مسجد مراد پاشا آنتالیا

تاریخ آخرین به روزرسانی : شنبه 28 بهمن 96
به دستور صدراعظم مراد پاشا عثمانی این مسجد به صورت یک گنبد بر روی یک ده ضلعی بزرگ ساخته شده است و بر روی دیوارهای داخلی آن کتیبه های زیبایی از خوشنویسی وجود دارد. ستونهای قسمت انتهایی مسجد که باریک و سه گنبدی هستند با سنگهای رنگین تزئین شده اند.
مسجد مراد پاشا آنتالیا-

در سال 1507 به دستور صدراعظم مراد پاشا عثمانی یا مراد پادشاه عثمانی این مسجد به صورت یک گنبد بر روی یک ده ضلعی بزرگ بیرون از محوطه کاخ در خیابان کاظم اوز آلپ ساخته شده است. به دستور سلطان مراد بر روی دیوارهای داخلی آن کتیبه های زیبایی از خوشنویسی وجود دارد که زیبایی خاصی به این مسجد بخشیده است. محراب مسجد در کنار ممبر مرمری آن قرار دارد. ستونهای قسمت انتهایی مسجد که باریک و سه گنبدی هستند با سنگهای رنگین تزئین شده اند.