0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : پگاسوس
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 5 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
AGON
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,990,000 تومان
9,530,000 تومان
7,250,000 تومان
6,500,000 تومان
BELKON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
HB
8,995,000 تومان
11,010,000 تومان
7,785,000 تومان
6,500,000 تومان
Special
LAREN FAMILY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,275,000 تومان
11,350,000 تومان
8,000,000 تومان
6,500,000 تومان
BELKON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
9,635,000 تومان
11,920,000 تومان
8,155,000 تومان
6,500,000 تومان
Special
LAREN FAMILY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
10,760,000 تومان
13,575,000 تومان
8,745,000 تومان
6,500,000 تومان
MIRACLE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
11,895,000 تومان
15,260,000 تومان
9,335,000 تومان
6,500,000 تومان
LIMAK LIMRA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
12,180,000 تومان
15,655,000 تومان
9,500,000 تومان
6,500,000 تومان
FAME RESIDENCE LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
12,180,000 تومان
15,655,000 تومان
9,500,000 تومان
6,500,000 تومان
Special
ADALYA ELITE LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
13,335,000 تومان
17,390,000 تومان
10,085,000 تومان
6,500,000 تومان
LIMAK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
13,830,000 تومان
18,130,000 تومان
10,330,000 تومان
6,500,000 تومان
RIXOS DOWN TOWN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
14,260,000 تومان
18,725,000 تومان
10,595,000 تومان
6,500,000 تومان
CONCORD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
14,260,000 تومان
18,725,000 تومان
10,595,000 تومان
6,500,000 تومان
Special
TITANIC DELUXE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
17,230,000 تومان
23,180,000 تومان
12,080,000 تومان
6,500,000 تومان
BELEK
Special
SUSESI Luxury
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
17,230,000 تومان
23,180,000 تومان
12,080,000 تومان
6,500,000 تومان
Special
SUENO DELUXE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
17,800,000 تومان
24,065,000 تومان
12,335,000 تومان
6,500,000 تومان
RIXOS PREMIUM BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
24,160,000 تومان
33,575,000 تومان
15,545,000 تومان
6,500,000 تومان
MAXX ROYAL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
29,600,000 تومان
41,745,000 تومان
18,270,000 تومان
6,500,000 تومان
نام هتل AGON
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان 9,530,000 تومان 7,250,000 تومان 6,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,995,000 تومان 11,010,000 تومان 7,785,000 تومان 6,500,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
LAREN FAMILY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,275,000 تومان 11,350,000 تومان 8,000,000 تومان 6,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,635,000 تومان 11,920,000 تومان 8,155,000 تومان 6,500,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
LAREN FAMILY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,760,000 تومان 13,575,000 تومان 8,745,000 تومان 6,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل MIRACLE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,895,000 تومان 15,260,000 تومان 9,335,000 تومان 6,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل LIMAK LIMRA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,180,000 تومان 15,655,000 تومان 9,500,000 تومان 6,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل FAME RESIDENCE LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,180,000 تومان 15,655,000 تومان 9,500,000 تومان 6,500,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
ADALYA ELITE LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,335,000 تومان 17,390,000 تومان 10,085,000 تومان 6,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل LIMAK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,830,000 تومان 18,130,000 تومان 10,330,000 تومان 6,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXOS DOWN TOWN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,260,000 تومان 18,725,000 تومان 10,595,000 تومان 6,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل CONCORD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,260,000 تومان 18,725,000 تومان 10,595,000 تومان 6,500,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC DELUXE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,230,000 تومان 23,180,000 تومان 12,080,000 تومان 6,500,000 تومان
توضیحات BELEK
Special
نام هتل
SUSESI Luxury
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,230,000 تومان 23,180,000 تومان 12,080,000 تومان 6,500,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
SUENO DELUXE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,800,000 تومان 24,065,000 تومان 12,335,000 تومان 6,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXOS PREMIUM BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,160,000 تومان 33,575,000 تومان 15,545,000 تومان 6,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل MAXX ROYAL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,600,000 تومان 41,745,000 تومان 18,270,000 تومان 6,500,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
آقای پرک
خانم کوهی
توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 2.450.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.