک گردد.

.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.390.000 تومان می باشد.

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** همراه داشتن مبلغ 3000درهم یا ارز معادل بهمراه وچرهتل + بلیط رفت و برگشت+ویزا الزامی بوده و درصورت عدم پذیرش مسافر توسط دولت امارات به دلیل کسری موارد مذکور؛ مسئولیت بعهده شخص مسافر یا آژانس درخواست کننده میباشد .

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook