اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ایران ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
LARA PALACE
Rate Rate Rate
All
3,610,000 تومان
4,235,000 تومان
2,910,000 تومان
2,590,000 تومان
MERA PARK
Rate Rate Rate
BB
3,765,000 تومان
4,470,000 تومان
3,145,000 تومان
2,590,000 تومان
MELODI KEMER
Rate Rate Rate
All
4,000,000 تومان
5,095,000 تومان
2,830,000 تومان
2,590,000 تومان
WHITE ANGEL
Rate Rate Rate Rate
All
4,470,000 تومان
5,640,000 تومان
3,375,000 تومان
2,590,000 تومان
BELKON
Rate Rate Rate Rate
All
4,860,000 تومان
6,110,000 تومان
3,610,000 تومان
2,590,000 تومان
ORANGE PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
All
5,170,000 تومان
6,575,000 تومان
4,000,000 تومان
2,590,000 تومان
LARA HADRIANUS ANTALYA HOTEL
Rate Rate Rate Rate
All
5,325,000 تومان
6,810,000 تومان
4,000,000 تومان
2,590,000 تومان
NAZAR BEACH
Rate Rate Rate Rate
All
5,400,000 تومان
6,810,000 تومان
3,610,000 تومان
2,590,000 تومان
RAMADA RESORT SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
6,755,000 تومان
9,715,000 تومان
-
2,590,000 تومان
STD
RAMADA RESORT SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
6,910,000 تومان
10,030,000 تومان
4,100,000 تومان
2,590,000 تومان
SUPERIOR
ORANGE COUNTY ALANYA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,145,000 تومان
-
6,830,000 تومان
2,590,000 تومان
5pax
Special
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,300,000 تومان
9,715,000 تومان
4,880,000 تومان
2,590,000 تومان
GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
U.All
7,400,000 تومان
-
-
-
6pax
ORANGE COUNTY ALANYA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,535,000 تومان
-
-
-
4pax
Trans Atlantik
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,610,000 تومان
11,200,000 تومان
4,880,000 تومان
2,590,000 تومان
STD
IMPERIAL TURKIZ RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,610,000 تومان
12,995,000 تومان
4,880,000 تومان
2,590,000 تومان
ARMAS LABADA BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,690,000 تومان
11,355,000 تومان
4,880,000 تومان
2,590,000 تومان
GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
U.All
8,300,000 تومان
-
-
-
5pax
ORANGE COUNTY ALANYA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,545,000 تومان
14,555,000 تومان
4,880,000 تومان
2,590,000 تومان
KERVANSARAY KUNDU
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,780,000 تومان
11,900,000 تومان
5,660,000 تومان
2,590,000 تومان
ASKA LARA RIVER SUITE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,860,000 تومان
12,055,000 تومان
5,270,000 تومان
2,590,000 تومان
Special
MAGIC LIFE JACARANDA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,935,000 تومان
12,915,000 تومان
4,880,000 تومان
2,590,000 تومان
KERVANSARAY LARA ANTALYA HOTEL
Rate Rate Rate Rate
U.All
9,170,000 تومان
12,525,000 تومان
5,660,000 تومان
2,590,000 تومان
GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
U.All
9,470,000 تومان
-
-
-
4pax
GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
U.All
9,740,000 تومان
14,060,000 تومان
-
2,590,000 تومان
STD
ORANGE COUNTY KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,420,000 تومان
18,290,000 تومان
6,830,000 تومان
2,590,000 تومان
VENEZIA PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,550,000 تومان
14,600,000 تومان
6,140,000 تومان
2,590,000 تومان
Special
ADALYA ELITE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
12,620,000 تومان
18,200,000 تومان
7,490,000 تومان
2,590,000 تومان
TITANIC BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
13,880,000 تومان
19,550,000 تومان
7,490,000 تومان
2,590,000 تومان
نام هتل LARA PALACE
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,610,000 تومان 4,235,000 تومان 2,910,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERA PARK
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,765,000 تومان 4,470,000 تومان 3,145,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل MELODI KEMER
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,000,000 تومان 5,095,000 تومان 2,830,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل WHITE ANGEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,470,000 تومان 5,640,000 تومان 3,375,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,860,000 تومان 6,110,000 تومان 3,610,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ORANGE PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,170,000 تومان 6,575,000 تومان 4,000,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARA HADRIANUS ANTALYA HOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,325,000 تومان 6,810,000 تومان 4,000,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل NAZAR BEACH
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,400,000 تومان 6,810,000 تومان 3,610,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAMADA RESORT SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,755,000 تومان 9,715,000 تومان - 2,590,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل RAMADA RESORT SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,910,000 تومان 10,030,000 تومان 4,100,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات SUPERIOR
نام هتل ORANGE COUNTY ALANYA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,145,000 تومان - 6,830,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات 5pax
Special
نام هتل
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,300,000 تومان 9,715,000 تومان 4,880,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,400,000 تومان - - -
توضیحات 6pax
نام هتل ORANGE COUNTY ALANYA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,535,000 تومان - - -
توضیحات 4pax
نام هتل Trans Atlantik
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,610,000 تومان 11,200,000 تومان 4,880,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل IMPERIAL TURKIZ RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,610,000 تومان 12,995,000 تومان 4,880,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMAS LABADA BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,690,000 تومان 11,355,000 تومان 4,880,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,300,000 تومان - - -
توضیحات 5pax
نام هتل ORANGE COUNTY ALANYA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,545,000 تومان 14,555,000 تومان 4,880,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل KERVANSARAY KUNDU
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,780,000 تومان 11,900,000 تومان 5,660,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASKA LARA RIVER SUITE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,860,000 تومان 12,055,000 تومان 5,270,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
MAGIC LIFE JACARANDA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,935,000 تومان 12,915,000 تومان 4,880,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل KERVANSARAY LARA ANTALYA HOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,170,000 تومان 12,525,000 تومان 5,660,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,470,000 تومان - - -
توضیحات 4pax
نام هتل GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,740,000 تومان 14,060,000 تومان - 2,590,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,420,000 تومان 18,290,000 تومان 6,830,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل VENEZIA PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,550,000 تومان 14,600,000 تومان 6,140,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
ADALYA ELITE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,620,000 تومان 18,200,000 تومان 7,490,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITANIC BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,880,000 تومان 19,550,000 تومان 7,490,000 تومان 2,590,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
آقای پرک
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم رحمانی
خانم حسنی
خانم رستمی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 295.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

***ترنسفر از فرودگاه دنیزلی تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.