اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کوش آداسی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : اطلس جت
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ رفت :27 و 28 و 29 تیر /ساعت رفت : 03:00 بامداد - ساعت برگشت 22:00 / تاریخ 28 تیر شامل 100/000 تومان افزایش نرخ و 29 تیر شامل 200/000 تومان افزایش نرخ می باشد.
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
MALAKEH
Rate Rate Rate
BB
2,395,000 تومان
2,795,000 تومان
1,895,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
پکیج برای تاریخ 28 تیر شامل 100/000 تومان افزایش نرخ و 29 تیر شامل 200/000 تومان افزایش نرخ می باشد.
BELMARE
Rate Rate Rate Rate
All
3,645,000 تومان
4,560,000 تومان
2,735,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
MY AEGEAN
Rate Rate Rate Rate
All
3,750,000 تومان
4,695,000 تومان
2,785,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
ARORA
Rate Rate Rate Rate
All
4,430,000 تومان
5,730,000 تومان
3,125,000 تومان
1,495,000 تومان
SUPERIOR LAND VIEW
BLUE VISTA
Rate Rate Rate Rate Rate
All
4,590,000 تومان
5,995,000 تومان
2,990,000 تومان
1,495,000 تومان
STD LAND VIEW
BLUE VISTA
Rate Rate Rate Rate Rate
All
4,790,000 تومان
6,495,000 تومان
3,195,000 تومان
1,495,000 تومان
STD SEA VIEW
ADAKULEH
Rate Rate Rate Rate Rate
All
4,795,000 تومان
6,280,000 تومان
3,295,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
SUHAN 360
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,095,000 تومان
6,750,000 تومان
3,465,000 تومان
1,495,000 تومان
R.O.H
FANTASIA DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
5,420,000 تومان
7,195,000 تومان
3,620,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
LE BLEU
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,795,000 تومان
7,840,000 تومان
3,695,000 تومان
1,495,000 تومان
STD LAND VIEW
LE BLEU
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,995,000 تومان
8,235,000 تومان
3,860,000 تومان
1,495,000 تومان
STD SEA VIEW
FELORA GARDEN
Rate Rate Rate Rate Rate
All
6,095,000 تومان
8,235,000 تومان
3,960,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
PINE BAY HOLIDAY RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
All
6,720,000 تومان
9,170,000 تومان
4,270,000 تومان
1,495,000 تومان
MAIN LAND VIEW
PINE BAY HOLIDAY RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
All
7,035,000 تومان
9,640,000 تومان
4,430,000 تومان
1,495,000 تومان
MAIN SEA VIEW
SUNIS EFES ROYAL PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,140,000 تومان
9,795,000 تومان
4,480,000 تومان
1,495,000 تومان
LAND VIEW ROOM
SUNIS EFES ROYAL PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,395,000 تومان
10,190,000 تومان
4,595,000 تومان
1,495,000 تومان
STD SIDE SEA VIEW
AQUA FANTASY
Rate Rate Rate Rate Rate
All
7,395,000 تومان
10,190,000 تومان
4,595,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
SUNIS EFES ROYAL PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,660,000 تومان
10,580,000 تومان
4,740,000 تومان
1,495,000 تومان
SEA VIEW ROOM
نام هتل MALAKEH
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,395,000 تومان 2,795,000 تومان 1,895,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
پکیج برای تاریخ 28 تیر شامل 100/000 تومان افزایش نرخ و 29 تیر شامل 200/000 تومان افزایش نرخ می باشد.
نام هتل BELMARE
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,645,000 تومان 4,560,000 تومان 2,735,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل MY AEGEAN
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,750,000 تومان 4,695,000 تومان 2,785,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل ARORA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,430,000 تومان 5,730,000 تومان 3,125,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات SUPERIOR LAND VIEW
نام هتل BLUE VISTA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,590,000 تومان 5,995,000 تومان 2,990,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD LAND VIEW
نام هتل BLUE VISTA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,790,000 تومان 6,495,000 تومان 3,195,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD SEA VIEW
نام هتل ADAKULEH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,795,000 تومان 6,280,000 تومان 3,295,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل SUHAN 360
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,095,000 تومان 6,750,000 تومان 3,465,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات R.O.H
نام هتل FANTASIA DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,420,000 تومان 7,195,000 تومان 3,620,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل LE BLEU
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,795,000 تومان 7,840,000 تومان 3,695,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD LAND VIEW
نام هتل LE BLEU
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,995,000 تومان 8,235,000 تومان 3,860,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD SEA VIEW
نام هتل FELORA GARDEN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,095,000 تومان 8,235,000 تومان 3,960,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل PINE BAY HOLIDAY RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,720,000 تومان 9,170,000 تومان 4,270,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات MAIN LAND VIEW
نام هتل PINE BAY HOLIDAY RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,035,000 تومان 9,640,000 تومان 4,430,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات MAIN SEA VIEW
نام هتل SUNIS EFES ROYAL PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,140,000 تومان 9,795,000 تومان 4,480,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات LAND VIEW ROOM
نام هتل SUNIS EFES ROYAL PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,395,000 تومان 10,190,000 تومان 4,595,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD SIDE SEA VIEW
نام هتل AQUA FANTASY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,395,000 تومان 10,190,000 تومان 4,595,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل SUNIS EFES ROYAL PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,660,000 تومان 10,580,000 تومان 4,740,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات SEA VIEW ROOM
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6 تاریخ رفت :27 و 28 و 29 تیر /
ساعت رفت : 03:00 بامداد - ساعت برگشت 22:00 /
تاریخ 28 تیر شامل 100/000 تومان افزایش نرخ و 29 تیر شامل 200/000 تومان افزایش نرخ می باشد.
ردیف 1
به کوش آداسی
مدت اقامت 6
توضیحات تاریخ رفت :27 و 28 و 29 تیر /
ساعت رفت : 03:00 بامداد - ساعت برگشت 22:00 /
تاریخ 28 تیر شامل 100/000 تومان افزایش نرخ و 29 تیر شامل 200/000 تومان افزایش نرخ می باشد.
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم کنعانی
خانم یارایی
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کوش آداسی به صورت هفتگی با قیمت مناسب*** 

مجری مستقیم تور کوش آداسی گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری کوش آداسی و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر کوش آداسی

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد. 

* نرخ کودک زیر 2 سال 200/000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، بیمه آکسا الزامی و هزینه آنبه عهده مسافر می باشد. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

**ترنسفر از فرودگاه ازمیر تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.