اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کیش است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : وارش
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 4 شب
بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها /پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات دارای افزایش نرخ میباشد
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
هتل گلدیس کیش
Rate Rate
BB
625,000 تومان
785,000 تومان
605,000 تومان
هتل ققنوس کیش
Rate Rate
BB
675,000 تومان
885,000 تومان
655,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
Rate Rate Rate
BB
695,000 تومان
925,000 تومان
675,000 تومان
هتل قائم کیش
Rate Rate Rate
BB
695,000 تومان
925,000 تومان
675,000 تومان
هتل ستاره کیش
Rate Rate
BB
725,000 تومان
985,000 تومان
705,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
BB
755,000 تومان
1,045,000 تومان
735,000 تومان
محوطه ارم
Rate Rate Rate
BB
755,000 تومان
1,045,000 تومان
735,000 تومان
هتل لوتوس کیش
Rate Rate Rate
BB
775,000 تومان
1,085,000 تومان
755,000 تومان
هتل جام جم کیش
Rate Rate Rate
BB
775,000 تومان
1,085,000 تومان
755,000 تومان
شایلی
Rate Rate Rate
BB
785,000 تومان
1,105,000 تومان
765,000 تومان
گراند
Rate Rate Rate
BB
835,000 تومان
1,205,000 تومان
815,000 تومان
هتل بزرگ ارم کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
875,000 تومان
1,285,000 تومان
855,000 تومان
گامبرون
Rate Rate Rate
BB
885,000 تومان
1,305,000 تومان
865,000 تومان
هتل آرامیس کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
915,000 تومان
1,365,000 تومان
895,000 تومان
هتل آریان کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
1,045,000 تومان
1,625,000 تومان
1,025,000 تومان
صدف
Rate Rate Rate Rate
BB
1,055,000 تومان
1,645,000 تومان
1,035,000 تومان
لیلیوم
Rate Rate Rate Rate
BB
1,060,000 تومان
1,655,000 تومان
1,040,000 تومان
فلامینگو
Rate Rate Rate Rate
BB
1,085,000 تومان
1,705,000 تومان
1,065,000 تومان
هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,285,000 تومان
2,105,000 تومان
1,265,000 تومان
هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,635,000 تومان
2,805,000 تومان
1,615,000 تومان
هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
1,775,000 تومان
3,085,000 تومان
1,755,000 تومان
هتل داریوش کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
2,215,000 تومان
3,965,000 تومان
2,195,000 تومان
هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
2,505,000 تومان
4,545,000 تومان
2,485,000 تومان
نام هتل هتل گلدیس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 625,000 تومان 785,000 تومان 605,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ققنوس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 675,000 تومان 885,000 تومان 655,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارس نیک کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 695,000 تومان 925,000 تومان 675,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل قائم کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 695,000 تومان 925,000 تومان 675,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ستاره کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 725,000 تومان 985,000 تومان 705,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 755,000 تومان 1,045,000 تومان 735,000 تومان
توضیحات
نام هتل محوطه ارم
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 755,000 تومان 1,045,000 تومان 735,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 775,000 تومان 1,085,000 تومان 755,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جام جم کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 775,000 تومان 1,085,000 تومان 755,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایلی
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 785,000 تومان 1,105,000 تومان 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 835,000 تومان 1,205,000 تومان 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بزرگ ارم کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 875,000 تومان 1,285,000 تومان 855,000 تومان
توضیحات
نام هتل گامبرون
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 885,000 تومان 1,305,000 تومان 865,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامیس کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 915,000 تومان 1,365,000 تومان 895,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آریان کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,045,000 تومان 1,625,000 تومان 1,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدف
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,055,000 تومان 1,645,000 تومان 1,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیلیوم
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,060,000 تومان 1,655,000 تومان 1,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,085,000 تومان 1,705,000 تومان 1,065,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,285,000 تومان 2,105,000 تومان 1,265,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,635,000 تومان 2,805,000 تومان 1,615,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,775,000 تومان 3,085,000 تومان 1,755,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,215,000 تومان 3,965,000 تومان 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,505,000 تومان 4,545,000 تومان 2,485,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 4 بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها

/پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات دارای افزایش نرخ میباشد
ردیف 1
به کیش
مدت اقامت 4
توضیحات بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها

/پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات دارای افزایش نرخ میباشد
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 شناسنامه الزامی
2 کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم رضایی
آقای موسوی
خانم پور حنیف
خانم فکور
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کیش به صورت هفتگی با قیمت مناسب***
هتل ها گارانتی و پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی میباشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.

(نرخ کودک 2 تا 5سال فقط هزینه پرواز را شامل میشود)
(کودک 5سال به بالا بزرگسال محسوب میشود)
*پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه ها دارای افزایش نرخ میباشد*

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***