اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های مارماریس است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب
مقصد (دنیزلی) / رفت 02:30 و برگشت ساعت 05:35
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
HALICI
Rate Rate Rate
All
3,440,000 تومان
4,330,000 تومان
2,340,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
HOTEL PALMEA
Rate Rate Rate Rate
All
3,490,000 تومان
4,380,000 تومان
2,350,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
LETOILE HOTEL
Rate Rate Rate Rate
All
3,640,000 تومان
4,610,000 تومان
2,420,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
DIANA
Rate Rate Rate Rate
All
3,950,000 تومان
5,070,000 تومان
2,580,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
SESIN
Rate Rate Rate Rate
All
4,120,000 تومان
5,320,000 تومان
2,660,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
MIRAGE WORLD
Rate Rate Rate Rate
All
4,370,000 تومان
5,690,000 تومان
2,790,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
CLUB VIVA
Rate Rate Rate Rate
All
4,640,000 تومان
6,090,000 تومان
2,920,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
NIMARA BEACH RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
All
4,790,000 تومان
6,330,000 تومان
2,990,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
LUNA BEACH MARMARIS
Rate Rate Rate Rate
All
5,470,000 تومان
7,330,000 تومان
3,330,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
GREEN NATURE RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
All
5,560,000 تومان
7,470,000 تومان
3,380,000 تومان
1,495,000 تومان
CLUB ROOM
GREEN NATURE RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
All
5,820,000 تومان
7,860,000 تومان
3,490,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
GRAND PASA
Rate Rate Rate Rate Rate
All
5,990,000 تومان
8,180,000 تومان
3,610,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
GOLDEN ROCK BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
All
6,190,000 تومان
8,450,000 تومان
3,720,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
Elegance
Rate Rate Rate Rate Rate
All
7,540,000 تومان
10,390,000 تومان
4,350,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
MARMARIS PALACE
Rate Rate Rate Rate
All
8,930,000 تومان
12,520,000 تومان
5,090,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
CLUB TURBAN
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,530,000 تومان
13,380,000 تومان
5,340,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
GRAND AZUR
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,830,000 تومان
15,320,000 تومان
5,990,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
Special
HILTON DALAMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
11,120,000 تومان
15,760,000 تومان
6,140,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM
نام هتل HALICI
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,440,000 تومان 4,330,000 تومان 2,340,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل HOTEL PALMEA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,490,000 تومان 4,380,000 تومان 2,350,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل LETOILE HOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,640,000 تومان 4,610,000 تومان 2,420,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل DIANA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,950,000 تومان 5,070,000 تومان 2,580,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل SESIN
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,120,000 تومان 5,320,000 تومان 2,660,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل MIRAGE WORLD
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,370,000 تومان 5,690,000 تومان 2,790,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل CLUB VIVA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,640,000 تومان 6,090,000 تومان 2,920,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل NIMARA BEACH RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,790,000 تومان 6,330,000 تومان 2,990,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل LUNA BEACH MARMARIS
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,470,000 تومان 7,330,000 تومان 3,330,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل GREEN NATURE RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,560,000 تومان 7,470,000 تومان 3,380,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات CLUB ROOM
نام هتل GREEN NATURE RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,820,000 تومان 7,860,000 تومان 3,490,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل GRAND PASA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان 8,180,000 تومان 3,610,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل GOLDEN ROCK BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,190,000 تومان 8,450,000 تومان 3,720,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل Elegance
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,540,000 تومان 10,390,000 تومان 4,350,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل MARMARIS PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,930,000 تومان 12,520,000 تومان 5,090,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل CLUB TURBAN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,530,000 تومان 13,380,000 تومان 5,340,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل GRAND AZUR
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,830,000 تومان 15,320,000 تومان 5,990,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
Special
نام هتل
HILTON DALAMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,120,000 تومان 15,760,000 تومان 6,140,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مارماریس 6 مقصد (دنیزلی) / رفت 02:30 و برگشت ساعت 05:35
ردیف 1
به مارماریس
مدت اقامت 6
توضیحات مقصد (دنیزلی) / رفت 02:30 و برگشت ساعت 05:35
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم کنعانی
خانم یارایی
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور بدروم به صورت هفتگی با قیمت مناسب*** 

مجری مستقیم تور بدروم  گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری بدروم  و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیربدروم  

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد. 

* نرخ کودک زیر 2 سال195/000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، بیمه آکسا الزامی و هزینه آنبه عهده مسافر می باشد. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

**ترنسفر از فرودگاه تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.