0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بدروم است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
TENDA
Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,040,000 تومان
5,835,000 تومان
4,050,000 تومان
2,890,000 تومان
std
GREEN BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
6,840,000 تومان
8,570,000 تومان
4,985,000 تومان
2,890,000 تومان
SUNDANCE RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,060,000 تومان
8,860,000 تومان
5,060,000 تومان
2,890,000 تومان
std
SUNDANCE RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,275,000 تومان
9,220,000 تومان
5,200,000 تومان
2,890,000 تومان
std sea view
ISIS BODRUM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,635,000 تومان
9,720,000 تومان
5,345,000 تومان
2,890,000 تومان
club
YASMIN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,780,000 تومان
9,940,000 تومان
5,420,000 تومان
2,890,000 تومان
club
ROYAL ASARLIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,920,000 تومان
10,155,000 تومان
5,490,000 تومان
2,890,000 تومان
std
KADIKALE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
7,995,000 تومان
10,300,000 تومان
5,560,000 تومان
2,890,000 تومان
std
ISIS BODRUM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,995,000 تومان
10,300,000 تومان
5,560,000 تومان
2,890,000 تومان
club sea view
KADIKALE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
8,140,000 تومان
10,515,000 تومان
5,635,000 تومان
2,890,000 تومان
std sea view
ROYAL ASARLIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
8,140,000 تومان
10,515,000 تومان
5,635,000 تومان
2,890,000 تومان
std sea view
ISIS BODRUM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
8,355,000 تومان
10,800,000 تومان
5,710,000 تومان
2,890,000 تومان
std
YASMIN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
8,500,000 تومان
11,020,000 تومان
5,780,000 تومان
2,890,000 تومان
std
KAIRABA BLUE DREAM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
8,640,000 تومان
11,235,000 تومان
5,850,000 تومان
2,890,000 تومان
std
KAIRABA BLUE DREAM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
9,000,000 تومان
11,810,000 تومان
6,065,000 تومان
2,890,000 تومان
std sea view
KEFALUKA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
10,800,000 تومان
14,475,000 تومان
6,930,000 تومان
2,890,000 تومان
std
نام هتل TENDA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,040,000 تومان 5,835,000 تومان 4,050,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات std
نام هتل GREEN BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,840,000 تومان 8,570,000 تومان 4,985,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUNDANCE RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,060,000 تومان 8,860,000 تومان 5,060,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات std
نام هتل SUNDANCE RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,275,000 تومان 9,220,000 تومان 5,200,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل ISIS BODRUM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,635,000 تومان 9,720,000 تومان 5,345,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات club
نام هتل YASMIN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,780,000 تومان 9,940,000 تومان 5,420,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات club
نام هتل ROYAL ASARLIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,920,000 تومان 10,155,000 تومان 5,490,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات std
نام هتل KADIKALE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,995,000 تومان 10,300,000 تومان 5,560,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات std
نام هتل ISIS BODRUM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,995,000 تومان 10,300,000 تومان 5,560,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات club sea view
نام هتل KADIKALE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,140,000 تومان 10,515,000 تومان 5,635,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل ROYAL ASARLIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,140,000 تومان 10,515,000 تومان 5,635,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل ISIS BODRUM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,355,000 تومان 10,800,000 تومان 5,710,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات std
نام هتل YASMIN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,500,000 تومان 11,020,000 تومان 5,780,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات std
نام هتل KAIRABA BLUE DREAM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,640,000 تومان 11,235,000 تومان 5,850,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات std
نام هتل KAIRABA BLUE DREAM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,000,000 تومان 11,810,000 تومان 6,065,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل KEFALUKA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,800,000 تومان 14,475,000 تومان 6,930,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات std
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بدروم 6
ردیف 1
به بدروم
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 لیدر فارسی زبان
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم رحمانی
خانم حسنی
خانم رستمی
توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور بدروم به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور بدروم گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری بدروم و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر بدروم

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 295.000 تومان می باشد. 

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** ترنسفر تا هتل زمینی میباشد.

*** در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.