اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های پاتایا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب
تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
MP HOTEL
Rate Rate Rate
BB
7,555,000 تومان
8,395,000 تومان
7,355,000 تومان
7,255,000 تومان
تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
THE SUN RESORT
Rate Rate Rate
BB
7,850,000 تومان
8,780,000 تومان
7,650,000 تومان
7,550,000 تومان
TYCOON
Rate Rate Rate
BB
7,990,000 تومان
9,015,000 تومان
7,790,000 تومان
7,690,000 تومان
WIZ
Rate Rate Rate
BB
8,175,000 تومان
9,390,000 تومان
-
7,875,000 تومان
Special
THE GRAND DAY NIGHT HOTEL
Rate Rate Rate
BB
8,270,000 تومان
9,575,000 تومان
8,070,000 تومان
7,970,000 تومان
MIND RESORT
Rate Rate Rate
BB
8,365,000 تومان
9,760,000 تومان
-
8,065,000 تومان
JOMTTIEN PLAZA
Rate Rate Rate
BB
8,390,000 تومان
9,785,000 تومان
-
8,090,000 تومان
Special
FX HOTEL
Rate Rate Rate Rate
BB
8,415,000 تومان
9,810,000 تومان
-
8,115,000 تومان
JOMTTIEN THANI
Rate Rate Rate Rate
BB
8,785,000 تومان
10,555,000 تومان
-
8,485,000 تومان
THE RIZIN
Rate Rate Rate Rate
BB
8,880,000 تومان
10,740,000 تومان
-
8,580,000 تومان
SELECTION
Rate Rate Rate Rate
BB
9,160,000 تومان
11,300,000 تومان
-
8,860,000 تومان
CENTRA PATTAYA
Rate Rate Rate Rate
BB
9,345,000 تومان
11,675,000 تومان
-
9,045,000 تومان
FLORAL DOLPHIN
Rate Rate Rate Rate
BB
9,345,000 تومان
11,675,000 تومان
9,145,000 تومان
9,045,000 تومان
CITRUS GRANDE
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
9,675,000 تومان
12,280,000 تومان
-
9,375,000 تومان
CENTARA GRAND PHRATAMNAK
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
10,325,000 تومان
13,585,000 تومان
-
10,025,000 تومان
DUSIT THANI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
11,815,000 تومان
16,565,000 تومان
11,615,000 تومان
11,515,000 تومان
INTERCONTINENTAL PATTAYA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
13,490,000 تومان
19,915,000 تومان
13,290,000 تومان
13,190,000 تومان
نام هتل MP HOTEL
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,555,000 تومان 8,395,000 تومان 7,355,000 تومان 7,255,000 تومان
توضیحات تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
نام هتل THE SUN RESORT
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,850,000 تومان 8,780,000 تومان 7,650,000 تومان 7,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل TYCOON
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان 9,015,000 تومان 7,790,000 تومان 7,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل WIZ
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,175,000 تومان 9,390,000 تومان - 7,875,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
THE GRAND DAY NIGHT HOTEL
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,270,000 تومان 9,575,000 تومان 8,070,000 تومان 7,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل MIND RESORT
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,365,000 تومان 9,760,000 تومان - 8,065,000 تومان
توضیحات
نام هتل JOMTTIEN PLAZA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,390,000 تومان 9,785,000 تومان - 8,090,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
FX HOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,415,000 تومان 9,810,000 تومان - 8,115,000 تومان
توضیحات
نام هتل JOMTTIEN THANI
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,785,000 تومان 10,555,000 تومان - 8,485,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE RIZIN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,880,000 تومان 10,740,000 تومان - 8,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTION
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,160,000 تومان 11,300,000 تومان - 8,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTRA PATTAYA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,345,000 تومان 11,675,000 تومان - 9,045,000 تومان
توضیحات
نام هتل FLORAL DOLPHIN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,345,000 تومان 11,675,000 تومان 9,145,000 تومان 9,045,000 تومان
توضیحات
نام هتل CITRUS GRANDE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,675,000 تومان 12,280,000 تومان - 9,375,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTARA GRAND PHRATAMNAK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,325,000 تومان 13,585,000 تومان - 10,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل DUSIT THANI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,815,000 تومان 16,565,000 تومان 11,615,000 تومان 11,515,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL PATTAYA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,490,000 تومان 19,915,000 تومان 13,290,000 تومان 13,190,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7 تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
ردیف 1
به پاتایا
مدت اقامت 7
توضیحات تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 عکس 3*4 الزامی
2 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
3 صورتحساب بانکی الزامی
4 کپی کارت ملی الزامی
5 پر کردن فرم مشخصات فردی الزامی
ردیف 1
مدرک عکس 3*4
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 3
مدرک صورتحساب بانکی
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک کپی کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 5
مدرک پر کردن فرم مشخصات فردی
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 ویزای گروهی
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت ویزای گروهی
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم شهسواری
توضیحات

***قیمت تور تایلند را از کارشناسان الفبای سفر استعلام کنید*** 

1-نرخ کودک زیر 2 سال 1/740/000 تومان می باشد. 
2-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***