اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : پگاسوس
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب
9 فروردین
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
MAGNOLIA
Rate Rate Rate
BB
5,545,000 تومان
6,020,000 تومان
5,130,000 تومان
4,695,000 تومان
SYEDRA PRINCESS
Rate Rate Rate
All
6,020,000 تومان
6,925,000 تومان
5,370,000 تومان
4,695,000 تومان
THRONE BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
All
6,260,000 تومان
7,340,000 تومان
5,495,000 تومان
4,695,000 تومان
LYCUS BEACH
Rate Rate Rate Rate
U.All
6,510,000 تومان
7,750,000 تومان
5,615,000 تومان
4,695,000 تومان
ECO ROOM
برنامه نوروزی
LYCUS BEACH
Rate Rate Rate Rate
U.All
6,665,000 تومان
8,030,000 تومان
5,695,000 تومان
4,695,000 تومان
STD ROOM
برنامه نوروزی
SEALIFE BUKET
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,750,000 تومان
8,165,000 تومان
5,735,000 تومان
4,695,000 تومان
GARDEN ROOM
برنامه نوروزی
TAC PREMIER
Rate Rate Rate Rate Rate
All
6,910,000 تومان
8,220,000 تومان
5,815,000 تومان
4,695,000 تومان
OZKAYMAK SELECT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,155,000 تومان
8,370,000 تومان
5,940,000 تومان
4,695,000 تومان
MUKARNAS RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,235,000 تومان
8,990,000 تومان
5,980,000 تومان
4,695,000 تومان
EFTALYA OCEAN
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,235,000 تومان
8,990,000 تومان
5,980,000 تومان
4,695,000 تومان
VIKINGEN INFINITY
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,315,000 تومان
9,130,000 تومان
6,020,000 تومان
4,695,000 تومان
استخر آب گرم
GOLD ISLAND
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,395,000 تومان
9,000,000 تومان
6,060,000 تومان
4,695,000 تومان
LONG BEACH HARMONY
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,475,000 تومان
9,680,000 تومان
6,100,000 تومان
4,695,000 تومان
استخر آب گرم , برنامه نوروزی
HORUS PARADISE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,560,000 تومان
9,545,000 تومان
6,140,000 تومان
4,695,000 تومان
استخر آب گرم , برنامه نوروزی
LONG BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,880,000 تومان
10,410,000 تومان
6,310,000 تومان
4,695,000 تومان


LAND VIEW

استخر آب گرم , برنامه نوروزی

Special
UTOPIA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,965,000 تومان
10,230,000 تومان
6,345,000 تومان
4,695,000 تومان
برنامه نوروزی + گشت کشتی رایگان
HAYDARPASA PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,965,000 تومان
10,230,000 تومان
6,345,000 تومان
4,695,000 تومان
استخر آب گرم , برنامه نوروزی
LONG BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,045,000 تومان
10,700,000 تومان
6,385,000 تومان
4,695,000 تومان


SEA VIEW

استخر آب گرم , برنامه نوروزی

RUBI PLATINUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,775,000 تومان
11,210,000 تومان
6,750,000 تومان
4,695,000 تومان
استخر آب گرم , برنامه نوروزی
ROYAL DRAGON
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
11,285,000 تومان
15,875,000 تومان
8,010,000 تومان
4,695,000 تومان
نام هتل MAGNOLIA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,545,000 تومان 6,020,000 تومان 5,130,000 تومان 4,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل SYEDRA PRINCESS
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,020,000 تومان 6,925,000 تومان 5,370,000 تومان 4,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل THRONE BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,260,000 تومان 7,340,000 تومان 5,495,000 تومان 4,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل LYCUS BEACH
Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,510,000 تومان 7,750,000 تومان 5,615,000 تومان 4,695,000 تومان
توضیحات ECO ROOM
برنامه نوروزی
نام هتل LYCUS BEACH
Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,665,000 تومان 8,030,000 تومان 5,695,000 تومان 4,695,000 تومان
توضیحات STD ROOM
برنامه نوروزی
نام هتل SEALIFE BUKET
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,750,000 تومان 8,165,000 تومان 5,735,000 تومان 4,695,000 تومان
توضیحات GARDEN ROOM
برنامه نوروزی
نام هتل TAC PREMIER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,910,000 تومان 8,220,000 تومان 5,815,000 تومان 4,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل OZKAYMAK SELECT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,155,000 تومان 8,370,000 تومان 5,940,000 تومان 4,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل MUKARNAS RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,235,000 تومان 8,990,000 تومان 5,980,000 تومان 4,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل EFTALYA OCEAN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,235,000 تومان 8,990,000 تومان 5,980,000 تومان 4,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل VIKINGEN INFINITY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,315,000 تومان 9,130,000 تومان 6,020,000 تومان 4,695,000 تومان
توضیحات استخر آب گرم
نام هتل GOLD ISLAND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,395,000 تومان 9,000,000 تومان 6,060,000 تومان 4,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل LONG BEACH HARMONY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,475,000 تومان 9,680,000 تومان 6,100,000 تومان 4,695,000 تومان
توضیحات استخر آب گرم , برنامه نوروزی
نام هتل HORUS PARADISE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,560,000 تومان 9,545,000 تومان 6,140,000 تومان 4,695,000 تومان
توضیحات استخر آب گرم , برنامه نوروزی
نام هتل LONG BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,880,000 تومان 10,410,000 تومان 6,310,000 تومان 4,695,000 تومان
توضیحات

LAND VIEW

استخر آب گرم , برنامه نوروزی

Special
نام هتل
UTOPIA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,965,000 تومان 10,230,000 تومان 6,345,000 تومان 4,695,000 تومان
توضیحات برنامه نوروزی + گشت کشتی رایگان
نام هتل HAYDARPASA PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,965,000 تومان 10,230,000 تومان 6,345,000 تومان 4,695,000 تومان
توضیحات استخر آب گرم , برنامه نوروزی
نام هتل LONG BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,045,000 تومان 10,700,000 تومان 6,385,000 تومان 4,695,000 تومان
توضیحات

SEA VIEW

استخر آب گرم , برنامه نوروزی

نام هتل RUBI PLATINUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,775,000 تومان 11,210,000 تومان 6,750,000 تومان 4,695,000 تومان
توضیحات استخر آب گرم , برنامه نوروزی
نام هتل ROYAL DRAGON
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,285,000 تومان 15,875,000 تومان 8,010,000 تومان 4,695,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آلانیا 6 9 فروردین
ردیف 1
به آلانیا
مدت اقامت 6
توضیحات 9 فروردین
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
آقای پرک
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا و آلانیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور آنتالیا - آلانیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و آلانیا و  ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا و آلانیا

 در هتل های زنجیره ای رویال و کارمیر کودک بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود. 

نرخ تور کودک زیر 2 سال 400/000 تومان می باشد .

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. ***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.