اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های گرجستان است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : قشم ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 4 شب
9 شهریور : ساعت رفت 22.00 - ساعت برگشت 21.30
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
LIKE
Rate Rate Rate
BB
1,910,000 تومان
2,130,000 تومان
1,910,000 تومان
1,690,000 تومان
20 دقیقه تا مرکز شهر
VIVA PALACE
Rate Rate Rate
BB
1,910,000 تومان
2,130,000 تومان
1,910,000 تومان
1,690,000 تومان
20 دقیقه تا مرکز شهر
POLO
Rate Rate Rate
BB
2,180,000 تومان
2,620,000 تومان
2,050,000 تومان
1,690,000 تومان
20 دقیقه تا مرکز شهر
LE GRANDE
Rate Rate Rate
BB
2,270,000 تومان
2,795,000 تومان
2,095,000 تومان
1,690,000 تومان
مرکز شهر
HILTOP VARKETILI
Rate Rate Rate
BB
2,365,000 تومان
2,935,000 تومان
2,185,000 تومان
1,690,000 تومان
10 دقیقه تا مرکز شهر
GARDEN
Rate Rate Rate
BB
2,365,000 تومان
2,935,000 تومان
2,185,000 تومان
1,690,000 تومان
مرکز شهر
WHITE PALACE
Rate Rate Rate
BB
2,365,000 تومان
2,890,000 تومان
2,185,000 تومان
1,690,000 تومان
20 دقیقه تا مرکز شهر
D PLAZA
Rate Rate Rate
BB
2,625,000 تومان
3,420,000 تومان
2,365,000 تومان
1,690,000 تومان
10دقیقه تا مرکز شهر
CENTRAL
Rate Rate Rate
BB
2,670,000 تومان
3,510,000 تومان
2,365,000 تومان
1,690,000 تومان
مرکز شهر
GNG
Rate Rate Rate Rate
BB
2,670,000 تومان
3,510,000 تومان
2,365,000 تومان
1,690,000 تومان
مرکز شهر
Special
L PLAZA
Rate Rate Rate Rate
BB
3,115,000 تومان
4,395,000 تومان
2,720,000 تومان
1,690,000 تومان
مرکز شهر
GOLDEN PALACE
Rate Rate Rate Rate
BB
3,115,000 تومان
4,395,000 تومان
2,720,000 تومان
1,690,000 تومان
10 دقیقه تا مرکز شهر
استخردار
VILTON
Rate Rate Rate Rate
BB
3,115,000 تومان
4,395,000 تومان
2,720,000 تومان
1,690,000 تومان
مرکز شهر
Special
COLOMBI
Rate Rate Rate Rate
BB
3,115,000 تومان
4,395,000 تومان
2,720,000 تومان
1,690,000 تومان
مرکز شهر
GEORGIAN HOLIDAY
Rate Rate Rate Rate
BB
3,115,000 تومان
4,395,000 تومان
2,720,000 تومان
1,690,000 تومان
مرکز شهر
SEPHIA
Rate Rate Rate Rate
BB
3,160,000 تومان
4,435,000 تومان
2,720,000 تومان
1,690,000 تومان
مرکز شهر
TIBLISI PARK
Rate Rate Rate Rate
BB
3,250,000 تومان
4,615,000 تومان
2,765,000 تومان
1,690,000 تومان
مرکز شهر
IVERIA INN
Rate Rate Rate Rate
BB
3,380,000 تومان
4,875,000 تومان
2,855,000 تومان
1,690,000 تومان
مرکز شهر
NEAPOL
Rate Rate Rate Rate
BB
3,380,000 تومان
4,875,000 تومان
2,855,000 تومان
1,690,000 تومان
مرکز شهر
BEST WESTERN CITY CENTER
Rate Rate Rate Rate
BB
3,475,000 تومان
5,015,000 تومان
2,945,000 تومان
1,690,000 تومان
مرکز شهر
PREFRENCE HUALING TBLISI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,045,000 تومان
6,160,000 تومان
3,345,000 تومان
1,690,000 تومان
15 دقیقه تا مرکز شهر
استخردار
COURTYARD BY MARRIOTT TBILISI
Rate Rate Rate Rate
BB
4,395,000 تومان
6,910,000 تومان
3,565,000 تومان
1,690,000 تومان
مرکز شهر
استخردار
HOLIDAY INN
Rate Rate Rate Rate
BB
4,620,000 تومان
7,310,000 تومان
3,695,000 تومان
1,690,000 تومان
مرکز شهر
استخردار
MERCURE
Rate Rate Rate Rate
BB
4,665,000 تومان
7,390,000 تومان
3,740,000 تومان
1,690,000 تومان
مرکز شهر
IOTA HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,110,000 تومان
7,610,000 تومان
4,045,000 تومان
1,690,000 تومان
مرکز شهر
RADISSON BLU
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,675,000 تومان
9,415,000 تومان
4,395,000 تومان
1,690,000 تومان
مرکز شهر
استخردار
BILTMORE
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
6,160,000 تومان
9,810,000 تومان
4,750,000 تومان
1,690,000 تومان
مرکز شهر
استخردار
نام هتل LIKE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,910,000 تومان 2,130,000 تومان 1,910,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات 20 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل VIVA PALACE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,910,000 تومان 2,130,000 تومان 1,910,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات 20 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل POLO
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,180,000 تومان 2,620,000 تومان 2,050,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات 20 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل LE GRANDE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,270,000 تومان 2,795,000 تومان 2,095,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل HILTOP VARKETILI
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,365,000 تومان 2,935,000 تومان 2,185,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات 10 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل GARDEN
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,365,000 تومان 2,935,000 تومان 2,185,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل WHITE PALACE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,365,000 تومان 2,890,000 تومان 2,185,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات 20 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل D PLAZA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,625,000 تومان 3,420,000 تومان 2,365,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات 10دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل CENTRAL
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,670,000 تومان 3,510,000 تومان 2,365,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل GNG
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,670,000 تومان 3,510,000 تومان 2,365,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
Special
نام هتل
L PLAZA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,115,000 تومان 4,395,000 تومان 2,720,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل GOLDEN PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,115,000 تومان 4,395,000 تومان 2,720,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات 10 دقیقه تا مرکز شهر
استخردار
نام هتل VILTON
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,115,000 تومان 4,395,000 تومان 2,720,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
Special
نام هتل
COLOMBI
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,115,000 تومان 4,395,000 تومان 2,720,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل GEORGIAN HOLIDAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,115,000 تومان 4,395,000 تومان 2,720,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل SEPHIA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,160,000 تومان 4,435,000 تومان 2,720,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل TIBLISI PARK
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,250,000 تومان 4,615,000 تومان 2,765,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل IVERIA INN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,380,000 تومان 4,875,000 تومان 2,855,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل NEAPOL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,380,000 تومان 4,875,000 تومان 2,855,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل BEST WESTERN CITY CENTER
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,475,000 تومان 5,015,000 تومان 2,945,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل PREFRENCE HUALING TBLISI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,045,000 تومان 6,160,000 تومان 3,345,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات 15 دقیقه تا مرکز شهر
استخردار
نام هتل COURTYARD BY MARRIOTT TBILISI
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,395,000 تومان 6,910,000 تومان 3,565,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
استخردار
نام هتل HOLIDAY INN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,620,000 تومان 7,310,000 تومان 3,695,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
استخردار
نام هتل MERCURE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,665,000 تومان 7,390,000 تومان 3,740,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل IOTA HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,110,000 تومان 7,610,000 تومان 4,045,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل RADISSON BLU
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,675,000 تومان 9,415,000 تومان 4,395,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
استخردار
نام هتل BILTMORE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,160,000 تومان 9,810,000 تومان 4,750,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
استخردار
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 4 9 شهریور : ساعت رفت 22.00 - ساعت برگشت 21.30
ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 4
توضیحات 9 شهریور : ساعت رفت 22.00 - ساعت برگشت 21.30
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
آقای پرک
خانم ارجمندی
خانم صادقی
خانم حرفه گر
توضیحات ***الفبای سفر مجری و چارتر کننده تور گرجستان به صورت روزانه ***
1--نرخ کودک زیر 2 سال 350.000 تومان می باشد.
2-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافرمیباشد.
3-پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد.
4- بیمه مسافرتی برای مسافرین بالای 60 سال الزامیست.