الفبای سفر
الفبای سفر
تور 4شب دبی بهار 1403

تور 4شب دبی بهار 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
Aircraft - امارات (Economy)
alefbatour
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - امارات (Economy)
دانلود پکیج
متاسفانه ظرفیت این تور در این تاریخ تکمیل شده تاریخ دیگری انتخاب کنید.

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,500,000تومان
  15,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,000,000تومان
  19,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,100,000تومان
  14,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
NET
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,100,000تومان
  17,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,300,000تومان
  21,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,300,000تومان
  15,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,900,000تومان
  19,280,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,900,000تومان
  24,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,600,000تومان
  17,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,600,000تومان
  20,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,200,000تومان
  27,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,400,000تومان
  18,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,300,000تومان
  24,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,200,000تومان
  33,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,700,000تومان
  21,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  39,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,800,000تومان
  28,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  43,100,000تومان
  41,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,700,000تومان
  25,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,300,000تومان
  29,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,200,000تومان
  42,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,800,000تومان
  25,940,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,000,000تومان
  30,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,500,000تومان
  43,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,000,000تومان
  27,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,900,000تومان
  31,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  48,200,000تومان
  46,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,500,000تومان
  28,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,200,000تومان
  32,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  48,900,000تومان
  47,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000تومان
  28,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,400,000تومان
  32,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,300,000تومان
  47,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,500,000تومان
  28,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  37,300,000تومان
  36,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  55,300,000تومان
  53,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,900,000تومان
  32,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,700,000تومان
  38,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  61,500,000تومان
  59,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  36,200,000تومان
  35,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,300,000تومان
  39,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  63,000,000تومان
  61,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  36,900,000تومان
  35,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,200,000تومان
  39,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  64,900,000تومان
  62,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  38,000,000تومان
  36,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  44,300,000تومان
  43,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  71,200,000تومان
  69,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  41,000,000تومان
  39,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,600,000تومان
  45,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  75,700,000تومان
  73,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  43,600,000تومان
  42,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  50,600,000تومان
  49,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  83,800,000تومان
  81,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  47,300,000تومان
  45,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه

اطلاعات تور

توضیحات

تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه بهار + بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز امارات ✈️ +  بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

ترانسفر فرودگاهی هتل های منطقه شیخ زائد جمیرا و پالم قبل از رزرو بصورت تلفنی با کانتر مربوطه چک گردد.

.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 3.990.000 تومان می باشد.

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** با توجه به نوسانات زیاد هتل ها بعلت تعدد نمایشگاه ها لطفا قبل از تایید نهایی قیمت ها با کانتر مربوطه بصورت تلفنی هماهنگ فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook