اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های پوکت است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب
تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
TRIPLE ROUND
Rate Rate Rate
BB
6,695,000 تومان
7,545,000 تومان
-
6,395,000 تومان


تاریخ رفت : 16 اسفند

تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.

ROYAL CROWN
Rate Rate Rate
BB
7,460,000 تومان
9,070,000 تومان
7,260,000 تومان
7,160,000 تومان
I DEE
Rate Rate Rate
BB
7,660,000 تومان
9,455,000 تومان
7,460,000 تومان
7,360,000 تومان
NEW NORDIC RATANA SUITE
Rate Rate Rate Rate
BB
7,680,000 تومان
9,475,000 تومان
-
-
BARAMEE HIP
Rate Rate Rate
BB
7,755,000 تومان
9,645,000 تومان
7,555,000 تومان
7,455,000 تومان
AMATA PATONG
Rate Rate Rate Rate
BB
7,785,000 تومان
9,675,000 تومان
-
7,485,000 تومان
PATONG BY RESIDENCE
Rate Rate Rate
BB
7,955,000 تومان
10,035,000 تومان
7,755,000 تومان
7,655,000 تومان
BEL AIRE
Rate Rate Rate
BB
8,050,000 تومان
10,225,000 تومان
7,850,000 تومان
7,750,000 تومان
THE MARINA PHUKET HOTEL
Rate Rate Rate Rate
BB
8,165,000 تومان
10,435,000 تومان
-
7,865,000 تومان
GU
Rate Rate Rate
BB
8,445,000 تومان
11,000,000 تومان
8,245,000 تومان
8,145,000 تومان
DEEVANA PANTONG
Rate Rate Rate Rate
BB
8,550,000 تومان
11,200,000 تومان
8,350,000 تومان
8,250,000 تومان
FISHERMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
8,760,000 تومان
11,595,000 تومان
-
8,460,000 تومان
SWISSOTEL
Rate Rate Rate Rate
BB
9,685,000 تومان
13,465,000 تومان
9,485,000 تومان
9,385,000 تومان
MILLENIUM
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
9,800,000 تومان
13,675,000 تومان
-
9,500,000 تومان
ANDAMAN EMBRACE PATONG
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
10,640,000 تومان
15,365,000 تومان
10,440,000 تومان
10,340,000 تومان
AVISTA HIDEAWAY
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
12,235,000 تومان
18,470,000 تومان
12,035,000 تومان
11,935,000 تومان
نام هتل TRIPLE ROUND
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,695,000 تومان 7,545,000 تومان - 6,395,000 تومان
توضیحات

تاریخ رفت : 16 اسفند

تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.

نام هتل ROYAL CROWN
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,460,000 تومان 9,070,000 تومان 7,260,000 تومان 7,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل I DEE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,660,000 تومان 9,455,000 تومان 7,460,000 تومان 7,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل NEW NORDIC RATANA SUITE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,680,000 تومان 9,475,000 تومان - -
توضیحات
نام هتل BARAMEE HIP
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,755,000 تومان 9,645,000 تومان 7,555,000 تومان 7,455,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMATA PATONG
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,785,000 تومان 9,675,000 تومان - 7,485,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG BY RESIDENCE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,955,000 تومان 10,035,000 تومان 7,755,000 تومان 7,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل BEL AIRE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,050,000 تومان 10,225,000 تومان 7,850,000 تومان 7,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE MARINA PHUKET HOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,165,000 تومان 10,435,000 تومان - 7,865,000 تومان
توضیحات
نام هتل GU
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,445,000 تومان 11,000,000 تومان 8,245,000 تومان 8,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل DEEVANA PANTONG
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,550,000 تومان 11,200,000 تومان 8,350,000 تومان 8,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل FISHERMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,760,000 تومان 11,595,000 تومان - 8,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل SWISSOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,685,000 تومان 13,465,000 تومان 9,485,000 تومان 9,385,000 تومان
توضیحات
نام هتل MILLENIUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,800,000 تومان 13,675,000 تومان - 9,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل ANDAMAN EMBRACE PATONG
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,640,000 تومان 15,365,000 تومان 10,440,000 تومان 10,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVISTA HIDEAWAY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,235,000 تومان 18,470,000 تومان 12,035,000 تومان 11,935,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7 تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
ردیف 1
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
2 کپی کارت ملی الزامی
3 کپی شناسنامه الزامی
4 عکس 3*4 الزامی
5 صورتحساب بانکی الزامی
6 آدرس+ شغل و شماره تلفن الزامی
7 پر کردن فرم مشخصات فردی الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کپی کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 3
مدرک کپی شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک عکس 3*4
شرط الزامی
ردیف 5
مدرک صورتحساب بانکی
شرط الزامی
ردیف 6
مدرک آدرس+ شغل و شماره تلفن
شرط الزامی
ردیف 7
مدرک پر کردن فرم مشخصات فردی
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 ویزای گروهی
4 بلیط رفت و برگشت
5 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت ویزای گروهی
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 5
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم ارجمندی
خانم شهسواری
آقای قاسملو
توضیحات

*** تور تایلند پاتایا و تور ترکیبی تایلند با مناسب ترین قیمت با الفبای سفر ***

1-نرخ کودک زیر 2 سال 990/000 تومان می باشد. 
2-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد. 
3.برخی از هتلها کودک با تخت پذیرش نمیکنند , برای همین برای آنها نرخی درج نشده است.
4.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
5.بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و بعهده مسافر میباشد .
6.هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

7.پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***