الفبای سفر
الفبای سفر
تور 4شب دبی تابستان 1403

تور 4شب دبی تابستان 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
Aircraft - امارات (Economy)
alefbatour
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - امارات (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,770,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,420,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,770,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,100,000تومان
  18,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,600,000تومان
  21,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,000,000تومان
  17,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000تومان
  15,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,000,000تومان
  19,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,200,000تومان
  23,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000تومان
  17,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000تومان
  15,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,000,000تومان
  21,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,900,000تومان
  26,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,600,000تومان
  19,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000تومان
  15,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,200,000تومان
  22,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,500,000تومان
  28,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,100,000تومان
  20,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000تومان
  15,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,600,000تومان
  22,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,200,000تومان
  29,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,500,000تومان
  20,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000تومان
  15,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,700,000تومان
  24,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,900,000تومان
  31,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,900,000تومان
  22,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000تومان
  15,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,400,000تومان
  26,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,300,000تومان
  35,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,700,000تومان
  23,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000تومان
  15,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,400,000تومان
  26,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,300,000تومان
  35,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,700,000تومان
  23,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000تومان
  15,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,700,000تومان
  27,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  38,800,000تومان
  37,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,900,000تومان
  25,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000تومان
  15,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  42,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  42,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  43,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,100,000تومان
  32,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  46,600,000تومان
  45,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,100,000تومان
  29,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000تومان
  15,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  48,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,300,000تومان
  38,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,300,000تومان
  55,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  36,000,000تومان
  34,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000تومان
  15,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  61,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  63,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  64,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  38,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  45,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  71,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  41,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  75,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  44,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  83,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  47,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز امارات ✈️ +  بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

ترانسفر فرودگاهی هتل های منطقه شیخ زائد جمیرا و پالم قبل از رزرو بصورت تلفنی با کانتر مربوطه چک گردد.

.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 3.990.000 تومان می باشد.

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** همراه داشتن مبلغ 3000درهم یا ارز معادل بهمراه وچرهتل + بلیط رفت و برگشت+ویزا الزامی بوده و درصورت عدم پذیرش مسافر توسط دولت امارات به دلیل کسری موارد مذکور؛ مسئولیت بعهده شخص مسافر یا آژانس درخواست کننده میباشد .

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook