0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ATALLA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,595,000 تومان
3,660,000 تومان
-
2,390,000 تومان
MELODI KEMER
Rateicon Rateicon Rateicon
All
3,585,000 تومان
4,310,000 تومان
3,290,000 تومان
2,390,000 تومان
CLUB HERAKLES
Rateicon Rateicon Rateicon
All
3,585,000 تومان
4,310,000 تومان
3,290,000 تومان
2,390,000 تومان
HIMEROS BEACH HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
3,660,000 تومان
4,310,000 تومان
3,365,000 تومان
2,390,000 تومان
MONNA ROZA BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
3,875,000 تومان
5,100,000 تومان
3,435,000 تومان
2,390,000 تومان
MONNA ROZA GARDEN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
3,875,000 تومان
5,100,000 تومان
3,435,000 تومان
2,390,000 تومان
ARMIR PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
4,020,000 تومان
5,100,000 تومان
3,510,000 تومان
2,390,000 تومان
BELKON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
4,090,000 تومان
4,880,000 تومان
3,580,000 تومان
2,390,000 تومان
ARMIR RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
4,665,000 تومان
6,250,000 تومان
3,870,000 تومان
2,390,000 تومان
Trans Atlantik
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
4,795,000 تومان
7,040,000 تومان
4,300,000 تومان
2,390,000 تومان
CENDER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
4,810,000 تومان
5,960,000 تومان
3,940,000 تومان
2,390,000 تومان
ARMAS KAPLAN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,100,000 تومان
6,395,000 تومان
4,085,000 تومان
2,390,000 تومان
KEMER
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
5,195,000 تومان
6,700,000 تومان
3,990,000 تومان
2,390,000 تومان
ARMAS LABADA BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
5,315,000 تومان
6,680,000 تومان
4,155,000 تومان
2,390,000 تومان
KEMER
LARA FAMILY CLUB
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
5,495,000 تومان
7,690,000 تومان
4,340,000 تومان
2,390,000 تومان
DAIMA RESORT BIZ
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,960,000 تومان
7,690,000 تومان
4,515,000 تومان
2,390,000 تومان
RAMADA RESORT LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
6,190,000 تومان
8,240,000 تومان
4,590,000 تومان
2,390,000 تومان
ORANGE COUNTY KEMER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,115,000 تومان
11,650,000 تومان
5,090,000 تومان
2,390,000 تومان
ASTERIA KREMLIN PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,260,000 تومان
10,065,000 تومان
5,165,000 تومان
2,390,000 تومان
Special
GRAND PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,545,000 تومان
10,570,000 تومان
5,310,000 تومان
2,390,000 تومان
STD
VENEZIA PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
7,690,000 تومان
12,875,000 تومان
5,380,000 تومان
2,390,000 تومان
CRYSTAL WATERWORLD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,760,000 تومان
10,280,000 تومان
5,380,000 تومان
2,390,000 تومان
ASTERIA BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
8,050,000 تومان
11,360,000 تومان
5,525,000 تومان
2,390,000 تومان
BAIA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
10,860,000 تومان
15,035,000 تومان
6,965,000 تومان
2,390,000 تومان
SELECTUM LUXURY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
13,090,000 تومان
19,500,000 تومان
8,045,000 تومان
2,390,000 تومان
نام هتل ATALLA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,595,000 تومان 3,660,000 تومان - 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل MELODI KEMER
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,585,000 تومان 4,310,000 تومان 3,290,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل CLUB HERAKLES
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,585,000 تومان 4,310,000 تومان 3,290,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل HIMEROS BEACH HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,660,000 تومان 4,310,000 تومان 3,365,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل MONNA ROZA BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,875,000 تومان 5,100,000 تومان 3,435,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل MONNA ROZA GARDEN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,875,000 تومان 5,100,000 تومان 3,435,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMIR PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,020,000 تومان 5,100,000 تومان 3,510,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,090,000 تومان 4,880,000 تومان 3,580,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMIR RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,665,000 تومان 6,250,000 تومان 3,870,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Trans Atlantik
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,795,000 تومان 7,040,000 تومان 4,300,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,810,000 تومان 5,960,000 تومان 3,940,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMAS KAPLAN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,100,000 تومان 6,395,000 تومان 4,085,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,195,000 تومان 6,700,000 تومان 3,990,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMAS LABADA BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,315,000 تومان 6,680,000 تومان 4,155,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل LARA FAMILY CLUB
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,495,000 تومان 7,690,000 تومان 4,340,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل DAIMA RESORT BIZ
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,960,000 تومان 7,690,000 تومان 4,515,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAMADA RESORT LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,190,000 تومان 8,240,000 تومان 4,590,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,115,000 تومان 11,650,000 تومان 5,090,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASTERIA KREMLIN PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,260,000 تومان 10,065,000 تومان 5,165,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GRAND PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,545,000 تومان 10,570,000 تومان 5,310,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل VENEZIA PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,690,000 تومان 12,875,000 تومان 5,380,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل CRYSTAL WATERWORLD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,760,000 تومان 10,280,000 تومان 5,380,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASTERIA BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,050,000 تومان 11,360,000 تومان 5,525,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل BAIA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,860,000 تومان 15,035,000 تومان 6,965,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTUM LUXURY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,090,000 تومان 19,500,000 تومان 8,045,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم رحمانی
خانم حسنی
خانم رستمی
توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 295.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** ترنسفر از فرودگاه دنیزلی تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.