اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ایران ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب
تمامی هتل های آنتالیا ON REQUEST می باشند ./ ایران ایر ( فرودگاه اسپارتا) /
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
CENDER
Rate Rate Rate Rate
All
3,250,000 تومان
4,160,000 تومان
1,990,000 تومان
1,395,000 تومان
ظرفیت تکمیل
LAREN FAMILY

All
3,690,000 تومان
4,840,000 تومان
2,390,000 تومان
1,395,000 تومان

CITY
COMFORT DELUXE
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .
RAMADA RESORT SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,860,000 تومان
4,990,000 تومان
2,390,000 تومان
1,395,000 تومان
ظرفیت تکمیل
Special
GRAND MIRAMOR
Rate Rate Rate Rate
All
3,940,000 تومان
5,190,000 تومان
2,490,000 تومان
1,395,000 تومان
KEMER
ظرفیت تکمیل
Trans Atlantik
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,590,000 تومان
6,190,000 تومان
2,850,000 تومان
1,395,000 تومان
KEMER
SEA GATE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,610,000 تومان
6,180,000 تومان
2,850,000 تومان
1,395,000 تومان
BELEK
CATAMARAN
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,890,000 تومان
6,640,000 تومان
2,990,000 تومان
1,395,000 تومان
KEMER
ظرفیت تکمیل
M HOLIDAY
Rate Rate Rate Rate
U.All
4,990,000 تومان
6,770,000 تومان
2,990,000 تومان
1,395,000 تومان
BELEK
ظرفیت تکمیل
ARMAS BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,280,000 تومان
7,170,000 تومان
3,180,000 تومان
1,395,000 تومان
BELEK
DAIMA RESORT BIZ
Rate Rate Rate Rate Rate
All
5,340,000 تومان
7,290,000 تومان
3,220,000 تومان
1,395,000 تومان
KEMER
RAMADA PLAZA
Rate Rate Rate Rate Rate
All
5,490,000 تومان
7,530,000 تومان
3,290,000 تومان
1,395,000 تومان
CITY
GRANADA Alanya
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,690,000 تومان
7,820,000 تومان
3,390,000 تومان
1,395,000 تومان
ALANYA
ظرفیت تکمیل
ORANGE COUNTY ALANYA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,770,000 تومان
7,910,000 تومان
3,430,000 تومان
1,395,000 تومان

رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

ظرفیت تکمیل
GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
All
5,920,000 تومان
8,130,000 تومان
3,490,000 تومان
1,395,000 تومان

LARA

FAMILY 5&6 PAX = 5/190/000

FAMILY 4PAX = 5/390/000

رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

GRAND PARK KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
All
5,920,000 تومان
8,130,000 تومان
3,490,000 تومان
1,395,000 تومان
KEMER
ALVA DONNA EXCLUSIVE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,490,000 تومان
9,490,000 تومان
3,260,000 تومان
1,395,000 تومان
BELEK
SHERWOOD EXCLUSIVE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,720,000 تومان
10,820,000 تومان
4,390,000 تومان
1,395,000 تومان
KEMER
نام هتل CENDER
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,250,000 تومان 4,160,000 تومان 1,990,000 تومان 1,395,000 تومان
توضیحات ظرفیت تکمیل
نام هتل LAREN FAMILY

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,690,000 تومان 4,840,000 تومان 2,390,000 تومان 1,395,000 تومان
توضیحات
CITY
COMFORT DELUXE
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .
نام هتل RAMADA RESORT SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,860,000 تومان 4,990,000 تومان 2,390,000 تومان 1,395,000 تومان
توضیحات ظرفیت تکمیل
Special
نام هتل
GRAND MIRAMOR
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,940,000 تومان 5,190,000 تومان 2,490,000 تومان 1,395,000 تومان
توضیحات KEMER
ظرفیت تکمیل
نام هتل Trans Atlantik
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,590,000 تومان 6,190,000 تومان 2,850,000 تومان 1,395,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل SEA GATE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,610,000 تومان 6,180,000 تومان 2,850,000 تومان 1,395,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل CATAMARAN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,890,000 تومان 6,640,000 تومان 2,990,000 تومان 1,395,000 تومان
توضیحات KEMER
ظرفیت تکمیل
نام هتل M HOLIDAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,990,000 تومان 6,770,000 تومان 2,990,000 تومان 1,395,000 تومان
توضیحات BELEK
ظرفیت تکمیل
نام هتل ARMAS BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,280,000 تومان 7,170,000 تومان 3,180,000 تومان 1,395,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل DAIMA RESORT BIZ
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,340,000 تومان 7,290,000 تومان 3,220,000 تومان 1,395,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل RAMADA PLAZA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان 7,530,000 تومان 3,290,000 تومان 1,395,000 تومان
توضیحات CITY
نام هتل GRANADA Alanya
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,690,000 تومان 7,820,000 تومان 3,390,000 تومان 1,395,000 تومان
توضیحات ALANYA
ظرفیت تکمیل
نام هتل ORANGE COUNTY ALANYA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,770,000 تومان 7,910,000 تومان 3,430,000 تومان 1,395,000 تومان
توضیحات
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

ظرفیت تکمیل
نام هتل GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,920,000 تومان 8,130,000 تومان 3,490,000 تومان 1,395,000 تومان
توضیحات
LARA

FAMILY 5&6 PAX = 5/190/000

FAMILY 4PAX = 5/390/000

رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

نام هتل GRAND PARK KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,920,000 تومان 8,130,000 تومان 3,490,000 تومان 1,395,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل ALVA DONNA EXCLUSIVE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,490,000 تومان 9,490,000 تومان 3,260,000 تومان 1,395,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل SHERWOOD EXCLUSIVE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,720,000 تومان 10,820,000 تومان 4,390,000 تومان 1,395,000 تومان
توضیحات KEMER
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 تمامی هتل های آنتالیا ON REQUEST می باشند ./
ایران ایر ( فرودگاه اسپارتا) /
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات تمامی هتل های آنتالیا ON REQUEST می باشند ./
ایران ایر ( فرودگاه اسپارتا) /
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم کنعانی
خانم یارایی
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، بیمه آکسا الزامی و هزینه آنبه عهده مسافر می باشد.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

***ترنسفر از فرودگاه اسپارتا تا هتل زمینی میباشد.

*** بابت صندلی فرست کلاس مبلغ 300/000 تومان به مبلغ پکیج اضافه می گردد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.