تماس با ما

تلفن ثابت محل کار: 0214935 02144017200
آدرس دفتر مرکزی: فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-ساختمان نور قائم واحدهای 9-10-12-16
ایمیل : info@alefbatour.com
شماره شبا ملت : IR-090 120 000 000 00 40 61 70 51 84 40 61 70 51 84
شماره کارت و شماره حساب مدیریت : 6104-3377-4460-9411 4061-7051-84 حساب ملت به نام:سید حجت میری موسوی
شماره کارت و شماره حساب : 6037-9975-4524-9121 0101-4590-15000 حساب ملی به نام:سمانه سادات جعفریان محمدی
شماره کارت و شماره حساب : 5022-2910-8373-6304 2808-0001-0977-1001 حساب پاسارگاد به نام:سمانه سادات جعفریان محمدی
شماره کارت و شماره حساب : 6037-6916-6626-6416 0210-8670-02001 حساب صادرات به نام:سمانه سادات جعفریان محمدی
فرم تماس با ما