0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
AGON
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,190,000 تومان
2,795,000 تومان
2,145,000 تومان
2,090,000 تومان
PARK AVRUPA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,765,000 تومان
3,040,000 تومان
2,565,000 تومان
2,090,000 تومان
ATALLA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,910,000 تومان
3,250,000 تومان
2,635,000 تومان
2,090,000 تومان
BELKON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
3,110,000 تومان
3,595,000 تومان
2,770,000 تومان
2,090,000 تومان
Special
LARA HADRIANUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
3,250,000 تومان
3,800,000 تومان
2,840,000 تومان
2,090,000 تومان
LARA PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,385,000 تومان
4,215,000 تومان
2,910,000 تومان
2,090,000 تومان
ARMAS LABADA BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
3,490,000 تومان
4,390,000 تومان
2,945,000 تومان
2,090,000 تومان
KEMER
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
3,590,000 تومان
4,490,000 تومان
2,990,000 تومان
2,090,000 تومان
CENDER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
3,660,000 تومان
4,420,000 تومان
3,045,000 تومان
2,090,000 تومان
KERVANSARAY LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
3,895,000 تومان
5,095,000 تومان
3,195,000 تومان
2,090,000 تومان
ORANGE COUNTY KEMER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
4,350,000 تومان
5,455,000 تومان
3,390,000 تومان
2,090,000 تومان
Special
GRAND PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
4,910,000 تومان
6,630,000 تومان
3,670,000 تومان
2,090,000 تومان
Special
CLUB SERA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
4,975,000 تومان
6,560,000 تومان
3,670,000 تومان
2,090,000 تومان
club
FAME RESIDENCE LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,040,000 تومان
6,700,000 تومان
3,735,000 تومان
2,090,000 تومان
Special
SHERWOOD DREAMS RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
5,455,000 تومان
7,110,000 تومان
3,945,000 تومان
2,090,000 تومان
Special
GRANADA LUXURY BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
5,595,000 تومان
7,250,000 تومان
4,015,000 تومان
2,090,000 تومان
SHERWOOD EXCLUSIVE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
6,285,000 تومان
8,355,000 تومان
4,360,000 تومان
2,090,000 تومان
ROYAL SEGINUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,320,000 تومان
9,870,000 تومان
4,840,000 تومان
2,090,000 تومان
Special
ROYAL HOLIDAY PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,320,000 تومان
9,870,000 تومان
4,840,000 تومان
2,090,000 تومان
نام هتل AGON
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان 2,795,000 تومان 2,145,000 تومان 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل PARK AVRUPA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,765,000 تومان 3,040,000 تومان 2,565,000 تومان 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل ATALLA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,910,000 تومان 3,250,000 تومان 2,635,000 تومان 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,110,000 تومان 3,595,000 تومان 2,770,000 تومان 2,090,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
LARA HADRIANUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,250,000 تومان 3,800,000 تومان 2,840,000 تومان 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARA PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,385,000 تومان 4,215,000 تومان 2,910,000 تومان 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMAS LABADA BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,490,000 تومان 4,390,000 تومان 2,945,000 تومان 2,090,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,590,000 تومان 4,490,000 تومان 2,990,000 تومان 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,660,000 تومان 4,420,000 تومان 3,045,000 تومان 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل KERVANSARAY LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,895,000 تومان 5,095,000 تومان 3,195,000 تومان 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,350,000 تومان 5,455,000 تومان 3,390,000 تومان 2,090,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GRAND PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,910,000 تومان 6,630,000 تومان 3,670,000 تومان 2,090,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
CLUB SERA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,975,000 تومان 6,560,000 تومان 3,670,000 تومان 2,090,000 تومان
توضیحات club
نام هتل FAME RESIDENCE LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,040,000 تومان 6,700,000 تومان 3,735,000 تومان 2,090,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
SHERWOOD DREAMS RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,455,000 تومان 7,110,000 تومان 3,945,000 تومان 2,090,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GRANADA LUXURY BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,595,000 تومان 7,250,000 تومان 4,015,000 تومان 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERWOOD EXCLUSIVE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,285,000 تومان 8,355,000 تومان 4,360,000 تومان 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,320,000 تومان 9,870,000 تومان 4,840,000 تومان 2,090,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
ROYAL HOLIDAY PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,320,000 تومان 9,870,000 تومان 4,840,000 تومان 2,090,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم رحمانی
خانم حسنی
خانم رستمی
توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 295.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** ترنسفر از فرودگاه دنیزلی تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.