جاذبه های گردشگری

مسجد ایاصوفیه

مسجد ایاصوفیه

زیباترین بنای معماری و تاریخی مهم برای ترکیه  و امپراطوری عثمانی است.

این محل عرفانی استانبول، قرن ها میزبان تمدنهای مختلف بوده است. زمانی کلیسا، بعد مسجد، و در حال حاضر موزه در جمهوری ترکیه می باشد. مسجد ایاصوفیه همواره در زمان خود با ارزش بوده است.

هم اکنون ویژگی های معماری امپراتوری عثمانی و بیزانس را یکجا در زیر یک گنبد بزرگ به نام  ایاصوفیه می توان مشاهده نمود. این مسجد زیبا امروزه یکی از جاذبه های گردشگری استانبول بشمار می رود.