اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های پاتایا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب
تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
MP HOTEL PATTAYA
Rate Rate Rate
BB
5,880,000 تومان
6,930,000 تومان
5,680,000 تومان
5,580,000 تومان
SAWADI SUN SHINE
Rate Rate
BB
6,040,000 تومان
7,000,000 تومان
5,840,000 تومان
5,740,000 تومان
THE SUN RESORT
Rate Rate Rate
BB
6,125,000 تومان
7,090,000 تومان
5,925,000 تومان
5,825,000 تومان
Special
PIYADA RESIDENCE
Rate Rate Rate
BB
6,175,000 تومان
7,140,000 تومان
5,975,000 تومان
5,875,000 تومان
SAWASDEE SEA VIEW
Rate Rate Rate
BB
6,390,000 تومان
7,525,000 تومان
6,190,000 تومان
6,090,000 تومان
Special
FX HOTEL
Rate Rate Rate Rate
BB
6,565,000 تومان
7,875,000 تومان
6,365,000 تومان
6,265,000 تومان
MANITA BOUTIQUE
Rate Rate Rate
BB
6,650,000 تومان
8,050,000 تومان
6,450,000 تومان
6,350,000 تومان
Special
BOUTIQUE CITY
Rate Rate Rate Rate
BB
6,825,000 تومان
8,400,000 تومان
-
6,525,000 تومان
MARKLAND BEACH HOTEL PATTAYA
Rate Rate Rate
BB
7,000,000 تومان
8,750,000 تومان
6,800,000 تومان
6,700,000 تومان
SELECTION
Rate Rate Rate Rate
BB
7,265,000 تومان
9,275,000 تومان
-
6,965,000 تومان
PATTAYA SEA VIEW
Rate Rate Rate Rate
BB
7,440,000 تومان
9,625,000 تومان
7,240,000 تومان
7,140,000 تومان
CITRUS GRANDE
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
7,625,000 تومان
9,900,000 تومان
-
7,325,000 تومان
VISTA
Rate Rate Rate Rate
BB
7,790,000 تومان
10,325,000 تومان
7,590,000 تومان
7,490,000 تومان
LONG BEACH GARDEN
Rate Rate Rate Rate
BB
8,065,000 تومان
10,775,000 تومان
-
7,765,000 تومان
WELCOME WORLD
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
8,500,000 تومان
11,650,000 تومان
8,300,000 تومان
8,200,000 تومان
THE BAYVIEW
Rate Rate Rate Rate
BB
8,500,000 تومان
11,650,000 تومان
-
8,200,000 تومان
DUSIT THANI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
9,640,000 تومان
13,925,000 تومان
9,440,000 تومان
9,340,000 تومان
نام هتل MP HOTEL PATTAYA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,880,000 تومان 6,930,000 تومان 5,680,000 تومان 5,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل SAWADI SUN SHINE
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,040,000 تومان 7,000,000 تومان 5,840,000 تومان 5,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE SUN RESORT
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,125,000 تومان 7,090,000 تومان 5,925,000 تومان 5,825,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
PIYADA RESIDENCE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,175,000 تومان 7,140,000 تومان 5,975,000 تومان 5,875,000 تومان
توضیحات
نام هتل SAWASDEE SEA VIEW
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,390,000 تومان 7,525,000 تومان 6,190,000 تومان 6,090,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
FX HOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,565,000 تومان 7,875,000 تومان 6,365,000 تومان 6,265,000 تومان
توضیحات
نام هتل MANITA BOUTIQUE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,650,000 تومان 8,050,000 تومان 6,450,000 تومان 6,350,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
BOUTIQUE CITY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,825,000 تومان 8,400,000 تومان - 6,525,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARKLAND BEACH HOTEL PATTAYA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,000,000 تومان 8,750,000 تومان 6,800,000 تومان 6,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTION
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,265,000 تومان 9,275,000 تومان - 6,965,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATTAYA SEA VIEW
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,440,000 تومان 9,625,000 تومان 7,240,000 تومان 7,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل CITRUS GRANDE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,625,000 تومان 9,900,000 تومان - 7,325,000 تومان
توضیحات
نام هتل VISTA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,790,000 تومان 10,325,000 تومان 7,590,000 تومان 7,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل LONG BEACH GARDEN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,065,000 تومان 10,775,000 تومان - 7,765,000 تومان
توضیحات
نام هتل WELCOME WORLD
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,500,000 تومان 11,650,000 تومان 8,300,000 تومان 8,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE BAYVIEW
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,500,000 تومان 11,650,000 تومان - 8,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل DUSIT THANI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,640,000 تومان 13,925,000 تومان 9,440,000 تومان 9,340,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7

تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
ردیف 1
به پاتایا
مدت اقامت 7
توضیحات

تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 عکس 3*4 الزامی
2 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
3 صورتحساب بانکی الزامی
4 کپی کارت ملی الزامی
5 پر کردن فرم مشخصات فردی الزامی
ردیف 1
مدرک عکس 3*4
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 3
مدرک صورتحساب بانکی
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک کپی کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 5
مدرک پر کردن فرم مشخصات فردی
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 ویزای گروهی
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت ویزای گروهی
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم شهسواری
توضیحات

***قیمت تور تایلند را از کارشناسان الفبای سفر استعلام کنید*** 

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990/000 تومان می باشد. 
2.برخی از هتلها کودک با تخت پذیرش نمیکنند , برای همین برای آنها نرخی درج نشده است.
3.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
4.بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و بعهده مسافر میباشد .
5.هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
6.پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .
7.هتل و پرواز به صورت چارتر وغیر قابل استرداد می باشند .


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***