کاخ دولما باغچه در شهر استانبول - Dolmabahçe Palace

کاخ دولما باغچه در قرن هجدهم به دستور سلطان عبدالمجید یکم در سال های ۱۸۸۹ تا ۱۹۰۹ میلادی  ساخته شده است و به عنوان مرکز اداری اصلی امپراطوری عثمانی بوده است. ملکه بریتانیای کبیر -ویکتوریا اول، بزرگترین چلچراغ بوهمی را به سلطان عثمانی هدیه داد که در این کاخ قرار دارد. کاخ دولما باغچه در قسمت اروپایی تنگه بسفر قرار دارد.

ورودی کاخ دلمه باغچه از 25 تا 40 لیر است.