اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های مارماریس است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
AEGEAN PARK
Rate Rate Rate
All
4,295,000 تومان
5,595,000 تومان
3,395,000 تومان
2,295,000 تومان
std
PINETA PARK DELUXE
Rate Rate Rate Rate
All
4,695,000 تومان
5,795,000 تومان
3,645,000 تومان
2,295,000 تومان
std
SESIN
Rate Rate Rate Rate
HB
5,645,000 تومان
7,195,000 تومان
4,095,000 تومان
2,295,000 تومان
std
SESIN
Rate Rate Rate Rate
All
6,045,000 تومان
7,845,000 تومان
4,295,000 تومان
2,295,000 تومان
std
MERT SEASIDE
Rate Rate Rate Rate
All
6,495,000 تومان
9,445,000 تومان
4,495,000 تومان
2,295,000 تومان
std
CIHANTURK
Rate Rate Rate Rate
All
6,495,000 تومان
9,445,000 تومان
4,495,000 تومان
2,295,000 تومان
std
GREEN NATURE RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
All
7,645,000 تومان
10,245,000 تومان
5,095,000 تومان
2,295,000 تومان
std
LABRANDA MARES
Rate Rate Rate Rate Rate
All
7,645,000 تومان
10,245,000 تومان
5,095,000 تومان
2,295,000 تومان
bungalow
LABRANDA MARES
Rate Rate Rate Rate Rate
All
7,845,000 تومان
10,495,000 تومان
5,195,000 تومان
2,295,000 تومان
std
LABRANDA MARES
Rate Rate Rate Rate Rate
All
7,995,000 تومان
10,745,000 تومان
5,245,000 تومان
2,295,000 تومان
std sea view
SENTIDO ORKA LOTUS BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,245,000 تومان
11,095,000 تومان
5,395,000 تومان
2,295,000 تومان
std
Elegance
Rate Rate Rate Rate Rate
All
8,595,000 تومان
12,095,000 تومان
5,545,000 تومان
2,295,000 تومان
std
GREEN NATURE DIAMOND
Rate Rate Rate Rate Rate
All
8,695,000 تومان
11,745,000 تومان
5,595,000 تومان
2,295,000 تومان
std
CASADE MARIS
Rate Rate Rate Rate Rate
All
8,695,000 تومان
11,745,000 تومان
5,595,000 تومان
2,295,000 تومان
std
GREEN NATURE DIAMOND
Rate Rate Rate Rate Rate
All
8,895,000 تومان
12,095,000 تومان
5,745,000 تومان
2,295,000 تومان
std sea view
CASADE MARIS
Rate Rate Rate Rate Rate
All
8,895,000 تومان
11,995,000 تومان
5,745,000 تومان
2,295,000 تومان
std sea view
SENTIDO ORKA LOTUS BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,095,000 تومان
12,345,000 تومان
5,795,000 تومان
2,295,000 تومان
std sea view
GOLDEN ROCK BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
All
9,095,000 تومان
12,345,000 تومان
5,795,000 تومان
2,295,000 تومان
std
GOLDEN ROCK BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
All
9,495,000 تومان
16,495,000 تومان
5,995,000 تومان
2,295,000 تومان
std sea view
Elegance
Rate Rate Rate Rate Rate
All
9,995,000 تومان
13,745,000 تومان
6,295,000 تومان
2,295,000 تومان
std sea view
MARTI RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
All
10,095,000 تومان
13,895,000 تومان
6,295,000 تومان
2,295,000 تومان
std
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
11,195,000 تومان
19,845,000 تومان
6,845,000 تومان
2,295,000 تومان
std
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
11,595,000 تومان
20,695,000 تومان
7,045,000 تومان
2,295,000 تومان
std sea view
MARTI RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
All
11,945,000 تومان
16,645,000 تومان
7,245,000 تومان
2,295,000 تومان
std sea view
GRAND YAZIC CLUB TURBAN
Rate Rate Rate Rate Rate
All
12,595,000 تومان
17,645,000 تومان
7,595,000 تومان
2,295,000 تومان
std
نام هتل AEGEAN PARK
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,295,000 تومان 5,595,000 تومان 3,395,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std
نام هتل PINETA PARK DELUXE
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,695,000 تومان 5,795,000 تومان 3,645,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std
نام هتل SESIN
Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,645,000 تومان 7,195,000 تومان 4,095,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std
نام هتل SESIN
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,045,000 تومان 7,845,000 تومان 4,295,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std
نام هتل MERT SEASIDE
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,495,000 تومان 9,445,000 تومان 4,495,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std
نام هتل CIHANTURK
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,495,000 تومان 9,445,000 تومان 4,495,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std
نام هتل GREEN NATURE RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,645,000 تومان 10,245,000 تومان 5,095,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std
نام هتل LABRANDA MARES
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,645,000 تومان 10,245,000 تومان 5,095,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات bungalow
نام هتل LABRANDA MARES
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,845,000 تومان 10,495,000 تومان 5,195,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std
نام هتل LABRANDA MARES
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,995,000 تومان 10,745,000 تومان 5,245,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل SENTIDO ORKA LOTUS BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,245,000 تومان 11,095,000 تومان 5,395,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std
نام هتل Elegance
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,595,000 تومان 12,095,000 تومان 5,545,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std
نام هتل GREEN NATURE DIAMOND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,695,000 تومان 11,745,000 تومان 5,595,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std
نام هتل CASADE MARIS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,695,000 تومان 11,745,000 تومان 5,595,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std
نام هتل GREEN NATURE DIAMOND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,895,000 تومان 12,095,000 تومان 5,745,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل CASADE MARIS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,895,000 تومان 11,995,000 تومان 5,745,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل SENTIDO ORKA LOTUS BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,095,000 تومان 12,345,000 تومان 5,795,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل GOLDEN ROCK BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,095,000 تومان 12,345,000 تومان 5,795,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std
نام هتل GOLDEN ROCK BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,495,000 تومان 16,495,000 تومان 5,995,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل Elegance
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان 13,745,000 تومان 6,295,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل MARTI RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,095,000 تومان 13,895,000 تومان 6,295,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std
نام هتل GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,195,000 تومان 19,845,000 تومان 6,845,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std
نام هتل GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,595,000 تومان 20,695,000 تومان 7,045,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل MARTI RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,945,000 تومان 16,645,000 تومان 7,245,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل GRAND YAZIC CLUB TURBAN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,595,000 تومان 17,645,000 تومان 7,595,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات std
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مارماریس 6
ردیف 1
به مارماریس
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
آقای پرک
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم رحمانی
خانم حسنی
خانم رستمی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور مارماریس به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور مارماریس گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری مارماریس و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر مارماریس 

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 300/000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.