0214935
ایرلاین : ایرتور
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب
رفت 11:00 و برگشت 15:15
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
REYDEL
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
10,245,000 تومان
11,645,000 تومان
10,240,000 تومان
9,050,000 تومان
AKSARAY
HERTON
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
10,320,000 تومان
11,745,000 تومان
10,315,000 تومان
9,050,000 تومان
GRAND LIZA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
10,780,000 تومان
12,605,000 تومان
10,775,000 تومان
9,050,000 تومان
AKSARAY
NEVA FLATS
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
10,980,000 تومان
13,010,000 تومان
10,975,000 تومان
9,050,000 تومان
Beyoğlu
SABENA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
11,185,000 تومان
13,415,000 تومان
11,180,000 تومان
9,050,000 تومان
FINDIK
Special
KAYA MADRID
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
11,185,000 تومان
13,415,000 تومان
11,180,000 تومان
9,050,000 تومان
AKSARAY
PRENS
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
11,185,000 تومان
13,415,000 تومان
11,180,000 تومان
9,050,000 تومان
AKSARAY
VIZON
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
11,590,000 تومان
14,230,000 تومان
11,385,000 تومان
9,050,000 تومان
Şişli
ALFA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
11,590,000 تومان
14,230,000 تومان
11,185,000 تومان
9,050,000 تومان
AKSARAY
Grand Unal
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
11,845,000 تومان
14,685,000 تومان
11,840,000 تومان
9,050,000 تومان
YENIKAPI
Special
WHITE MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
11,995,000 تومان
15,040,000 تومان
11,185,000 تومان
9,050,000 تومان
Şişli
Special
KERVANSARAY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
12,095,000 تومان
15,190,000 تومان
12,090,000 تومان
9,050,000 تومان
GRAND HALIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
12,250,000 تومان
15,495,000 تومان
12,245,000 تومان
9,050,000 تومان
Beyoğlu
ETERNO
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
12,400,000 تومان
15,850,000 تومان
11,185,000 تومان
9,050,000 تومان
TAKSIM
GRAND HILARIUM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
12,655,000 تومان
16,310,000 تومان
12,650,000 تومان
9,050,000 تومان
YENIKAPI
CITY CENTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
12,810,000 تومان
16,615,000 تومان
11,620,000 تومان
9,050,000 تومان
TAKSIM
KLASS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
12,810,000 تومان
16,665,000 تومان
12,605,000 تومان
9,050,000 تومان
LALELI
Special
TAKSIM LOUNGE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
13,265,000 تومان
17,525,000 تومان
13,060,000 تومان
9,050,000 تومان
TAKSIM
Special
CENTRAL PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
14,075,000 تومان
19,150,000 تومان
12,250,000 تومان
9,050,000 تومان
TAKSIM
Special
THE CRATON Sisli
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
14,475,000 تومان
19,950,000 تومان
12,570,000 تومان
9,050,000 تومان
PALAZZO DONIZETTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
14,885,000 تومان
20,775,000 تومان
13,060,000 تومان
9,050,000 تومان
Beyoğlu
GRAND OZTANIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
14,950,000 تومان
20,900,000 تومان
13,760,000 تومان
9,050,000 تومان
TAKSIM
Special
TITANIC CITY TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
15,185,000 تومان
21,375,000 تومان
11,620,000 تومان
9,050,000 تومان
TAKSIM
Special
POINT TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
16,850,000 تومان
24,710,000 تومان
16,140,000 تومان
9,050,000 تومان
TAKSIM
ELITE WORLD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
17,570,000 تومان
23,760,000 تومان
13,760,000 تومان
9,050,000 تومان
TAKSIM
Special
DIVAN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
20,185,000 تومان
29,230,000 تومان
16,140,000 تومان
9,050,000 تومان
TAKSIM
HILTON BOSPHOUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
20,900,000 تومان
32,800,000 تومان
15,190,000 تومان
9,050,000 تومان
TAKSIM
Special
CVK PARK BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
22,565,000 تومان
36,135,000 تومان
15,190,000 تومان
9,050,000 تومان
TAKSIM
نام هتل REYDEL
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,245,000 تومان 11,645,000 تومان 10,240,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات AKSARAY
نام هتل HERTON
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,320,000 تومان 11,745,000 تومان 10,315,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND LIZA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,780,000 تومان 12,605,000 تومان 10,775,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات AKSARAY
نام هتل NEVA FLATS
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,980,000 تومان 13,010,000 تومان 10,975,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات Beyoğlu
نام هتل SABENA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,185,000 تومان 13,415,000 تومان 11,180,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات FINDIK
Special
نام هتل
KAYA MADRID
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,185,000 تومان 13,415,000 تومان 11,180,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات AKSARAY
نام هتل PRENS
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,185,000 تومان 13,415,000 تومان 11,180,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات AKSARAY
نام هتل VIZON
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,590,000 تومان 14,230,000 تومان 11,385,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات Şişli
نام هتل ALFA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,590,000 تومان 14,230,000 تومان 11,185,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات AKSARAY
نام هتل Grand Unal
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,845,000 تومان 14,685,000 تومان 11,840,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات YENIKAPI
Special
نام هتل
WHITE MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,995,000 تومان 15,040,000 تومان 11,185,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات Şişli
Special
نام هتل
KERVANSARAY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,095,000 تومان 15,190,000 تومان 12,090,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,250,000 تومان 15,495,000 تومان 12,245,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات Beyoğlu
نام هتل ETERNO
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,400,000 تومان 15,850,000 تومان 11,185,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل GRAND HILARIUM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,655,000 تومان 16,310,000 تومان 12,650,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات YENIKAPI
نام هتل CITY CENTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,810,000 تومان 16,615,000 تومان 11,620,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل KLASS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,810,000 تومان 16,665,000 تومان 12,605,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات LALELI
Special
نام هتل
TAKSIM LOUNGE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,265,000 تومان 17,525,000 تومان 13,060,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات TAKSIM
Special
نام هتل
CENTRAL PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,075,000 تومان 19,150,000 تومان 12,250,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات TAKSIM
Special
نام هتل
THE CRATON Sisli
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,475,000 تومان 19,950,000 تومان 12,570,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل PALAZZO DONIZETTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,885,000 تومان 20,775,000 تومان 13,060,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات Beyoğlu
نام هتل GRAND OZTANIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,950,000 تومان 20,900,000 تومان 13,760,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات TAKSIM
Special
نام هتل
TITANIC CITY TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,185,000 تومان 21,375,000 تومان 11,620,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات TAKSIM
Special
نام هتل
POINT TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,850,000 تومان 24,710,000 تومان 16,140,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل ELITE WORLD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,570,000 تومان 23,760,000 تومان 13,760,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات TAKSIM
Special
نام هتل
DIVAN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,185,000 تومان 29,230,000 تومان 16,140,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل HILTON BOSPHOUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,900,000 تومان 32,800,000 تومان 15,190,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات TAKSIM
Special
نام هتل
CVK PARK BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,565,000 تومان 36,135,000 تومان 15,190,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات TAKSIM
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
آقای پرک
خانم ابراهیمی
خانم کوهی
آقای اعتمادی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2سال 1/690/000 تومان میباشد.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***