اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : معراج
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب
26 اسفند
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
GORUR
Rate Rate Rate
BB
1,825,000 تومان
2,630,000 تومان
1,785,000 تومان
1,495,000 تومان
GRAND LIZA
Rate Rate Rate
BB
2,015,000 تومان
2,730,000 تومان
1,890,000 تومان
1,495,000 تومان
Special
KAYAMADRID
Rate Rate Rate
BB
2,130,000 تومان
2,845,000 تومان
1,920,000 تومان
1,495,000 تومان


آکسارای

ARACH
Rate Rate Rate
BB
2,150,000 تومان
2,865,000 تومان
1,855,000 تومان
1,495,000 تومان
FERONIYA
Rate Rate Rate Rate
BB
2,610,000 تومان
3,745,000 تومان
2,150,000 تومان
1,495,000 تومان
Special
KERVANSARAY
Rate Rate Rate Rate
BB
2,645,000 تومان
3,845,000 تومان
2,070,000 تومان
1,495,000 تومان
تکسیم
Special
SEMINAL
Rate Rate Rate Rate
BB
2,885,000 تومان
4,325,000 تومان
2,025,000 تومان
1,495,000 تومان
پیشنهاد ویژه
LION
Rate Rate Rate Rate
BB
2,935,000 تومان
4,425,000 تومان
2,070,000 تومان
1,495,000 تومان
تکسیم
Special
CENTRAL PALACE
Rate Rate Rate Rate
BB
3,030,000 تومان
4,615,000 تومان
2,410,000 تومان
1,495,000 تومان
Special
PALAZZO DONIZETTI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,075,000 تومان
4,710,000 تومان
2,360,000 تومان
1,495,000 تومان
Special
Holiday Inn Şişli
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,080,000 تومان
4,810,000 تومان
2,410,000 تومان
1,495,000 تومان
شیشلی
Special
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
BB
3,125,000 تومان
4,810,000 تومان
2,510,000 تومان
1,495,000 تومان
تکسیم
LAMARTIN
Rate Rate Rate Rate
BB
3,155,000 تومان
4,880,000 تومان
2,235,000 تومان
1,495,000 تومان
Special
TITANIC DOWNTOWN Beyoğlu
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,225,000 تومان
4,810,000 تومان
2,410,000 تومان
1,495,000 تومان
Special
TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
BB
3,510,000 تومان
5,575,000 تومان
2,410,000 تومان
1,495,000 تومان
Special
CVK PARK BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,230,000 تومان
7,110,000 تومان
2,695,000 تومان
1,495,000 تومان
GARDEN
Special
CVK PARK BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,520,000 تومان
7,590,000 تومان
3,030,000 تومان
1,495,000 تومان
CITY VIEW
Special
CVK PARK BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,240,000 تومان
9,030,000 تومان
3,270,000 تومان
1,495,000 تومان
BOSPHORUS VIEW
نام هتل GORUR
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,825,000 تومان 2,630,000 تومان 1,785,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND LIZA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,015,000 تومان 2,730,000 تومان 1,890,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
KAYAMADRID
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,130,000 تومان 2,845,000 تومان 1,920,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات

آکسارای

نام هتل ARACH
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,150,000 تومان 2,865,000 تومان 1,855,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل FERONIYA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,610,000 تومان 3,745,000 تومان 2,150,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
KERVANSARAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,645,000 تومان 3,845,000 تومان 2,070,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
SEMINAL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,885,000 تومان 4,325,000 تومان 2,025,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات پیشنهاد ویژه
نام هتل LION
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,935,000 تومان 4,425,000 تومان 2,070,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
CENTRAL PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,030,000 تومان 4,615,000 تومان 2,410,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
PALAZZO DONIZETTI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,075,000 تومان 4,710,000 تومان 2,360,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
Holiday Inn Şişli
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,080,000 تومان 4,810,000 تومان 2,410,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات شیشلی
Special
نام هتل
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,125,000 تومان 4,810,000 تومان 2,510,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل LAMARTIN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,155,000 تومان 4,880,000 تومان 2,235,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC DOWNTOWN Beyoğlu
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,225,000 تومان 4,810,000 تومان 2,410,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,510,000 تومان 5,575,000 تومان 2,410,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
CVK PARK BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,230,000 تومان 7,110,000 تومان 2,695,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات GARDEN
Special
نام هتل
CVK PARK BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,520,000 تومان 7,590,000 تومان 3,030,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات CITY VIEW
Special
نام هتل
CVK PARK BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,240,000 تومان 9,030,000 تومان 3,270,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات BOSPHORUS VIEW
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3 26 اسفند
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات 26 اسفند
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
اقای لطفیان
آقای عظیمی
خانم میرحمزه
آقای بهراد
خانم ابراهیمی
خانم کوهی
خانم اصفهانی
آقای پرک
خانم سلطانی
آقای اعتمادی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر استانبول با پرواز معراج /
نرخ کودک زیر 2 سال 295.000 تومان می باشد. 

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***