0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ایران ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
LARA PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon
All
3,190,000 تومان
4,240,000 تومان
2,515,000 تومان
2,540,000 تومان
AGON
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,715,000 تومان
4,990,000 تومان
2,815,000 تومان
2,540,000 تومان
MELODI KEMER
Rateicon Rateicon Rateicon
All
3,715,000 تومان
4,615,000 تومان
3,190,000 تومان
2,540,000 تومان
HIMEROS LIFE HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
4,065,000 تومان
4,890,000 تومان
3,540,000 تومان
2,540,000 تومان
HIMEROS BEACH HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
4,065,000 تومان
4,890,000 تومان
3,540,000 تومان
2,540,000 تومان
MONNA ROZA BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
4,165,000 تومان
6,190,000 تومان
3,115,000 تومان
2,540,000 تومان
ARMIR PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
4,605,000 تومان
6,060,000 تومان
4,120,000 تومان
2,540,000 تومان
BELKON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
4,690,000 تومان
5,665,000 تومان
4,165,000 تومان
2,540,000 تومان
ORANGE PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
4,765,000 تومان
6,190,000 تومان
4,165,000 تومان
2,540,000 تومان
Special
LARA HADRIANUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,065,000 تومان
6,265,000 تومان
4,015,000 تومان
2,540,000 تومان
NAZAR BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,090,000 تومان
6,440,000 تومان
3,200,000 تومان
2,540,000 تومان
LARA PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,290,000 تومان
7,090,000 تومان
4,090,000 تومان
2,540,000 تومان
CENDER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,440,000 تومان
6,790,000 تومان
4,165,000 تومان
2,540,000 تومان
ARMIR RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,575,000 تومان
7,765,000 تومان
4,765,000 تومان
2,540,000 تومان
Special
LARA FAMILY STAR
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,660,000 تومان
7,115,000 تومان
4,360,000 تومان
2,540,000 تومان
AYDIN BEY QUEEN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
6,515,000 تومان
10,000,000 تومان
4,165,000 تومان
2,540,000 تومان
Trans Atlantik
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
6,940,000 تومان
9,940,000 تومان
4,615,000 تومان
2,540,000 تومان
LARA FAMILY CLUB
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,240,000 تومان
9,490,000 تومان
4,990,000 تومان
2,540,000 تومان
std
KERVANSARAY KUNDU
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,990,000 تومان
10,615,000 تومان
5,365,000 تومان
2,540,000 تومان
KERVANSARAY LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
8,290,000 تومان
11,065,000 تومان
5,365,000 تومان
2,540,000 تومان
WIND OF LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
8,440,000 تومان
12,490,000 تومان
5,365,000 تومان
2,540,000 تومان
AMARA PRESTIGE ELITE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
9,705,000 تومان
13,190,000 تومان
6,385,000 تومان
2,540,000 تومان
ssv
Special
ADALYA ELITE LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
11,245,000 تومان
19,750,000 تومان
6,790,000 تومان
2,540,000 تومان
Special
TITANIC BEACH LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
12,460,000 تومان
17,320,000 تومان
7,600,000 تومان
2,540,000 تومان
TITANIC BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
12,460,000 تومان
17,320,000 تومان
7,600,000 تومان
2,540,000 تومان
نام هتل LARA PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان 4,240,000 تومان 2,515,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل AGON
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,715,000 تومان 4,990,000 تومان 2,815,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل MELODI KEMER
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,715,000 تومان 4,615,000 تومان 3,190,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل HIMEROS LIFE HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,065,000 تومان 4,890,000 تومان 3,540,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل HIMEROS BEACH HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,065,000 تومان 4,890,000 تومان 3,540,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل MONNA ROZA BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,165,000 تومان 6,190,000 تومان 3,115,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMIR PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,605,000 تومان 6,060,000 تومان 4,120,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,690,000 تومان 5,665,000 تومان 4,165,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل ORANGE PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,765,000 تومان 6,190,000 تومان 4,165,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
LARA HADRIANUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,065,000 تومان 6,265,000 تومان 4,015,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل NAZAR BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,090,000 تومان 6,440,000 تومان 3,200,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARA PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,290,000 تومان 7,090,000 تومان 4,090,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,440,000 تومان 6,790,000 تومان 4,165,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMIR RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,575,000 تومان 7,765,000 تومان 4,765,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
LARA FAMILY STAR
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,660,000 تومان 7,115,000 تومان 4,360,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل AYDIN BEY QUEEN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,515,000 تومان 10,000,000 تومان 4,165,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل Trans Atlantik
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,940,000 تومان 9,940,000 تومان 4,615,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARA FAMILY CLUB
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,240,000 تومان 9,490,000 تومان 4,990,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات std
نام هتل KERVANSARAY KUNDU
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان 10,615,000 تومان 5,365,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل KERVANSARAY LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,290,000 تومان 11,065,000 تومان 5,365,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل WIND OF LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,440,000 تومان 12,490,000 تومان 5,365,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARA PRESTIGE ELITE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,705,000 تومان 13,190,000 تومان 6,385,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات ssv
Special
نام هتل
ADALYA ELITE LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,245,000 تومان 19,750,000 تومان 6,790,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC BEACH LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,460,000 تومان 17,320,000 تومان 7,600,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITANIC BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,460,000 تومان 17,320,000 تومان 7,600,000 تومان 2,540,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم رحمانی
خانم حسنی
خانم رستمی
توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 295.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** ترنسفر از فرودگاه دنیزلی تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.