الفبای سفر
الفبای سفر
تور 3شب دبی بهار 1403

تور 3شب دبی بهار 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
Aircraft - امارات (Economy)
alefbatour
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - امارات (Economy)
دانلود پکیج
متاسفانه ظرفیت این تور در این تاریخ تکمیل شده تاریخ دیگری انتخاب کنید.

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,500,000تومان
  15,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,300,000تومان
  18,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,800,000تومان
  15,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
NET
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,500,000تومان
  16,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,800,000تومان
  20,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,900,000تومان
  16,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,600,000تومان
  17,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,000,000تومان
  21,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,700,000تومان
  17,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,000,000تومان
  18,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,900,000تومان
  22,140,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,000,000تومان
  17,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,340,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,200,000تومان
  19,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,300,000تومان
  24,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,400,000تومان
  18,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,735,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,735,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,310,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,800,000تومان
  25,970,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,900,000تومان
  35,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,100,000تومان
  24,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,200,000تومان
  26,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  37,700,000تومان
  36,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,100,000تومان
  24,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,000,000تومان
  27,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  38,200,000تومان
  37,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,200,000تومان
  25,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,400,000تومان
  28,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,000,000تومان
  39,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,300,000تومان
  26,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,600,000تومان
  28,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,600,000تومان
  40,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,600,000تومان
  26,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,800,000تومان
  28,860,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,800,000تومان
  40,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,300,000تومان
  26,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,700,000تومان
  31,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,600,000تومان
  46,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,600,000تومان
  29,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,500,000تومان
  33,455,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  51,000,000تومان
  49,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,300,000تومان
  31,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,900,000تومان
  33,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  52,100,000تومان
  50,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,900,000تومان
  31,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  35,600,000تومان
  34,530,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,500,000تومان
  51,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,700,000تومان
  32,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  38,000,000تومان
  36,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  58,200,000تومان
  56,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,900,000تومان
  34,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,700,000تومان
  38,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  61,500,000تومان
  59,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,900,000تومان
  36,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  42,700,000تومان
  41,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  67,700,000تومان
  65,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  40,600,000تومان
  39,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه

اطلاعات تور

توضیحات

تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه بهار + بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز امارات ✈️ + بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

ترانسفر فرودگاهی هتل های منطقه شیخ زائد جمیرا و پالم قبل از رزرو بصورت تلفنی با کانتر مربوطه چک گردد.

.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 3.990.000 تومان می باشد.

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** با توجه به نوسانات زیاد هتل ها بعلت تعدد نمایشگاه ها لطفا قبل از تایید نهایی قیمت ها با کانتر مربوطه بصورت تلفنی هماهنگ فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook