اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب
تمامی هتل های آنتالیا ON REQUEST می باشند ( فرودگاه دنیزلی)
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
CLUB HERAKLES
Rate Rate Rate
All
2,540,000 تومان
3,040,000 تومان
2,140,000 تومان
1,895,000 تومان
HIMEROS BEACH HOTEL
Rate Rate Rate Rate
All
2,840,000 تومان
3,440,000 تومان
2,340,000 تومان
1,895,000 تومان
MELISSA
Rate Rate Rate Rate
All
3,040,000 تومان
3,640,000 تومان
2,440,000 تومان
1,895,000 تومان
BELKON
Rate Rate Rate Rate
All
3,140,000 تومان
3,690,000 تومان
2,440,000 تومان
1,895,000 تومان
LARA DINC
Rate Rate Rate
All
3,240,000 تومان
3,990,000 تومان
2,590,000 تومان
1,895,000 تومان
Special
GRAND MIRAMOR
Rate Rate Rate Rate
All
3,240,000 تومان
4,090,000 تومان
2,640,000 تومان
1,895,000 تومان
آفر ویژه
VIKING STAR
Rate Rate Rate Rate Rate
All
3,540,000 تومان
4,390,000 تومان
2,640,000 تومان
1,895,000 تومان
MAYA WORLD
Rate Rate Rate Rate
All
3,640,000 تومان
4,490,000 تومان
2,640,000 تومان
1,895,000 تومان
ARMAS LABADA BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
All
3,640,000 تومان
4,640,000 تومان
2,790,000 تومان
1,895,000 تومان
PARK ROOM
ARMAS KAPLAN
Rate Rate Rate Rate Rate
All
3,690,000 تومان
4,640,000 تومان
2,740,000 تومان
1,895,000 تومان
Special
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,840,000 تومان
4,990,000 تومان
2,890,000 تومان
1,895,000 تومان
Trans Atlantik
Rate Rate Rate Rate Rate
All
3,840,000 تومان
4,940,000 تومان
2,890,000 تومان
1,895,000 تومان
آفر ویژه
ARMAS LABADA BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
All
4,140,000 تومان
5,240,000 تومان
2,940,000 تومان
1,895,000 تومان
STD ROOM
Special
LARA FAMILY CLUB
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,740,000 تومان
6,440,000 تومان
3,240,000 تومان
1,895,000 تومان
FAMILY 4 PX: 4.290.000

FAMILY 5,6 PX: 4.190.000
CRYSTAL WATERWORLD
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,840,000 تومان
6,140,000 تومان
3,340,000 تومان
1,895,000 تومان
ORANGE COUNTY KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,240,000 تومان
7,240,000 تومان
3,640,000 تومان
1,895,000 تومان
آفر ویژه
Special
RAMADA RESORT LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,240,000 تومان
4,090,000 تومان
3,540,000 تومان
1,895,000 تومان
FAMILY 4 PX: 4.590.000

FAMILY 5,6 PX: 4.490.000
GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
All
5,290,000 تومان
6,940,000 تومان
2,640,000 تومان
1,895,000 تومان

FAMILY 4 PX: 4.740.000

FAMILY 5,6 PX: 4.590.000
KERVANSARAY LARA
Rate Rate Rate Rate
All
5,340,000 تومان
7,140,000 تومان
3,590,000 تومان
1,895,000 تومان
SHERWOOD DREAMS RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,240,000 تومان
8,390,000 تومان
4,040,000 تومان
1,895,000 تومان
Swandor Topkapi Palace
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,740,000 تومان
9,040,000 تومان
4,240,000 تومان
1,895,000 تومان
IMPERIAL SUNLAND
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,740,000 تومان
8,940,000 تومان
4,190,000 تومان
1,895,000 تومان
SHERWOOD BREEZES LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,940,000 تومان
9,490,000 تومان
4,390,000 تومان
1,895,000 تومان
Special
ADALYA ELITE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,940,000 تومان
9,540,000 تومان
4,440,000 تومان
1,895,000 تومان
آفر ویژه
Special
GRANADA LUXURY BELEK HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,640,000 تومان
10,440,000 تومان
4,690,000 تومان
1,895,000 تومان

TITANIC DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,040,000 تومان
11,040,000 تومان
4,940,000 تومان
1,895,000 تومان
Special
TITANIC BEACH LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,040,000 تومان
11,040,000 تومان
4,890,000 تومان
1,895,000 تومان
RIXOS BELDIBI
Rate Rate Rate Rate Rate
All
8,840,000 تومان
12,240,000 تومان
5,340,000 تومان
1,895,000 تومان
ELA QUALITY
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,390,000 تومان
12,940,000 تومان
5,440,000 تومان
2,095,000 تومان
SELECTUM LUXURY
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,690,000 تومان
13,540,000 تومان
5,740,000 تومان
1,895,000 تومان
نام هتل CLUB HERAKLES
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,540,000 تومان 3,040,000 تومان 2,140,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل HIMEROS BEACH HOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,840,000 تومان 3,440,000 تومان 2,340,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل MELISSA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,040,000 تومان 3,640,000 تومان 2,440,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,140,000 تومان 3,690,000 تومان 2,440,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARA DINC
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,240,000 تومان 3,990,000 تومان 2,590,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GRAND MIRAMOR
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,240,000 تومان 4,090,000 تومان 2,640,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات آفر ویژه
نام هتل VIKING STAR
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,540,000 تومان 4,390,000 تومان 2,640,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل MAYA WORLD
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,640,000 تومان 4,490,000 تومان 2,640,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMAS LABADA BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,640,000 تومان 4,640,000 تومان 2,790,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات PARK ROOM
نام هتل ARMAS KAPLAN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,690,000 تومان 4,640,000 تومان 2,740,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,840,000 تومان 4,990,000 تومان 2,890,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Trans Atlantik
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,840,000 تومان 4,940,000 تومان 2,890,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات آفر ویژه
نام هتل ARMAS LABADA BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,140,000 تومان 5,240,000 تومان 2,940,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات STD ROOM
Special
نام هتل
LARA FAMILY CLUB
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,740,000 تومان 6,440,000 تومان 3,240,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات FAMILY 4 PX: 4.290.000

FAMILY 5,6 PX: 4.190.000
نام هتل CRYSTAL WATERWORLD
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,840,000 تومان 6,140,000 تومان 3,340,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,240,000 تومان 7,240,000 تومان 3,640,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات آفر ویژه
Special
نام هتل
RAMADA RESORT LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,240,000 تومان 4,090,000 تومان 3,540,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات FAMILY 4 PX: 4.590.000

FAMILY 5,6 PX: 4.490.000
نام هتل GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,290,000 تومان 6,940,000 تومان 2,640,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات
FAMILY 4 PX: 4.740.000

FAMILY 5,6 PX: 4.590.000
نام هتل KERVANSARAY LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,340,000 تومان 7,140,000 تومان 3,590,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERWOOD DREAMS RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,240,000 تومان 8,390,000 تومان 4,040,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swandor Topkapi Palace
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,740,000 تومان 9,040,000 تومان 4,240,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل IMPERIAL SUNLAND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,740,000 تومان 8,940,000 تومان 4,190,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERWOOD BREEZES LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,940,000 تومان 9,490,000 تومان 4,390,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
ADALYA ELITE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,940,000 تومان 9,540,000 تومان 4,440,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات آفر ویژه
Special
نام هتل
GRANADA LUXURY BELEK HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,640,000 تومان 10,440,000 تومان 4,690,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITANIC DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,040,000 تومان 11,040,000 تومان 4,940,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC BEACH LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,040,000 تومان 11,040,000 تومان 4,890,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXOS BELDIBI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,840,000 تومان 12,240,000 تومان 5,340,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل ELA QUALITY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,390,000 تومان 12,940,000 تومان 5,440,000 تومان 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTUM LUXURY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,690,000 تومان 13,540,000 تومان 5,740,000 تومان 1,895,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 تمامی هتل های آنتالیا ON REQUEST می باشند ( فرودگاه دنیزلی)
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات تمامی هتل های آنتالیا ON REQUEST می باشند ( فرودگاه دنیزلی)
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم کنعانی
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، بیمه آکسا الزامی و هزینه آنبه عهده مسافر می باشد.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

***ترنسفر از فرودگاه دنیزلی تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.