اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کیش است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : وارش
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب
بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها /پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات دارای افزایش نرخ میباشد
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
هتل ققنوس کیش
Rate Rate
BB
790,000 تومان
930,000 تومان
770,000 تومان
هتل گلدیس کیش
Rate Rate
BB
795,000 تومان
940,000 تومان
775,000 تومان
هتل قائم کیش
Rate Rate Rate
BB
805,000 تومان
960,000 تومان
785,000 تومان
هتل خاتم کیش
Rate
BB
805,000 تومان
960,000 تومان
785,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
Rate Rate Rate
BB
805,000 تومان
960,000 تومان
785,000 تومان
هتل پانیذ کیش
Rate Rate
BB
810,000 تومان
970,000 تومان
790,000 تومان
هتل فانوس کیش
Rate Rate
BB
820,000 تومان
990,000 تومان
800,000 تومان
هتل ستاره کیش
Rate Rate
BB
825,000 تومان
1,000,000 تومان
805,000 تومان
محوطه ارم
Rate Rate Rate
BB
840,000 تومان
1,030,000 تومان
820,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
BB
855,000 تومان
1,060,000 تومان
835,000 تومان
هتل لوتوس کیش
Rate Rate Rate
BB
870,000 تومان
1,090,000 تومان
850,000 تومان
هتل جام جم کیش
Rate Rate Rate
BB
870,000 تومان
1,090,000 تومان
850,000 تومان
گراند
Rate Rate Rate
BB
910,000 تومان
1,170,000 تومان
890,000 تومان
هتل آرامیس کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
925,000 تومان
1,200,000 تومان
905,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
Rate Rate Rate
BB
925,000 تومان
1,200,000 تومان
905,000 تومان
هتل بزرگ ارم کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
940,000 تومان
1,230,000 تومان
920,000 تومان
گامبرون
Rate Rate Rate
BB
955,000 تومان
1,260,000 تومان
935,000 تومان
هتل صدف کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
1,000,000 تومان
1,350,000 تومان
980,000 تومان
فلامینگو
Rate Rate Rate Rate
BB
1,070,000 تومان
1,490,000 تومان
1,050,000 تومان
هتل آریان کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
1,080,000 تومان
1,510,000 تومان
1,060,000 تومان
هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,260,000 تومان
1,870,000 تومان
1,240,000 تومان
هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,515,000 تومان
2,380,000 تومان
1,495,000 تومان
هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
1,620,000 تومان
2,590,000 تومان
1,600,000 تومان
هتل داریوش کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
2,120,000 تومان
3,590,000 تومان
2,100,000 تومان
هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
2,200,000 تومان
3,750,000 تومان
2,180,000 تومان
ترنج
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
2,720,000 تومان
4,790,000 تومان
2,700,000 تومان
نام هتل هتل ققنوس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 790,000 تومان 930,000 تومان 770,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گلدیس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 795,000 تومان 940,000 تومان 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل قائم کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 805,000 تومان 960,000 تومان 785,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل خاتم کیش
Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 805,000 تومان 960,000 تومان 785,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارس نیک کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 805,000 تومان 960,000 تومان 785,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پانیذ کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 810,000 تومان 970,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فانوس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 820,000 تومان 990,000 تومان 800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ستاره کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 825,000 تومان 1,000,000 تومان 805,000 تومان
توضیحات
نام هتل محوطه ارم
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 840,000 تومان 1,030,000 تومان 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 855,000 تومان 1,060,000 تومان 835,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 870,000 تومان 1,090,000 تومان 850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جام جم کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 870,000 تومان 1,090,000 تومان 850,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 910,000 تومان 1,170,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامیس کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 925,000 تومان 1,200,000 تومان 905,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سیمرغ کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 925,000 تومان 1,200,000 تومان 905,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بزرگ ارم کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 940,000 تومان 1,230,000 تومان 920,000 تومان
توضیحات
نام هتل گامبرون
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 955,000 تومان 1,260,000 تومان 935,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل صدف کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,000,000 تومان 1,350,000 تومان 980,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,070,000 تومان 1,490,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آریان کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,080,000 تومان 1,510,000 تومان 1,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,260,000 تومان 1,870,000 تومان 1,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,515,000 تومان 2,380,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,620,000 تومان 2,590,000 تومان 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,120,000 تومان 3,590,000 تومان 2,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,200,000 تومان 3,750,000 تومان 2,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,720,000 تومان 4,790,000 تومان 2,700,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها

/پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات دارای افزایش نرخ میباشد
ردیف 1
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها

/پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات دارای افزایش نرخ میباشد
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 شناسنامه الزامی
2 کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم رضایی
آقای موسوی
خانم پور حنیف
خانم فکور
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کیش به صورت هفتگی با قیمت مناسب***
هتل ها گارانتی و پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی میباشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.

(نرخ کودک 2 تا 5سال فقط هزینه پرواز را شامل میشود)
(کودک 5سال به بالا بزرگسال محسوب میشود)
*پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه ها دارای افزایش نرخ میباشد*

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***