اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ایران ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
LARA PALACE
Rate Rate Rate
BB
2,200,000 تومان
2,910,000 تومان
1,970,000 تومان
2,095,000 تومان
LARA
AGON
Rate Rate Rate
BB
2,450,000 تومان
3,000,000 تومان
1,975,000 تومان
2,095,000 تومان
KEMER
LARA PALACE
Rate Rate Rate
All
2,450,000 تومان
3,000,000 تومان
1,975,000 تومان
2,095,000 تومان
LARA
HIMEROS LIFE HOTEL
Rate Rate Rate Rate
All
2,530,000 تومان
3,000,000 تومان
2,055,000 تومان
2,095,000 تومان
KEMER
ARMIR PALACE
Rate Rate Rate Rate
All
3,120,000 تومان
4,380,000 تومان
2,400,000 تومان
2,095,000 تومان
KEMER
MELISSA RESIDENCE
Rate Rate Rate Rate
All
3,480,000 تومان
4,910,000 تومان
2,450,000 تومان
2,095,000 تومان
KEMER
ORANGE PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
All
3,955,000 تومان
5,225,000 تومان
2,690,000 تومان
2,095,000 تومان
LARA
LARA HADRIANUS ANTALYA HOTEL
Rate Rate Rate Rate
All
3,955,000 تومان
5,225,000 تومان
2,690,000 تومان
2,095,000 تومان
LARA
NAZAR BEACH
Rate Rate Rate Rate
All
4,115,000 تومان
5,700,000 تومان
2,690,000 تومان
2,095,000 تومان
CITY
ARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
All
4,470,000 تومان
6,000,000 تومان
-
2,095,000 تومان
promo room
RAMADA RESORT SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
4,825,000 تومان
7,200,000 تومان
-
2,095,000 تومان
STD
RAMADA RESORT SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
4,985,000 تومان
7,440,000 تومان
3,085,000 تومان
2,095,000 تومان
SUPERIOR
ARMAS LABADA BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,380,000 تومان
8,155,000 تومان
3,480,000 تومان
2,095,000 تومان
KEMER
Special
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,540,000 تومان
7,600,000 تومان
3,480,000 تومان
2,095,000 تومان
BELEK
GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
U.All
5,730,000 تومان
-
-
-
4PAX
Special
LARA FAMILY CLUB
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,775,000 تومان
-
-
-
4PAX
IMPERIAL TURKIZ RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,935,000 تومان
10,370,000 تومان
3,480,000 تومان
2,095,000 تومان
CITY
GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
U.All
6,000,000 تومان
10,140,000 تومان
3,300,000 تومان
2,095,000 تومان
STD
Special
RAMADA RESORT LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,175,000 تومان
-
-
-
4PAX
Special
LARA FAMILY CLUB
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,255,000 تومان
8,630,000 تومان
3,875,000 تومان
2,095,000 تومان
STD LARA
Special
RAMADA RESORT LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,650,000 تومان
9,260,000 تومان
4,035,000 تومان
2,095,000 تومان
STD
CRYSTAL WATERWORLD
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,160,000 تومان
14,820,000 تومان
4,830,000 تومان
2,095,000 تومان
BELEK
Swandor Topkapi Palace
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,250,000 تومان
14,100,000 تومان
4,650,000 تومان
2,095,000 تومان
KONDU
AMARA PRESTIGE ELITE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,340,000 تومان
11,760,000 تومان
4,650,000 تومان
2,095,000 تومان
KEMER
نام هتل LARA PALACE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,200,000 تومان 2,910,000 تومان 1,970,000 تومان 2,095,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل AGON
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,450,000 تومان 3,000,000 تومان 1,975,000 تومان 2,095,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل LARA PALACE
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,450,000 تومان 3,000,000 تومان 1,975,000 تومان 2,095,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل HIMEROS LIFE HOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,530,000 تومان 3,000,000 تومان 2,055,000 تومان 2,095,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل ARMIR PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,120,000 تومان 4,380,000 تومان 2,400,000 تومان 2,095,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل MELISSA RESIDENCE
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,480,000 تومان 4,910,000 تومان 2,450,000 تومان 2,095,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل ORANGE PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,955,000 تومان 5,225,000 تومان 2,690,000 تومان 2,095,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل LARA HADRIANUS ANTALYA HOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,955,000 تومان 5,225,000 تومان 2,690,000 تومان 2,095,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل NAZAR BEACH
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,115,000 تومان 5,700,000 تومان 2,690,000 تومان 2,095,000 تومان
توضیحات CITY
نام هتل ARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,470,000 تومان 6,000,000 تومان - 2,095,000 تومان
توضیحات promo room
نام هتل RAMADA RESORT SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,825,000 تومان 7,200,000 تومان - 2,095,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل RAMADA RESORT SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,985,000 تومان 7,440,000 تومان 3,085,000 تومان 2,095,000 تومان
توضیحات SUPERIOR
نام هتل ARMAS LABADA BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,380,000 تومان 8,155,000 تومان 3,480,000 تومان 2,095,000 تومان
توضیحات KEMER
Special
نام هتل
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,540,000 تومان 7,600,000 تومان 3,480,000 تومان 2,095,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,730,000 تومان - - -
توضیحات 4PAX
Special
نام هتل
LARA FAMILY CLUB
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,775,000 تومان - - -
توضیحات 4PAX
نام هتل IMPERIAL TURKIZ RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,935,000 تومان 10,370,000 تومان 3,480,000 تومان 2,095,000 تومان
توضیحات CITY
نام هتل GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,000,000 تومان 10,140,000 تومان 3,300,000 تومان 2,095,000 تومان
توضیحات STD
Special
نام هتل
RAMADA RESORT LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,175,000 تومان - - -
توضیحات 4PAX
Special
نام هتل
LARA FAMILY CLUB
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,255,000 تومان 8,630,000 تومان 3,875,000 تومان 2,095,000 تومان
توضیحات STD LARA
Special
نام هتل
RAMADA RESORT LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,650,000 تومان 9,260,000 تومان 4,035,000 تومان 2,095,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل CRYSTAL WATERWORLD
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,160,000 تومان 14,820,000 تومان 4,830,000 تومان 2,095,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل Swandor Topkapi Palace
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,250,000 تومان 14,100,000 تومان 4,650,000 تومان 2,095,000 تومان
توضیحات KONDU
نام هتل AMARA PRESTIGE ELITE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,340,000 تومان 11,760,000 تومان 4,650,000 تومان 2,095,000 تومان
توضیحات KEMER
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
آقای پرک
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم رحمانی
خانم حسنی
خانم رستمی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 295.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

***ترنسفر از فرودگاه دنیزلی تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.