الفبای سفر
الفبای سفر
تور 4شب دبی خرداد و تیر 1403

تور 4شب دبی خرداد و تیر 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
alefbatour
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,600,000تومان
  18,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,800,000تومان
  22,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,200,000تومان
  15,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
  10,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,100,000تومان
  19,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,900,000تومان
  24,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,400,000تومان
  16,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
  10,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,300,000تومان
  20,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,400,000تومان
  26,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,800,000تومان
  18,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
  10,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,700,000تومان
  21,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,200,000تومان
  27,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000تومان
  18,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
  10,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,800,000تومان
  22,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,800,000تومان
  28,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,600,000تومان
  18,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
  10,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,400,000تومان
  23,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,000,000تومان
  31,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,400,000تومان
  20,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
  10,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,400,000تومان
  23,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,000,000تومان
  31,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,400,000تومان
  20,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
  10,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,600,000تومان
  24,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,500,000تومان
  34,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,500,000تومان
  21,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
  10,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  37,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  38,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  38,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,900,000تومان
  27,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  42,000,000تومان
  40,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,100,000تومان
  25,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
  10,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  52,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  56,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  58,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  37,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  59,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  65,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  42,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  70,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  77,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  43,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایرعربیا✈️ + بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

ترانسفر فرودگاهی هتل های منطقه شیخ زائد جمیرا و پالم قبل از رزرو بصورت تلفنی با کانتر مربوطه چک گردد.

.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.390.000 تومان می باشد.

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** همراه داشتن مبلغ 3000درهم یا ارز معادل بهمراه وچرهتل + بلیط رفت و برگشت+ویزا الزامی بوده و درصورت عدم پذیرش مسافر توسط دولت امارات به دلیل کسری موارد مذکور؛ مسئولیت بعهده شخص مسافر یا آژانس درخواست کننده میباشد .

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook