اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های ترکیبی ترکیه است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : سان اکسپرس
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب


هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
LIFE CORNER
Rate Rate Rate Rate
BELMARE
Rate Rate Rate Rate
BB
All
6,580,000 تومان
7,730,000 تومان
5,540,000 تومان
5,300,000 تومان
دارای استخر آب گرم در کوش آداسی
KAYA PRESTIGE
Rate Rate Rate Rate
BELMARE
Rate Rate Rate Rate
BB
All
6,700,000 تومان
7,920,000 تومان
5,600,000 تومان
5,300,000 تومان
تاریخ رفت : 1 و 2 و 8 و 9 فروردین

دارای استخر آب گرم در کوش آداسی

LIFE CORNER
Rate Rate Rate Rate
PANAROMA HILL
Rate Rate Rate Rate
BB
All
6,700,000 تومان
7,920,000 تومان
5,600,000 تومان
5,300,000 تومان
KARACA
Rate Rate Rate Rate
PANAROMA HILL
Rate Rate Rate Rate
BB
All
7,000,000 تومان
8,250,000 تومان
5,750,000 تومان
5,300,000 تومان
RAMADA PLAZA
Rate Rate Rate Rate
ADAKULEH
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
All
7,300,000 تومان
8,880,000 تومان
5,900,000 تومان
5,300,000 تومان
دارای استخر آب گرم در کوش آداسی
RAMADA PLAZA
Rate Rate Rate Rate
RICHMOND EPHESUS
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
All
7,300,000 تومان
8,880,000 تومان
5,900,000 تومان
5,300,000 تومان
دارای استخر آب گرم در ازمیر و کوش آداسی
KAYA IZMIR
Rate Rate Rate Rate Rate
ADAKULEH
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
All
7,720,000 تومان
9,775,000 تومان
6,110,000 تومان
5,300,000 تومان
دارای استخر آب گرم در ازمیر و کوش آداسی
MOEVENPICK
Rate Rate Rate Rate Rate
RICHMOND EPHESUS
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
All
7,900,000 تومان
10,080,000 تومان
6,200,000 تومان
5,300,000 تومان
دارای استخر آب گرم در ازمیر
KAYA IZMIR
Rate Rate Rate Rate Rate
KORUMAR DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
All
8,080,000 تومان
10,390,000 تومان
6,290,000 تومان
5,300,000 تومان
دارای استخر آب گرم در ازمیر
KAYA IZMIR
Rate Rate Rate Rate Rate
PINE BAY
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
All
8,140,000 تومان
10,490,000 تومان
6,320,000 تومان
5,300,000 تومان
دارای استخر آب گرم در ازمیر
HILTON
Rate Rate Rate Rate Rate
PINE BAY
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
All
8,200,000 تومان
10,320,000 تومان
6,350,000 تومان
5,300,000 تومان
دارای استخر آب گرم در ازمیر
MOEVENPICK
Rate Rate Rate Rate Rate
PINE BAY
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
All
8,200,000 تومان
10,590,000 تومان
6,350,000 تومان
5,300,000 تومان
دارای استخر آب گرم در ازمیر
DOUBLE TREE BY HILTON
Rate Rate Rate Rate
KORUMAR DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
All
8,260,000 تومان
10,420,000 تومان
6,380,000 تومان
5,300,000 تومان
دارای استخر آب گرم در ازمیر
DOUBLE TREE BY HILTON
Rate Rate Rate Rate
AMARA SEALIGHT ELITE
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
U.All
8,560,000 تومان
10,900,000 تومان
6,530,000 تومان
5,300,000 تومان
دارای استخر آب گرم در ازمیر
SWISS
Rate Rate Rate Rate Rate
KORUMAR EPHESUS
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
U.All
8,800,000 تومان
11,610,000 تومان
6,650,000 تومان
5,300,000 تومان
دارای استخر آب گرم در ازمیر و کوش آداسی
SWISS
Rate Rate Rate Rate Rate
AMARA SEALIGHT ELITE
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
U.All
8,860,000 تومان
11,715,000 تومان
6,680,000 تومان
5,300,000 تومان
دارای استخر آب گرم در ازمیر و کوش آداسی
نام هتل LIFE CORNER
Rate Rate Rate Rate
BELMARE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,580,000 تومان 7,730,000 تومان 5,540,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم در کوش آداسی
نام هتل KAYA PRESTIGE
Rate Rate Rate Rate
BELMARE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,700,000 تومان 7,920,000 تومان 5,600,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 1 و 2 و 8 و 9 فروردین

دارای استخر آب گرم در کوش آداسی

نام هتل LIFE CORNER
Rate Rate Rate Rate
PANAROMA HILL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,700,000 تومان 7,920,000 تومان 5,600,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل KARACA
Rate Rate Rate Rate
PANAROMA HILL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,000,000 تومان 8,250,000 تومان 5,750,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAMADA PLAZA
Rate Rate Rate Rate
ADAKULEH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,300,000 تومان 8,880,000 تومان 5,900,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم در کوش آداسی
نام هتل RAMADA PLAZA
Rate Rate Rate Rate
RICHMOND EPHESUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,300,000 تومان 8,880,000 تومان 5,900,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم در ازمیر و کوش آداسی
نام هتل KAYA IZMIR
Rate Rate Rate Rate Rate
ADAKULEH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,720,000 تومان 9,775,000 تومان 6,110,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم در ازمیر و کوش آداسی
نام هتل MOEVENPICK
Rate Rate Rate Rate Rate
RICHMOND EPHESUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,900,000 تومان 10,080,000 تومان 6,200,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم در ازمیر
نام هتل KAYA IZMIR
Rate Rate Rate Rate Rate
KORUMAR DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,080,000 تومان 10,390,000 تومان 6,290,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم در ازمیر
نام هتل KAYA IZMIR
Rate Rate Rate Rate Rate
PINE BAY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,140,000 تومان 10,490,000 تومان 6,320,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم در ازمیر
نام هتل HILTON
Rate Rate Rate Rate Rate
PINE BAY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,200,000 تومان 10,320,000 تومان 6,350,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم در ازمیر
نام هتل MOEVENPICK
Rate Rate Rate Rate Rate
PINE BAY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,200,000 تومان 10,590,000 تومان 6,350,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم در ازمیر
نام هتل DOUBLE TREE BY HILTON
Rate Rate Rate Rate
KORUMAR DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,260,000 تومان 10,420,000 تومان 6,380,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم در ازمیر
نام هتل DOUBLE TREE BY HILTON
Rate Rate Rate Rate
AMARA SEALIGHT ELITE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,560,000 تومان 10,900,000 تومان 6,530,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم در ازمیر
نام هتل SWISS
Rate Rate Rate Rate Rate
KORUMAR EPHESUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,800,000 تومان 11,610,000 تومان 6,650,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم در ازمیر و کوش آداسی
نام هتل SWISS
Rate Rate Rate Rate Rate
AMARA SEALIGHT ELITE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,860,000 تومان 11,715,000 تومان 6,680,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم در ازمیر و کوش آداسی
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 ازمیر 3
2 کوش آداسی 3
ردیف 1
به ازمیر
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف 2
به کوش آداسی
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 تور لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
آقای پرک
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تورهای ترکیبی ترکیه به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2 سال 400/000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.