الفبای سفر
الفبای سفر
تور 4شب دبی تیر 1403

تور 4شب دبی تیر 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
alefbatour
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  17,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  17,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,600,000تومان
  15,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,700,000تومان
  19,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,100,000تومان
  12,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,800,000تومان
  7,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,000,000تومان
  16,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,800,000تومان
  21,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,300,000تومان
  13,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,800,000تومان
  7,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,200,000تومان
  17,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,300,000تومان
  23,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,800,000تومان
  15,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,800,000تومان
  7,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,600,000تومان
  18,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,100,000تومان
  24,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,100,000تومان
  15,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,800,000تومان
  7,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,700,000تومان
  19,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,700,000تومان
  25,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,500,000تومان
  15,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,800,000تومان
  7,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,300,000تومان
  20,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,900,000تومان
  28,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,300,000تومان
  17,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,800,000تومان
  7,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,300,000تومان
  20,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,900,000تومان
  28,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,300,000تومان
  17,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,800,000تومان
  7,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,600,000تومان
  21,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,400,000تومان
  31,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,400,000تومان
  18,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,800,000تومان
  7,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  37,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  37,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,800,000تومان
  24,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  38,900,000تومان
  37,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,000,000تومان
  22,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,800,000تومان
  7,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  42,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  55,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  56,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  37,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  62,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  67,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  36,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  43,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  74,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  40,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  43,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  74,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  40,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایرعربیا✈️ + بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

ترانسفر فرودگاهی هتل های منطقه شیخ زائد جمیرا و پالم قبل از رزرو بصورت تلفنی با کانتر مربوطه چک گردد.

.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.390.000 تومان می باشد.

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** همراه داشتن مبلغ 3000درهم یا ارز معادل بهمراه وچرهتل + بلیط رفت و برگشت+ویزا الزامی بوده و درصورت عدم پذیرش مسافر توسط دولت امارات به دلیل کسری موارد مذکور؛ مسئولیت بعهده شخص مسافر یا آژانس درخواست کننده میباشد .

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook