الفبای سفر
الفبای سفر
تور 4شب دبی بهار 1403

تور 4شب دبی بهار 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
Aircraft - امارات (Economy)
alefbatour
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - امارات (Economy)
دانلود پکیج
متاسفانه ظرفیت این تور در این تاریخ تکمیل شده تاریخ دیگری انتخاب کنید.

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,600,000تومان
  18,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,100,000تومان
  22,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,200,000تومان
  17,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000تومان
  16,490,000تومان
NET
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,200,000تومان
  20,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,400,000تومان
  24,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,400,000تومان
  18,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000تومان
  16,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,000,000تومان
  22,280,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,000,000تومان
  27,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,600,000تومان
  20,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000تومان
  16,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,700,000تومان
  23,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,300,000تومان
  30,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,500,000تومان
  21,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000تومان
  16,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,400,000تومان
  27,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  37,300,000تومان
  36,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,700,000تومان
  24,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000تومان
  16,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  37,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  38,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  42,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  43,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  43,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,900,000تومان
  31,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  46,200,000تومان
  44,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,800,000تومان
  28,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000تومان
  16,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,400,000تومان
  32,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,300,000تومان
  45,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000تومان
  28,940,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000تومان
  16,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,100,000تومان
  33,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,600,000تومان
  46,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,100,000تومان
  30,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000تومان
  16,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  35,900,000تومان
  34,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  51,300,000تومان
  49,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,600,000تومان
  31,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000تومان
  16,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,300,000تومان
  35,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  52,000,000تومان
  50,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,000,000تومان
  31,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000تومان
  16,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,500,000تومان
  35,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  52,400,000تومان
  50,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,600,000تومان
  31,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000تومان
  16,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,400,000تومان
  39,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  58,300,000تومان
  56,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,000,000تومان
  35,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000تومان
  16,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  42,800,000تومان
  41,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  64,600,000تومان
  62,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,200,000تومان
  38,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000تومان
  16,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  43,400,000تومان
  42,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  66,100,000تومان
  64,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  40,000,000تومان
  38,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000تومان
  16,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  44,300,000تومان
  42,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  68,000,000تومان
  65,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  41,100,000تومان
  39,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000تومان
  16,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,400,000تومان
  46,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  74,300,000تومان
  72,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  44,100,000تومان
  42,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000تومان
  16,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  49,600,000تومان
  48,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  78,700,000تومان
  76,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  46,700,000تومان
  45,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000تومان
  16,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,700,000تومان
  52,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  86,900,000تومان
  84,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  50,400,000تومان
  48,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000تومان
  16,490,000تومان
آفر ویژه

اطلاعات تور

توضیحات

تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه بهار + بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز امارات ✈️ +  بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

ترانسفر فرودگاهی هتل های منطقه شیخ زائد جمیرا و پالم قبل از رزرو بصورت تلفنی با کانتر مربوطه چک گردد.

.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 3.990.000 تومان می باشد.

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** با توجه به نوسانات زیاد هتل ها بعلت تعدد نمایشگاه ها لطفا قبل از تایید نهایی قیمت ها با کانتر مربوطه بصورت تلفنی هماهنگ فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook