الفبای سفر
الفبای سفر
تور 4شب دبی بهار 1403

تور 4شب دبی بهار 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
Aircraft - امارات (Economy)
alefbatour
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - امارات (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,500,000تومان
  16,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,000,000تومان
  20,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,100,000تومان
  15,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
NET
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,100,000تومان
  18,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,300,000تومان
  22,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,400,000تومان
  16,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,900,000تومان
  20,280,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,900,000تومان
  25,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,600,000تومان
  18,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,600,000تومان
  21,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,200,000تومان
  28,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,400,000تومان
  19,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,400,000تومان
  25,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,200,000تومان
  34,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,700,000تومان
  22,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,800,000تومان
  29,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,100,000تومان
  42,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,800,000تومان
  26,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,400,000تومان
  30,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,200,000تومان
  43,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,800,000تومان
  26,940,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,000,000تومان
  31,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,500,000تومان
  44,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,000,000تومان
  28,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,900,000تومان
  32,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,200,000تومان
  47,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,500,000تومان
  29,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,200,000تومان
  33,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  50,000,000تومان
  48,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,900,000تومان
  29,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,500,000تومان
  33,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  50,400,000تومان
  48,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,500,000تومان
  29,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  38,300,000تومان
  37,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  56,300,000تومان
  54,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,000,000تومان
  33,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,700,000تومان
  39,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  62,600,000تومان
  60,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,200,000تومان
  36,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,300,000تومان
  40,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  64,100,000تومان
  62,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  38,000,000تومان
  36,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  42,200,000تومان
  40,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  65,900,000تومان
  63,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,000,000تومان
  37,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  45,400,000تومان
  44,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  72,200,000تومان
  70,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  42,000,000تومان
  40,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,600,000تومان
  46,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  76,700,000تومان
  74,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  44,600,000تومان
  43,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,700,000تومان
  50,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  84,800,000تومان
  82,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  48,300,000تومان
  46,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه

اطلاعات تور

توضیحات

تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه بهار + بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز امارات ✈️ +  بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

ترانسفر فرودگاهی هتل های منطقه شیخ زائد جمیرا و پالم قبل از رزرو بصورت تلفنی با کانتر مربوطه چک گردد.

.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 3.990.000 تومان می باشد.

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** با توجه به نوسانات زیاد هتل ها بعلت تعدد نمایشگاه ها لطفا قبل از تایید نهایی قیمت ها با کانتر مربوطه بصورت تلفنی هماهنگ فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook