اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های گوا نوروز 98 است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : معراج
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب
در صورت درخواست صندلی بیزینس کلاس مبلغ 2/0۰۰/۰۰۰ تومان به پکیج اضافه میگردد.
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم توضیحات
CAMELOT BEACH
Rate Rate Rate
BB
6,995,000 تومان
9,045,000 تومان
6,495,000 تومان
6,195,000 تومان
7,075,000 تومان


NORTH

ALOR GRANDE HOLIDAY
Rate Rate Rate
BB
7,595,000 تومان
9,145,000 تومان
6,895,000 تومان
6,195,000 تومان
7,275,000 تومان


NORTH

SEAGULL
Rate Rate Rate
BB
7,975,000 تومان
9,095,000 تومان
-
6,195,000 تومان
-
NORTH
ORRITEL VILLAGE
Rate Rate Rate
BB
8,275,000 تومان
10,395,000 تومان
7,245,000 تومان
6,195,000 تومان
8,095,000 تومان


NORTH

NAGOA GRANDE
Rate Rate Rate Rate
BB
8,475,000 تومان
10,975,000 تومان
7,475,000 تومان
6,195,000 تومان
8,295,000 تومان


NORTH

SUN VILLAGE
Rate Rate Rate Rate
BB
8,775,000 تومان
11,145,000 تومان
7,595,000 تومان
6,195,000 تومان
8,595,000 تومان


NORTH

SALCETE BEACH RESORT
Rate Rate Rate Rate
BB
9,045,000 تومان
11,645,000 تومان
7,475,000 تومان
6,195,000 تومان
8,875,000 تومان
SOUTH
SANDALWOOD BEACH COMPACT
Rate Rate Rate Rate
BB
9,245,000 تومان
13,345,000 تومان
-
6,195,000 تومان
-


CENTRAL

CHANCES RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
9,895,000 تومان
13,645,000 تومان
8,095,000 تومان
6,195,000 تومان
9,695,000 تومان


CENTRAL

SANDALWOOD BEACH PREMIER
Rate Rate Rate Rate
BB
10,075,000 تومان
13,945,000 تومان
8,225,000 تومان
6,195,000 تومان
9,495,000 تومان


CENTRAL

NAGOA GRANDE
Rate Rate Rate Rate
All
10,345,000 تومان
13,745,000 تومان
8,425,000 تومان
6,195,000 تومان
10,145,000 تومان


NORTH

FORTUNE MIRAMAR
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
10,695,000 تومان
15,595,000 تومان
8,695,000 تومان
6,195,000 تومان
10,495,000 تومان


CENTRAL

SUN VILLAGE
Rate Rate Rate Rate
All
10,745,000 تومان
14,795,000 تومان
8,545,000 تومان
6,195,000 تومان
10,545,000 تومان


NORTH

Special
PARK REGIS GOA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
11,495,000 تومان
16,995,000 تومان
9,475,000 تومان
6,195,000 تومان
11,275,000 تومان


NORTH

SANDALWOOD BEACH COMPACT
Rate Rate Rate Rate
All
11,575,000 تومان
15,595,000 تومان
-
6,195,000 تومان
-


CENTRAL

Special
O HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
11,895,000 تومان
17,795,000 تومان
8,975,000 تومان
6,195,000 تومان
11,975,000 تومان


NORTH

SANDALWOOD BEACH PREMIER
Rate Rate Rate Rate
All
11,945,000 تومان
16,275,000 تومان
9,145,000 تومان
6,195,000 تومان
11,725,000 تومان


CENTRAL

FORTUNE MIRAMAR
Rate Rate Rate Rate Rate
All
12,245,000 تومان
18,475,000 تومان
9,545,000 تومان
6,195,000 تومان
12,025,000 تومان


CENTRAL

RADISSON BLUE
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
12,495,000 تومان
18,775,000 تومان
10,995,000 تومان
6,195,000 تومان
12,275,000 تومان


SOUTH

CHANCES RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
All
12,795,000 تومان
19,495,000 تومان
9,845,000 تومان
6,195,000 تومان
12,545,000 تومان


CENTRAL

Special
RESORT RIO
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
12,945,000 تومان
17,895,000 تومان
11,695,000 تومان
6,195,000 تومان
12,695,000 تومان
NORTH
CIDADE DE GOA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
13,145,000 تومان
18,745,000 تومان
10,395,000 تومان
6,195,000 تومان
12,745,000 تومان


CENTRAL

CARAVELA RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
14,175,000 تومان
22,195,000 تومان
10,625,000 تومان
6,195,000 تومان
13,895,000 تومان


SOUTH

CIDADE DE GOA
Rate Rate Rate Rate Rate
FB
15,295,000 تومان
20,975,000 تومان
11,575,000 تومان
6,195,000 تومان
14,995,000 تومان


CENTRAL

Special
GRAND HYATT
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
16,095,000 تومان
26,195,000 تومان
11,645,000 تومان
6,195,000 تومان
15,795,000 تومان


CENTRAL

CIDADE DE GOA
Rate Rate Rate Rate Rate
All
16,145,000 تومان
23,975,000 تومان
11,575,000 تومان
6,195,000 تومان
15,675,000 تومان


CENTRAL

Special
MARRIOTT GOA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
16,475,000 تومان
26,645,000 تومان
11,995,000 تومان
6,195,000 تومان
16,375,000 تومان


CENTRAL

Special
RESORT RIO
Rate Rate Rate Rate Rate
All
16,545,000 تومان
24,445,000 تومان
11,695,000 تومان
6,195,000 تومان
16,225,000 تومان


NORTH

Special
MARRIOTT GOA
Rate Rate Rate Rate Rate
FB
17,995,000 تومان
28,575,000 تومان
13,225,000 تومان
6,195,000 تومان
17,295,000 تومان


CENTRAL

ITC GRAND
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
18,775,000 تومان
31,695,000 تومان
12,075,000 تومان
6,195,000 تومان
18,395,000 تومان


SOUTH

Special
MARRIOTT GOA
Rate Rate Rate Rate Rate
All
19,695,000 تومان
32,195,000 تومان
14,445,000 تومان
6,195,000 تومان
17,295,000 تومان


CENTRAL

Special
GRAND HYATT
Rate Rate Rate Rate Rate
FB
20,945,000 تومان
31,045,000 تومان
15,895,000 تومان
6,195,000 تومان
20,545,000 تومان


CENTRAL

نام هتل CAMELOT BEACH
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 6,995,000 تومان 9,045,000 تومان 6,495,000 تومان 6,195,000 تومان 7,075,000 تومان
توضیحات

NORTH

نام هتل ALOR GRANDE HOLIDAY
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 7,595,000 تومان 9,145,000 تومان 6,895,000 تومان 6,195,000 تومان 7,275,000 تومان
توضیحات

NORTH

نام هتل SEAGULL
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 7,975,000 تومان 9,095,000 تومان - 6,195,000 تومان -
توضیحات NORTH
نام هتل ORRITEL VILLAGE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 8,275,000 تومان 10,395,000 تومان 7,245,000 تومان 6,195,000 تومان 8,095,000 تومان
توضیحات

NORTH

نام هتل NAGOA GRANDE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 8,475,000 تومان 10,975,000 تومان 7,475,000 تومان 6,195,000 تومان 8,295,000 تومان
توضیحات

NORTH

نام هتل SUN VILLAGE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 8,775,000 تومان 11,145,000 تومان 7,595,000 تومان 6,195,000 تومان 8,595,000 تومان
توضیحات

NORTH

نام هتل SALCETE BEACH RESORT
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 9,045,000 تومان 11,645,000 تومان 7,475,000 تومان 6,195,000 تومان 8,875,000 تومان
توضیحات SOUTH
نام هتل SANDALWOOD BEACH COMPACT
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 9,245,000 تومان 13,345,000 تومان - 6,195,000 تومان -
توضیحات

CENTRAL

نام هتل CHANCES RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 9,895,000 تومان 13,645,000 تومان 8,095,000 تومان 6,195,000 تومان 9,695,000 تومان
توضیحات

CENTRAL

نام هتل SANDALWOOD BEACH PREMIER
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 10,075,000 تومان 13,945,000 تومان 8,225,000 تومان 6,195,000 تومان 9,495,000 تومان
توضیحات

CENTRAL

نام هتل NAGOA GRANDE
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 10,345,000 تومان 13,745,000 تومان 8,425,000 تومان 6,195,000 تومان 10,145,000 تومان
توضیحات

NORTH

نام هتل FORTUNE MIRAMAR
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 10,695,000 تومان 15,595,000 تومان 8,695,000 تومان 6,195,000 تومان 10,495,000 تومان
توضیحات

CENTRAL

نام هتل SUN VILLAGE
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 10,745,000 تومان 14,795,000 تومان 8,545,000 تومان 6,195,000 تومان 10,545,000 تومان
توضیحات

NORTH

Special
نام هتل
PARK REGIS GOA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 11,495,000 تومان 16,995,000 تومان 9,475,000 تومان 6,195,000 تومان 11,275,000 تومان
توضیحات

NORTH

نام هتل SANDALWOOD BEACH COMPACT
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 11,575,000 تومان 15,595,000 تومان - 6,195,000 تومان -
توضیحات

CENTRAL

Special
نام هتل
O HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 11,895,000 تومان 17,795,000 تومان 8,975,000 تومان 6,195,000 تومان 11,975,000 تومان
توضیحات

NORTH

نام هتل SANDALWOOD BEACH PREMIER
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 11,945,000 تومان 16,275,000 تومان 9,145,000 تومان 6,195,000 تومان 11,725,000 تومان
توضیحات

CENTRAL

نام هتل FORTUNE MIRAMAR
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 12,245,000 تومان 18,475,000 تومان 9,545,000 تومان 6,195,000 تومان 12,025,000 تومان
توضیحات

CENTRAL

نام هتل RADISSON BLUE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 12,495,000 تومان 18,775,000 تومان 10,995,000 تومان 6,195,000 تومان 12,275,000 تومان
توضیحات

SOUTH

نام هتل CHANCES RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 12,795,000 تومان 19,495,000 تومان 9,845,000 تومان 6,195,000 تومان 12,545,000 تومان
توضیحات

CENTRAL

Special
نام هتل
RESORT RIO
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 12,945,000 تومان 17,895,000 تومان 11,695,000 تومان 6,195,000 تومان 12,695,000 تومان
توضیحات NORTH
نام هتل CIDADE DE GOA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 13,145,000 تومان 18,745,000 تومان 10,395,000 تومان 6,195,000 تومان 12,745,000 تومان
توضیحات

CENTRAL

نام هتل CARAVELA RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 14,175,000 تومان 22,195,000 تومان 10,625,000 تومان 6,195,000 تومان 13,895,000 تومان
توضیحات

SOUTH

نام هتل CIDADE DE GOA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 15,295,000 تومان 20,975,000 تومان 11,575,000 تومان 6,195,000 تومان 14,995,000 تومان
توضیحات

CENTRAL

Special
نام هتل
GRAND HYATT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 16,095,000 تومان 26,195,000 تومان 11,645,000 تومان 6,195,000 تومان 15,795,000 تومان
توضیحات

CENTRAL

نام هتل CIDADE DE GOA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 16,145,000 تومان 23,975,000 تومان 11,575,000 تومان 6,195,000 تومان 15,675,000 تومان
توضیحات

CENTRAL

Special
نام هتل
MARRIOTT GOA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 16,475,000 تومان 26,645,000 تومان 11,995,000 تومان 6,195,000 تومان 16,375,000 تومان
توضیحات

CENTRAL

Special
نام هتل
RESORT RIO
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 16,545,000 تومان 24,445,000 تومان 11,695,000 تومان 6,195,000 تومان 16,225,000 تومان
توضیحات

NORTH

Special
نام هتل
MARRIOTT GOA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 17,995,000 تومان 28,575,000 تومان 13,225,000 تومان 6,195,000 تومان 17,295,000 تومان
توضیحات

CENTRAL

نام هتل ITC GRAND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 18,775,000 تومان 31,695,000 تومان 12,075,000 تومان 6,195,000 تومان 18,395,000 تومان
توضیحات

SOUTH

Special
نام هتل
MARRIOTT GOA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 19,695,000 تومان 32,195,000 تومان 14,445,000 تومان 6,195,000 تومان 17,295,000 تومان
توضیحات

CENTRAL

Special
نام هتل
GRAND HYATT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت نفر سوم 20,945,000 تومان 31,045,000 تومان 15,895,000 تومان 6,195,000 تومان 20,545,000 تومان
توضیحات

CENTRAL

مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 گوا 7

در صورت درخواست صندلی بیزینس کلاس مبلغ 2/0۰۰/۰۰۰ تومان به پکیج اضافه میگردد.
ردیف 1
به گوا
مدت اقامت 7
توضیحات

در صورت درخواست صندلی بیزینس کلاس مبلغ 2/0۰۰/۰۰۰ تومان به پکیج اضافه میگردد.
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
2 کپی شناسنامه الزامی
3 کپی کارت ملی الزامی
4 پر کردن فرم مشخصات فردی الزامی
5 درج امضاء معتبر شخص بر روی گذرنامه الزامی
6 2 قطعه عکس رنگی 5*5 زمینه سفید الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کپی شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 3
مدرک کپی کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک پر کردن فرم مشخصات فردی
شرط الزامی
ردیف 5
مدرک درج امضاء معتبر شخص بر روی گذرنامه
شرط الزامی
ردیف 6
مدرک 2 قطعه عکس رنگی 5*5 زمینه سفید
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 راهنمای محلی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت راهنمای محلی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم جعفریان
خانم پیرهادی
خانم قاسم زاده
خانم حسینی
توضیحات

الفبای سفر برگزار کننده تور هند با خدمات ویژه و نرخ استثنائی

مدارک‌لازم جهت اقدام ویزای هند EVISA ویزای الکترونیکی:
1_ اسکن پاسپورت امضا شده(فایل PDF حجم کمتر از 300کیلو بایت)
2_ اسکن عکس ۵*۵(۳۵۰*۳۵۰ مگا پیکسل فایل JPG)
3_ فرم اطلاعات فردی
4_ کپی شناسنامه

• هزینه اطفال زیر 2 سال مبلغ 1/995/000 تومان می باشد
• پروازها چارتر و هتل گارانتی می باشد،لذا پس از در خواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمی باشد و قیمت ها به تومان می باشند.
• مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هر گونه ممنوئیت خروج از کشور به عهده آژانس در خواست کننده می باشد.
• پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی میباشد.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات غیر اداری با شماره خانم جعفریان 09196230434 و یا شماره 09195666200 , 09195666202 تماس حاصل فرمایید و یا به آدرس (samanehjafarian@yahoo.com ) ایمیل بزنید.