ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب
رفت 06:50 و برگشت 11:35
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
MONARCH
Rate Rate Rate
BB
2,945,000 تومان
3,355,000 تومان
2,940,000 تومان
2,790,000 تومان
BAYKAL
Rate Rate Rate
BB
3,020,000 تومان
3,505,000 تومان
2,980,000 تومان
2,790,000 تومان
اون کاپی
Special
KAYA MADRID
Rate Rate Rate
BB
3,155,000 تومان
3,680,000 تومان
3,080,000 تومان
2,790,000 تومان
آکسارای
SABENA
Rate Rate Rate
BB
3,230,000 تومان
3,830,000 تومان
3,230,000 تومان
2,790,000 تومان
توپکاپی
ARACH
Rate Rate Rate
BB
3,270,000 تومان
3,905,000 تومان
3,195,000 تومان
2,790,000 تومان
هاربیه
FIDE
Rate Rate Rate
BB
3,305,000 تومان
3,980,000 تومان
3,195,000 تومان
2,790,000 تومان
MONOPOL
Rate Rate Rate
BB
3,345,000 تومان
4,055,000 تومان
3,195,000 تومان
2,790,000 تومان
EFES TAXIM
Rate Rate Rate
BB
3,420,000 تومان
4,205,000 تومان
3,195,000 تومان
2,790,000 تومان
بی اوغلو
TAMARA
Rate Rate Rate
BB
3,420,000 تومان
4,205,000 تومان
3,230,000 تومان
2,790,000 تومان
تکسیم
MONTAGNAHERA
Rate Rate Rate
BB
3,495,000 تومان
4,355,000 تومان
3,230,000 تومان
2,790,000 تومان
شیشلی
VIZON
Rate Rate Rate
BB
3,495,000 تومان
4,355,000 تومان
3,045,000 تومان
2,790,000 تومان
شیشلی
ARSIMA
Rate Rate Rate
BB
3,570,000 تومان
4,505,000 تومان
3,270,000 تومان
2,790,000 تومان
PERA ROSE
Rate Rate Rate Rate
BB
3,630,000 تومان
4,530,000 تومان
3,480,000 تومان
2,790,000 تومان
پرا
NOVA PLAZA PARK ISTANBUL HOTEL
Rate Rate Rate Rate
BB
3,660,000 تومان
4,595,000 تومان
3,540,000 تومان
2,790,000 تومان
GRAND HILARIUM
Rate Rate Rate Rate
BB
3,670,000 تومان
4,605,000 تومان
3,330,000 تومان
2,790,000 تومان
ینی کاپی
WHITE MONARCH
Rate Rate Rate Rate
BB
3,670,000 تومان
4,605,000 تومان
3,445,000 تومان
2,790,000 تومان
شیشلی
DORA
Rate Rate Rate Rate
BB
3,705,000 تومان
4,680,000 تومان
3,330,000 تومان
2,790,000 تومان
دولاب دره
Grand Unal Hotel Istanbul
Rate Rate Rate
BB
3,705,000 تومان
4,680,000 تومان
3,520,000 تومان
2,790,000 تومان
ینی کاپی
ICON
Rate Rate Rate Rate
BB
3,705,000 تومان
4,680,000 تومان
3,330,000 تومان
2,790,000 تومان
دولاب دره
Special
KERVANSARAY
Rate Rate Rate Rate
BB
3,785,000 تومان
4,840,000 تومان
3,380,000 تومان
2,790,000 تومان
تکسیم
FERONYA
Rate Rate Rate Rate
BB
3,820,000 تومان
4,905,000 تومان
3,330,000 تومان
2,790,000 تومان
تکسیم
RAMADA MERTER
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,895,000 تومان
5,055,000 تومان
3,480,000 تومان
2,790,000 تومان
مرتر
GREEN PARK MERTER
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,895,000 تومان
5,055,000 تومان
3,480,000 تومان
2,790,000 تومان
مرتر
Special
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,930,000 تومان
5,130,000 تومان
3,480,000 تومان
2,790,000 تومان
بایرام پاشا
LION
Rate Rate Rate Rate
BB
3,945,000 تومان
5,160,000 تومان
3,540,000 تومان
2,790,000 تومان
تکسیم
GRAND HALIC
Rate Rate Rate Rate
BB
3,970,000 تومان
5,055,000 تومان
3,520,000 تومان
2,790,000 تومان
بی اوغلو
LAMARTIN
Rate Rate Rate Rate
BB
4,155,000 تومان
5,580,000 تومان
3,520,000 تومان
2,790,000 تومان
تکسیم
Special
CENTRAL PALACE
Rate Rate Rate Rate
BB
4,220,000 تومان
5,710,000 تومان
3,805,000 تومان
2,790,000 تومان
تکسیم
Special
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
BB
4,260,000 تومان
5,795,000 تومان
3,640,000 تومان
2,790,000 تومان
تکسیم
GRAND OZTANIK
Rate Rate Rate Rate
BB
4,260,000 تومان
5,795,000 تومان
3,515,000 تومان
2,790,000 تومان
تکسیم
AVANTGARDE
Rate Rate Rate Rate
BB
4,260,000 تومان
5,795,000 تومان
3,640,000 تومان
2,790,000 تومان
تکسیم
Special
PALAZZO DONIZETTI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,345,000 تومان
5,955,000 تومان
3,555,000 تومان
2,790,000 تومان
بی اوغلو
Special
TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
BB
4,430,000 تومان
6,125,000 تومان
3,600,000 تومان
2,790,000 تومان
تکسیم
Special
GRAND CEVAHIR
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,645,000 تومان
6,180,000 تومان
3,520,000 تومان
2,790,000 تومان
شیشلی
نام هتل MONARCH
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,945,000 تومان 3,355,000 تومان 2,940,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل BAYKAL
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,020,000 تومان 3,505,000 تومان 2,980,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات اون کاپی
Special
نام هتل
KAYA MADRID
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,155,000 تومان 3,680,000 تومان 3,080,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات آکسارای
نام هتل SABENA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان 3,830,000 تومان 3,230,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات توپکاپی
نام هتل ARACH
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,270,000 تومان 3,905,000 تومان 3,195,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات هاربیه
نام هتل FIDE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,305,000 تومان 3,980,000 تومان 3,195,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل MONOPOL
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان 4,055,000 تومان 3,195,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل EFES TAXIM
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,420,000 تومان 4,205,000 تومان 3,195,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات بی اوغلو
نام هتل TAMARA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,420,000 تومان 4,205,000 تومان 3,230,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل MONTAGNAHERA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,495,000 تومان 4,355,000 تومان 3,230,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل VIZON
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,495,000 تومان 4,355,000 تومان 3,045,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل ARSIMA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,570,000 تومان 4,505,000 تومان 3,270,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل PERA ROSE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,630,000 تومان 4,530,000 تومان 3,480,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات پرا
نام هتل NOVA PLAZA PARK ISTANBUL HOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,660,000 تومان 4,595,000 تومان 3,540,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND HILARIUM
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,670,000 تومان 4,605,000 تومان 3,330,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل WHITE MONARCH
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,670,000 تومان 4,605,000 تومان 3,445,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل DORA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,705,000 تومان 4,680,000 تومان 3,330,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات دولاب دره
نام هتل Grand Unal Hotel Istanbul
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,705,000 تومان 4,680,000 تومان 3,520,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل ICON
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,705,000 تومان 4,680,000 تومان 3,330,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات دولاب دره
Special
نام هتل
KERVANSARAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,785,000 تومان 4,840,000 تومان 3,380,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل FERONYA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,820,000 تومان 4,905,000 تومان 3,330,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل RAMADA MERTER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,895,000 تومان 5,055,000 تومان 3,480,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات مرتر
نام هتل GREEN PARK MERTER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,895,000 تومان 5,055,000 تومان 3,480,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات مرتر
Special
نام هتل
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,930,000 تومان 5,130,000 تومان 3,480,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات بایرام پاشا
نام هتل LION
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,945,000 تومان 5,160,000 تومان 3,540,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل GRAND HALIC
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,970,000 تومان 5,055,000 تومان 3,520,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات بی اوغلو
نام هتل LAMARTIN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,155,000 تومان 5,580,000 تومان 3,520,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
CENTRAL PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,220,000 تومان 5,710,000 تومان 3,805,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,260,000 تومان 5,795,000 تومان 3,640,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل GRAND OZTANIK
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,260,000 تومان 5,795,000 تومان 3,515,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل AVANTGARDE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,260,000 تومان 5,795,000 تومان 3,640,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
PALAZZO DONIZETTI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,345,000 تومان 5,955,000 تومان 3,555,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات بی اوغلو
Special
نام هتل
TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,430,000 تومان 6,125,000 تومان 3,600,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
GRAND CEVAHIR
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,645,000 تومان 6,180,000 تومان 3,520,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات شیشلی
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3 رفت 06:50 و برگشت 11:35
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات رفت 06:50 و برگشت 11:35
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
آقای عظیمی
آقای بهراد
خانم ابراهیمی
خانم کوهی
خانم سلطانی
آقای اعتمادی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول 

*** نرخ کودک زیر 2 سال 550.000 تومان می باشد.

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***