اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های گرجستان است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ایران ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ رفت : 29 دی - 11،9،8،6،4،2،1 بهمن
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
LIKE
Rate Rate Rate
BB
1,875,000 تومان
2,355,000 تومان
1,715,000 تومان
1,420,000 تومان
20 دقیقه تا مرکز شهر
DALIDA
Rate Rate Rate
BB
1,995,000 تومان
2,515,000 تومان
1,875,000 تومان
1,420,000 تومان
POLO
Rate Rate Rate
BB
2,035,000 تومان
2,600,000 تومان
1,875,000 تومان
1,420,000 تومان
20 دقیقه تا مرکز شهر
HOTEL 2005
Rate Rate Rate
BB
2,035,000 تومان
2,600,000 تومان
1,875,000 تومان
1,420,000 تومان
GNG
Rate Rate Rate Rate
BB
2,970,000 تومان
4,420,000 تومان
2,485,000 تومان
1,420,000 تومان
مرکز شهر
Special
COLOMBI
Rate Rate Rate Rate
BB
3,170,000 تومان
4,820,000 تومان
2,650,000 تومان
1,420,000 تومان
مرکز شهر
VILTON
Rate Rate Rate Rate
BB
3,170,000 تومان
4,820,000 تومان
2,650,000 تومان
1,420,000 تومان
مرکزشهر
PRIMAVERA
Rate Rate Rate Rate
BB
3,170,000 تومان
4,820,000 تومان
2,650,000 تومان
1,420,000 تومان
مرکز شهر
GOLDEN PALACE
Rate Rate Rate Rate
BB
3,170,000 تومان
4,820,000 تومان
2,650,000 تومان
1,420,000 تومان
10 دقیقه تا مرکز شهر
استخردار
KMM
Rate Rate Rate Rate
BB
3,370,000 تومان
5,225,000 تومان
2,810,000 تومان
1,420,000 تومان
GEORGIAN HOLIDAY
Rate Rate Rate Rate
BB
3,615,000 تومان
5,625,000 تومان
2,890,000 تومان
1,420,000 تومان
مرکز شهر
TIBLISI PARK
Rate Rate Rate Rate
BB
3,775,000 تومان
6,030,000 تومان
3,050,000 تومان
1,420,000 تومان
مرکزشهر
CITY CENTER
Rate Rate Rate Rate
BB
3,775,000 تومان
6,030,000 تومان
3,050,000 تومان
1,420,000 تومان
مرکز شهر
PREFRENCE HUALING TBLISI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,225,000 تومان
8,845,000 تومان
4,015,000 تومان
1,420,000 تومان

15 دقیقه تا مرکز شهر
استخردار
HOLIDAY INN
Rate Rate Rate Rate
BB
5,785,000 تومان
10,055,000 تومان
4,420,000 تومان
1,420,000 تومان

مرکز شهر
استخردار
IOTA HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
6,725,000 تومان
9,460,000 تومان
5,035,000 تومان
1,420,000 تومان
مرکز شهر
RADISSON BLU
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
7,930,000 تومان
14,210,000 تومان
5,835,000 تومان
1,420,000 تومان
مرکز شهر
استخردار
نام هتل LIKE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,875,000 تومان 2,355,000 تومان 1,715,000 تومان 1,420,000 تومان
توضیحات 20 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل DALIDA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان 2,515,000 تومان 1,875,000 تومان 1,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل POLO
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان 2,600,000 تومان 1,875,000 تومان 1,420,000 تومان
توضیحات 20 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل HOTEL 2005
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان 2,600,000 تومان 1,875,000 تومان 1,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,970,000 تومان 4,420,000 تومان 2,485,000 تومان 1,420,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
Special
نام هتل
COLOMBI
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,170,000 تومان 4,820,000 تومان 2,650,000 تومان 1,420,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل VILTON
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,170,000 تومان 4,820,000 تومان 2,650,000 تومان 1,420,000 تومان
توضیحات مرکزشهر
نام هتل PRIMAVERA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,170,000 تومان 4,820,000 تومان 2,650,000 تومان 1,420,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل GOLDEN PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,170,000 تومان 4,820,000 تومان 2,650,000 تومان 1,420,000 تومان
توضیحات 10 دقیقه تا مرکز شهر
استخردار
نام هتل KMM
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,370,000 تومان 5,225,000 تومان 2,810,000 تومان 1,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل GEORGIAN HOLIDAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,615,000 تومان 5,625,000 تومان 2,890,000 تومان 1,420,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل TIBLISI PARK
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,775,000 تومان 6,030,000 تومان 3,050,000 تومان 1,420,000 تومان
توضیحات مرکزشهر
نام هتل CITY CENTER
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,775,000 تومان 6,030,000 تومان 3,050,000 تومان 1,420,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل PREFRENCE HUALING TBLISI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,225,000 تومان 8,845,000 تومان 4,015,000 تومان 1,420,000 تومان
توضیحات
15 دقیقه تا مرکز شهر
استخردار
نام هتل HOLIDAY INN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,785,000 تومان 10,055,000 تومان 4,420,000 تومان 1,420,000 تومان
توضیحات
مرکز شهر
استخردار
نام هتل IOTA HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,725,000 تومان 9,460,000 تومان 5,035,000 تومان 1,420,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل RADISSON BLU
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,930,000 تومان 14,210,000 تومان 5,835,000 تومان 1,420,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
استخردار
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 7 تاریخ رفت : 29 دی - 11،9،8،6،4،2،1 بهمن
ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 7
توضیحات تاریخ رفت : 29 دی - 11،9،8،6،4،2،1 بهمن
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
آقای پرک
توضیحات ***الفبای سفر مجری و چارتر کننده تور گرجستان به صورت روزانه ***
1--نرخ کودک زیر 2 سال 350.000 تومان می باشد.
2-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافرمیباشد.
3-پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد.
4- بیمه مسافرتی برای مسافرین بالای 60 سال الزامیست.