0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های پاتایا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب
تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
MP
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,200,000 تومان
5,995,000 تومان
5,000,000 تومان
4,900,000 تومان
SAWADI SUN SHINE
Rateicon Rateicon
BB
5,290,000 تومان
6,185,000 تومان
5,090,000 تومان
4,990,000 تومان
Special
PIYADA RESIDENCE
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,510,000 تومان
6,510,000 تومان
5,310,000 تومان
5,210,000 تومان
WIZ
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,810,000 تومان
7,100,000 تومان
5,610,000 تومان
5,510,000 تومان
MIND RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,915,000 تومان
7,310,000 تومان
5,715,000 تومان
5,615,000 تومان
Special
THE GRAND DAY NIGHT HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,015,000 تومان
7,510,000 تومان
5,815,000 تومان
5,715,000 تومان
NEW NORDIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,025,000 تومان
7,520,000 تومان
-
5,725,000 تومان
Special
FX HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,035,000 تومان
7,525,000 تومان
-
5,735,000 تومان
MANITA BOUTIQUE
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,115,000 تومان
7,710,000 تومان
5,915,000 تومان
5,815,000 تومان
Special
BOUTIQUE CITY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,325,000 تومان
8,115,000 تومان
-
6,025,000 تومان
RIZIN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,525,000 تومان
8,515,000 تومان
6,325,000 تومان
6,225,000 تومان
FLORAL DOLPHIN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,735,000 تومان
8,920,000 تومان
6,535,000 تومان
6,435,000 تومان
CENTRA NOVA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,835,000 تومان
9,120,000 تومان
-
6,535,000 تومان
CITRUS GRANDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,230,000 تومان
9,915,000 تومان
-
6,930,000 تومان
AMARI RESIDENCES PATTAYA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,675,000 تومان
10,760,000 تومان
-
7,375,000 تومان
MERA MARI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
8,720,000 تومان
12,795,000 تومان
-
8,420,000 تومان
INTERCONTINENTAL PATTAYA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
11,555,000 تومان
18,415,000 تومان
11,355,000 تومان
11,255,000 تومان
نام هتل MP
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,200,000 تومان 5,995,000 تومان 5,000,000 تومان 4,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل SAWADI SUN SHINE
Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,290,000 تومان 6,185,000 تومان 5,090,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
PIYADA RESIDENCE
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,510,000 تومان 6,510,000 تومان 5,310,000 تومان 5,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل WIZ
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,810,000 تومان 7,100,000 تومان 5,610,000 تومان 5,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل MIND RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,915,000 تومان 7,310,000 تومان 5,715,000 تومان 5,615,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
THE GRAND DAY NIGHT HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,015,000 تومان 7,510,000 تومان 5,815,000 تومان 5,715,000 تومان
توضیحات
نام هتل NEW NORDIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,025,000 تومان 7,520,000 تومان - 5,725,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
FX HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,035,000 تومان 7,525,000 تومان - 5,735,000 تومان
توضیحات
نام هتل MANITA BOUTIQUE
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,115,000 تومان 7,710,000 تومان 5,915,000 تومان 5,815,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
BOUTIQUE CITY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,325,000 تومان 8,115,000 تومان - 6,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIZIN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,525,000 تومان 8,515,000 تومان 6,325,000 تومان 6,225,000 تومان
توضیحات
نام هتل FLORAL DOLPHIN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,735,000 تومان 8,920,000 تومان 6,535,000 تومان 6,435,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTRA NOVA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,835,000 تومان 9,120,000 تومان - 6,535,000 تومان
توضیحات
نام هتل CITRUS GRANDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,230,000 تومان 9,915,000 تومان - 6,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARI RESIDENCES PATTAYA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,675,000 تومان 10,760,000 تومان - 7,375,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERA MARI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,720,000 تومان 12,795,000 تومان - 8,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL PATTAYA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,555,000 تومان 18,415,000 تومان 11,355,000 تومان 11,255,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم شهسواری
توضیحات

***قیمت تور تایلند را از کارشناسان الفبای سفر استعلام کنید*** 

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990/000 تومان می باشد. 
2.برخی از هتلها کودک با تخت پذیرش نمیکنند , برای همین برای آنها نرخی درج نشده است.
3.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
4.بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و بعهده مسافر میباشد .
5.هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
6.پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .
7.هتل و پرواز به صورت چارتر وغیر قابل استرداد می باشند .


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***