اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : معراج
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 4 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ARACH
Rate Rate Rate
BB
4,680,000 تومان
5,640,000 تومان
4,440,000 تومان
3,795,000 تومان
هاربیه
SABENA
Rate Rate Rate
BB
4,900,000 تومان
5,800,000 تومان
4,360,000 تومان
3,795,000 تومان
Special
KAYA MADRID
Rate Rate Rate
BB
4,980,000 تومان
6,240,000 تومان
4,380,000 تومان
3,795,000 تومان
آکسارای
Grand Unal Hotel Istanbul
Rate Rate Rate
BB
5,350,000 تومان
6,970,000 تومان
4,990,000 تومان
3,795,000 تومان
ینی کاپی
DORA
Rate Rate Rate Rate
BB
5,470,000 تومان
7,210,000 تومان
5,110,000 تومان
3,795,000 تومان
دولاب دره
Special
KERVANSARAY
Rate Rate Rate Rate
BB
5,510,000 تومان
7,280,000 تومان
4,625,000 تومان
3,795,000 تومان
تکسیم
MARMARAY
Rate Rate Rate Rate
BB
5,530,000 تومان
7,330,000 تومان
4,990,000 تومان
3,795,000 تومان
ینی کاپی
GRAND HILARIUM
Rate Rate Rate Rate
BB
5,530,000 تومان
7,330,000 تومان
4,990,000 تومان
3,795,000 تومان
Special
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,660,000 تومان
7,460,000 تومان
5,000,000 تومان
3,795,000 تومان
بایرام پاشا
FERONYA
Rate Rate Rate Rate
BB
5,770,000 تومان
7,810,000 تومان
4,930,000 تومان
3,795,000 تومان
تکسیم
Special
SEMINAL
Rate Rate Rate Rate
BB
6,190,000 تومان
8,640,000 تومان
5,240,000 تومان
3,795,000 تومان
تکسیم
Special
TITANIC DOWNTOWN Beyoğlu
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
6,360,000 تومان
9,000,000 تومان
5,265,000 تومان
3,795,000 تومان
بی اوغلو
GRAND OZTANIK
Rate Rate Rate Rate
BB
6,465,000 تومان
9,185,000 تومان
5,240,000 تومان
3,795,000 تومان
تکسیم
AVANTGARDE
Rate Rate Rate Rate
BB
6,465,000 تومان
9,185,000 تومان
5,240,000 تومان
3,795,000 تومان
تکسیم
BVS
Rate Rate Rate Rate
BB
6,490,000 تومان
9,250,000 تومان
4,990,000 تومان
3,795,000 تومان
LAMARTIN
Rate Rate Rate Rate
BB
6,490,000 تومان
9,250,000 تومان
5,290,000 تومان
3,795,000 تومان
Special
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
BB
6,600,000 تومان
9,455,000 تومان
5,240,000 تومان
3,795,000 تومان
تکسیم
Special
GRAND CEVAHIR
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
6,620,000 تومان
8,900,000 تومان
5,300,000 تومان
3,795,000 تومان
شیشلی
Special
Holiday Inn Şişli
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
6,745,000 تومان
9,735,000 تومان
5,115,000 تومان
3,795,000 تومان
شیشلی
Special
CENTRAL PALACE
Rate Rate Rate Rate
BB
6,810,000 تومان
9,865,000 تومان
4,830,000 تومان
3,795,000 تومان
تکسیم
Special
TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
BB
6,960,000 تومان
10,220,000 تومان
5,120,000 تومان
3,795,000 تومان
تکسیم
Special
CVK PARK BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
10,690,000 تومان
17,625,000 تومان
5,590,000 تومان
3,795,000 تومان
تکسیم
نام هتل ARACH
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,680,000 تومان 5,640,000 تومان 4,440,000 تومان 3,795,000 تومان
توضیحات هاربیه
نام هتل SABENA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,900,000 تومان 5,800,000 تومان 4,360,000 تومان 3,795,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
KAYA MADRID
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,980,000 تومان 6,240,000 تومان 4,380,000 تومان 3,795,000 تومان
توضیحات آکسارای
نام هتل Grand Unal Hotel Istanbul
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,350,000 تومان 6,970,000 تومان 4,990,000 تومان 3,795,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل DORA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,470,000 تومان 7,210,000 تومان 5,110,000 تومان 3,795,000 تومان
توضیحات دولاب دره
Special
نام هتل
KERVANSARAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,510,000 تومان 7,280,000 تومان 4,625,000 تومان 3,795,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل MARMARAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,530,000 تومان 7,330,000 تومان 4,990,000 تومان 3,795,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل GRAND HILARIUM
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,530,000 تومان 7,330,000 تومان 4,990,000 تومان 3,795,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,660,000 تومان 7,460,000 تومان 5,000,000 تومان 3,795,000 تومان
توضیحات بایرام پاشا
نام هتل FERONYA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,770,000 تومان 7,810,000 تومان 4,930,000 تومان 3,795,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
SEMINAL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,190,000 تومان 8,640,000 تومان 5,240,000 تومان 3,795,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
TITANIC DOWNTOWN Beyoğlu
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,360,000 تومان 9,000,000 تومان 5,265,000 تومان 3,795,000 تومان
توضیحات بی اوغلو
نام هتل GRAND OZTANIK
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,465,000 تومان 9,185,000 تومان 5,240,000 تومان 3,795,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل AVANTGARDE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,465,000 تومان 9,185,000 تومان 5,240,000 تومان 3,795,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل BVS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,490,000 تومان 9,250,000 تومان 4,990,000 تومان 3,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل LAMARTIN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,490,000 تومان 9,250,000 تومان 5,290,000 تومان 3,795,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,600,000 تومان 9,455,000 تومان 5,240,000 تومان 3,795,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
GRAND CEVAHIR
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,620,000 تومان 8,900,000 تومان 5,300,000 تومان 3,795,000 تومان
توضیحات شیشلی
Special
نام هتل
Holiday Inn Şişli
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,745,000 تومان 9,735,000 تومان 5,115,000 تومان 3,795,000 تومان
توضیحات شیشلی
Special
نام هتل
CENTRAL PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,810,000 تومان 9,865,000 تومان 4,830,000 تومان 3,795,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,960,000 تومان 10,220,000 تومان 5,120,000 تومان 3,795,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
CVK PARK BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,690,000 تومان 17,625,000 تومان 5,590,000 تومان 3,795,000 تومان
توضیحات تکسیم
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 4
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
اقای لطفیان
آقای عظیمی
خانم میرحمزه
آقای بهراد
خانم ابراهیمی
آقای پرک
خانم سلطانی
آقای اعتمادی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر استانبول با پرواز معراج/ نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد. /

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***