اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ATALLA
Rate Rate Rate
BB
2,595,000 تومان
3,660,000 تومان
-
2,390,000 تومان
MELODI KEMER
Rate Rate Rate
All
3,585,000 تومان
4,310,000 تومان
3,290,000 تومان
2,390,000 تومان
CLUB HERAKLES
Rate Rate Rate
All
3,585,000 تومان
4,310,000 تومان
3,290,000 تومان
2,390,000 تومان
HIMEROS BEACH HOTEL
Rate Rate Rate Rate
All
3,660,000 تومان
4,310,000 تومان
3,365,000 تومان
2,390,000 تومان
MONNA ROZA BEACH
Rate Rate Rate Rate
All
3,875,000 تومان
5,100,000 تومان
3,435,000 تومان
2,390,000 تومان
MONNA ROZA GARDEN
Rate Rate Rate Rate
All
3,875,000 تومان
5,100,000 تومان
3,435,000 تومان
2,390,000 تومان
ARMIR PALACE
Rate Rate Rate Rate
All
4,020,000 تومان
5,100,000 تومان
3,510,000 تومان
2,390,000 تومان
BELKON
Rate Rate Rate Rate
All
4,090,000 تومان
4,880,000 تومان
3,580,000 تومان
2,390,000 تومان
ARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
All
4,665,000 تومان
6,250,000 تومان
3,870,000 تومان
2,390,000 تومان
Trans Atlantik
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,795,000 تومان
7,040,000 تومان
4,300,000 تومان
2,390,000 تومان
CENDER
Rate Rate Rate Rate
All
4,810,000 تومان
5,960,000 تومان
3,940,000 تومان
2,390,000 تومان
ARMAS KAPLAN
Rate Rate Rate Rate Rate
All
5,100,000 تومان
6,395,000 تومان
4,085,000 تومان
2,390,000 تومان
KEMER
Special
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,195,000 تومان
6,700,000 تومان
3,990,000 تومان
2,390,000 تومان
ARMAS LABADA BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,315,000 تومان
6,680,000 تومان
4,155,000 تومان
2,390,000 تومان
KEMER
Special
LARA FAMILY CLUB
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,495,000 تومان
7,690,000 تومان
4,340,000 تومان
2,390,000 تومان
DAIMA RESORT BIZ
Rate Rate Rate Rate Rate
All
5,960,000 تومان
7,690,000 تومان
4,515,000 تومان
2,390,000 تومان
Special
RAMADA RESORT LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,190,000 تومان
8,240,000 تومان
4,590,000 تومان
2,390,000 تومان
ORANGE COUNTY KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,115,000 تومان
11,650,000 تومان
5,090,000 تومان
2,390,000 تومان
Special
ASTERIA KREMLIN PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,260,000 تومان
10,065,000 تومان
5,165,000 تومان
2,390,000 تومان
GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
U.All
7,545,000 تومان
10,570,000 تومان
5,310,000 تومان
2,390,000 تومان
STD
VENEZIA PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
7,690,000 تومان
12,875,000 تومان
5,380,000 تومان
2,390,000 تومان
CRYSTAL WATERWORLD
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,760,000 تومان
10,280,000 تومان
5,380,000 تومان
2,390,000 تومان
ASTERIA BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,050,000 تومان
11,360,000 تومان
5,525,000 تومان
2,390,000 تومان
BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,860,000 تومان
15,035,000 تومان
6,965,000 تومان
2,390,000 تومان
SELECTUM LUXURY
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
13,090,000 تومان
19,500,000 تومان
8,045,000 تومان
2,390,000 تومان
نام هتل ATALLA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,595,000 تومان 3,660,000 تومان - 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل MELODI KEMER
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,585,000 تومان 4,310,000 تومان 3,290,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل CLUB HERAKLES
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,585,000 تومان 4,310,000 تومان 3,290,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل HIMEROS BEACH HOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,660,000 تومان 4,310,000 تومان 3,365,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل MONNA ROZA BEACH
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,875,000 تومان 5,100,000 تومان 3,435,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل MONNA ROZA GARDEN
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,875,000 تومان 5,100,000 تومان 3,435,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMIR PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,020,000 تومان 5,100,000 تومان 3,510,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,090,000 تومان 4,880,000 تومان 3,580,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,665,000 تومان 6,250,000 تومان 3,870,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Trans Atlantik
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,795,000 تومان 7,040,000 تومان 4,300,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,810,000 تومان 5,960,000 تومان 3,940,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMAS KAPLAN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,100,000 تومان 6,395,000 تومان 4,085,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات KEMER
Special
نام هتل
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,195,000 تومان 6,700,000 تومان 3,990,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMAS LABADA BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,315,000 تومان 6,680,000 تومان 4,155,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات KEMER
Special
نام هتل
LARA FAMILY CLUB
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,495,000 تومان 7,690,000 تومان 4,340,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل DAIMA RESORT BIZ
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,960,000 تومان 7,690,000 تومان 4,515,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
RAMADA RESORT LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,190,000 تومان 8,240,000 تومان 4,590,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,115,000 تومان 11,650,000 تومان 5,090,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
ASTERIA KREMLIN PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,260,000 تومان 10,065,000 تومان 5,165,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,545,000 تومان 10,570,000 تومان 5,310,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل VENEZIA PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,690,000 تومان 12,875,000 تومان 5,380,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل CRYSTAL WATERWORLD
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,760,000 تومان 10,280,000 تومان 5,380,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASTERIA BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,050,000 تومان 11,360,000 تومان 5,525,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,860,000 تومان 15,035,000 تومان 6,965,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTUM LUXURY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,090,000 تومان 19,500,000 تومان 8,045,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم رحمانی
خانم حسنی
خانم رستمی
توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 295.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** ترنسفر از فرودگاه دنیزلی تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.